دانشگاه پیام نور
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته ی برنامه ریزی شهری
گروه جغرافیا
عنوان پایان نامه:
تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با استفاده از مدلAHP (مورد شهر گرگان)

فاطمه طیبی
استاد راهنما: دکتر جعفر میرکتولی
استاد مشاور: دکتر اسدالله دیوسالار
بهمن 1392

دانشگاه پیام نور
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
مرکز ساری
پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد
رشته ی برنامه ریزی شهری
گروه جغرافیا
عنوان پایان نامه:
تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری با استفاده از مدلAHP (مورد شهر گرگان)

استاد راهنما: دکتر جعفر میرکتولی

استاد مشاور: دکتر اسدالله دیوسالار

بهمن 1392
خوشبختی یعنی قلب پدرت بتپد
تقدیم به
قلبی که دیگر نمی تپد

سپاسگزاری
حمد و سپاس بی کران ایزد منان را که در پرتو لایزالش توفیق آموختن میسر گردید تا منت پذیر و رهین آستان کبریائیش گردم. رحمت واسعه اش فرصتی مغتنم داد تا به اقتضای توان و وسع خود از محضر اساتید گرانقدر بهره جویم و ره توشه ای از بار علمی آنان برگیرم.

با تشکر از راهنمایی های فرزانه و گرانقدر اساتید ارجمندم
دکتر جعفر میرکتولی و دکتر اسدالله دیوسالار

فهرست
عنوان صفحه
فهرست مطالب…………………………………………………………………………………………………أ-ز
فهرست جداول……………………………………………………………………………………………….ح-ط
فهرست اشكال و نمودار ………………………………………………………………………………………ي
فهرست نقشه ها……………………………………………………………………………………………..ك-ل

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………
چكيده………………………………………………………………………………………………………………….
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………4
1-2-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..6
1-3-فرضیه ی تحقیق……………………………………………………………………………………………6
1-4-سابقه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7
1-5-ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………….9
1-6-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..10
1-7-روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………10
1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………..10
1-9-جامعه ی آماری و تعداد نمونه………………………………………………………………………11
1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………11
1-11-تعریف واژگان………………………………………………………………………………………….12
عدالت فضایی………………………………………………………………………………………………….12
عنوان صفحه
تسهیلات عمومی شهری……………………………………………………………………………………12
شهر گرگان………………………………………………………………………………………………………12
فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP………………………………………………………………………..12

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………..
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-مفاهیم فضا، عدالت اجتماعی و عدالت فضایی………………………………………………..15
2-1-1-فضا………………………………………………………………………………………………………15
2-1-1-1-فضا در جغرافیا…………………………………………………………………………………..16
2-1-1-2-فضای شهری……………………………………………………………………………………..18
2-1-2-عدالت…………………………………………………………………………………………………..20
2-1-2-1-عدالت جغرافیایی………………………………………………………………………………..21
2-1-2-2-عدالت محیطی……………………………………………………………………………………22
2-1-2-3-عدالت اجتماعی………………………………………………………………………………….23
2-1-2-4-عدالت اجتماعی و شهر………………………………………………………………………..25
2-1-2-5-عدالت اجتماعی و برنامه ریزی شهری…………………………………………………….27
2-1-2-6-عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی……………………………………………………………28
2-1-2-7-عدالت اجتماعی و احساس سرزندگی…………………………………………………….30
2-1-2-8-عدالت اجتماعی و توسعه پایدار……………………………………………………………31
2-1-3-عدالت فضایی………………………………………………………………………………………..33
2-1-3-1-عدالت فضایی شهری…………………………………………………………………………..34
2-1-3-2-نابرابری فضایی و اجتماعی در شهرها…………………………………………………….35
عنوان صفحه
2-1-4-مکاتب شهری، جغرافیایی و عدالت اجتماعی……………………………………………….38
2-1-4-1-عدالت در یونان باستان………………………………………………………………………..38
2-1-4-2-عدالت اجتماعی و مکاتب شهری…………………………………………………………..40
2-1-4-3-عدالت اجتماعی و آنارشيسم…………………………………………………………………40
2-1-4-4-عدالت اجتماعی و کارکردگرایان…………………………………………………………..41
2-1-4-5-عدالت اجتماعی و رادیکالیسم………………………………………………………………42
2-1-4-6-عدالت اجتماعی و لیبرالیسم………………………………………………………………….44
2-2-تسهیلات شهری………………………………………………………………………………………….46
2-2-1-تسهیلات و خدمات عمومی شهری…………………………………………………………….46
2-2-2-تسهیلات شهری و عدالت فضایی………………………………………………………………48
2-2-3-تسهیلات شهری و دسترسی………………………………………………………………………49
2-2-4-کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………51
2-2-4-1-کیفیت زندگی شهری…………………………………………………………………………..52
2-2-4-2-کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………..54
2-2-5-سیستم اطلاعات جغرافیایی……………………………………………………………………….55
2-2-6-فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………….56
2-2-7-خود همبستگی فضایی……………………………………………………………………………..57
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم: معرفی محدوده ی مورد مطالعه……………………………………..
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….61
3-1-تاریخچه……………………………………………………………………………………………………62
عنوان صفحه
3-1-1-شهر گرگان در دوره ی قبل از اسلام………………………………………………………….62
3-1-2-شهر گرگان(استرآباد قدیم)در دوره پس از اسلام………………………………………….64
3-1-3-شهر گرگان در دوره معاصر………………………………………………………………………64
3-2-خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر……………………………………………………………..65
3-2-1-موقعیت جغرافیایی شهر……………………………………………………………………………65
3-2-1-1-عوارض طبیعی……………………………………………………………………………………66
3-2-2-توزیع شیب……………………………………………………………………………………………66
3-2-3-زمین شناسی…………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-1-خصوصیات تکتونیکی زمین………………………………………………………………….67
3-2-4-خاک…………………………………………………………………………………………………….68
3-2-5-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………69
3-2-6-منابع آب……………………………………………………………………………………………….69
3-2-6-1-منابع آبهای سطحی………………………………………………………………………………69
3-2-6-2-منابع آبهای زیر زمینی………………………………………………………………………….70
3-2-7-شرایط اقلیمی و آب و هوایی……………………………………………………………………70
3-2-7-1-دمای هوا……………………………………………………………………………………………70
3-2-7-2-بارش………………………………………………………………………………………………. 71
3-2-7-3-رطوبت……………………………………………………………………………………………..72
3-2-7-4-سایر شرایط(تابش آفتاب، گرد و غبار)……………………………………………………72
3-3-خصوصیات اقتصادی…………………………………………………………………………………..73
3-3-1-وضعیت اشتغال و فعالیت…………………………………………………………………………73
3-4-خصوصیات جمعتی و اجتماعی…………………………………………………………………….75
3-4-1-خانوار و ترکیب آن…………………………………………………………………………………75
عنوان صفحه
3-4-2-ترکیب سنی……………………………………………………………………………………………75
3-4-3-نسبت جنسی………………………………………………………………………………………….77
3-4-4-وضع سواد…………………………………………………………………………………………….79
3-4-5-وضع مهاجرت………………………………………………………………………………………..81
3-5-الگوی توسعه……………………………………………………………………………………………..82
3-6-بررسی سابقه ی تهیه ی طرح های شهری در شهر گرگان…………………………………..82
3-7-وضعیت کمی و کیفی کارکردهای مختلف شهری…………………………………………….83
3-7-1-کاربری مسکونی……………………………………………………………………………………..83
3-7-2-کاربری تجاری……………………………………………………………………………………….84
3-7-3-کارکرد آموزشی……………………………………………………………………………………..85
3-7-4-کارکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………85
3-7-5-کارکرد مذهبی………………………………………………………………………………………..86
3-7-6-کارکرد ورزشی………………………………………………………………………………………87
3-7-7-کاربری بهداشتی- درمانی…………………………………………………………………………89
3-7-8-کارکرد اداری…………………………………………………………………………………………90
3-7-9-کارکرد فضای سبز………………………………………………………………………………….91
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………..93

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….95
4-1-تعیین میزان دسترسی نواحی شهر گرگان به تسهیلات عمومی……………………………..96
4-2-تحلیل سلسله مراتبی(AHP)…………………………………………………………………………98
عنوان صفحه
4-2-1-آماده سازی و رقومی کردن لایه های اطلاعات مکانی وتهیه ی نقشه ی فواصل
……………………………………………………………………………………………………………………..100
4-2-2-طبقه بندی مجدد نقشه ها بر اساس ارزشگذاری آنها……………………………………104
4-2-2-1-تحلیل دسترسی به خدمات پستی…………………………………………………………109
3-2-2-2-تحلیل دسترسی به جایگاه های سی ان جی و بنزین………………………………..111
4-2-4-تشکیل ماتریس مقایسه ی زوجی و وزن دهی معیارها با استفاده از نرم افزار
AHP …………………………………………………………………………………………………………..115
4-2-5-تعیین درجه ی سازگاری………………………………………………………………………..119
4-2-6-تلفیق معیارهای وزن گذاری شده و تهیه ی نقشه ی نهایی دسترسی به تسهیلات….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..121
4-3-خودهمبستگی فضایی………………………………………………………………………………..123
4-3-1-ضریب موران……………………………………………………………………………………….123
4-3-2-آماره ی عمومیG………………………………………………………………………………….125
4-3-3-ضریب دو متغیره ی موران……………………………………………………………………..127
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………130

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادات………………….
5-1-آزمون فرضیه……………………………………………………………………………………………132
5-1-1-فرض اول…………………………………………………………………………………………….132
5-1-2-فرضیه ی دوم……………………………………………………………………………………….133
5-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………135
5-3-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….138
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….140
عنوان صفحه
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………….148
Abstract………………………………………………………………………………………………………..

فهرست جداول
عنوان صفحه
(3-1)وضعیت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 1390……………………………………………..73
(3-2) شاغلان بر حسب جنس و گرههای عمده ی فعالیت سال 1390………………………….74
(3-3)جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس، سال 1390…………………………………….76
(3-4)نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان سال 1390………………………………………………..78
(3-5)نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر در سال 1390……………………………………..80
(3-6)مهاجران وارد شده به شهر گرگان طی سالهای 1385 تا 1390 بر حسب سن و جنس …..
……………………………………………………………………………………………………………………….81
(3-7)طرح های توسعه ی شهری تهیه شده برای شهر گرگان……………………………………83
(3-8)سرانه ی کاربری تجاری شهر گرگان…………………………………………………………….84
(3-9)سرانه ی کاربری فرهنگی شهر گرگان……………………………………………………………86
(3-10)سرانه ی کاربری مذهبی شهر گرگان……………………………………………………………87
(3-11)سرانه ی کاربری ورزشی شهر گرگان…………………………………………………………..88
(3-12)سرانه ی کاربری درمانی شهر گرگان…………………………………………………………..89
(3-13)سرانه ی کاربری اداری- انتظامی شهر گرگان……………………………………………….90
(3-14)سرانه ی کاربری فضای سبز شهر گرگان………………………………………………………91
(4-1)شعاع عملکرد هر یک از کاربریها………………………………………………………………..104
(4-2) طبقه بندی تسهیلات عمومی بر مبنای شعاع عملکرد1……………………………………106
(4-3) طبقه بندی تسهیلات عمومی بر مبنای شعاع عملکرد2……………………………………106
(4-4) مطلوبیت دسترسی به نواحی شهر گرگان بر مبنای مساحت و درصد………………..113
(4-5) مقیاس کمی برای مقایسه ی زوجی معیارها…………………………………………………116
(4-6) جدول مقایسه ی زوجی…………………………………………………………………………..118
عنوان صفحه
(4-7) اوزان اختصاص داده شده به هر یک از تسهیلات…………………………………………119
(4-8) مقدار RI پیشنهادی ساعتی………………………………………………………………………120
(4-9)میزان مطلوبیت نواحی شهر گرگان به لحاظ دسترسی به کلیه ی تسهیلات عمومی
…………………………………………………………………………………………………………………….122

فهرست اشکال و نمودار
عنوان صفحه
(2-1)شكل انواع خودهمبستگي فضايي………………………………………………………………….58
(3-1)نمودار بارش ماهیانه ی شهر گرگان……………………………………………………………..71
(3-2)جمعیت شهر گرگان بر حسب سن و جنس سال 1390…………………………………….77
(3-3)نسبت جنسی جمعیت شهر گرگان در سال 1390……………………………………………..79
(3-4)نمودار نسبت باسوادی جمعیت 6 ساله و بیشترسال 1390…………………………………80

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
(3-1)مسیر دیوار تدافعی گرگان…………………………………………………………………………..63
(3-2)موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان…………………………………..65
(3-3)كاربري هاي شهر گرگان در وضعيت موجود………………………………………………..92
(4-1) توزیع فضایی تسهیلات عمومی شهر گرگان………………………………………………….97
(4-2) فاصله از دبستان……………………………………………………………………………………..100
(4-3) فاصله از دبیرستان…………………………………………………………………………………..100
(4-4) فاصله از مدارس راهنمایی……………………………………………………………………….101
(4-5) فاصله از بیمارستان………………………………………………………………………………….101
(4-6) فاصله از پارک……………………………………………………………………………………….101
(4-7) فاصله از کتابخانه……………………………………………………………………………………101
(4-8) فاصله از مجموعه های ورزشی…………………………………………………………………102
(4-9) فاصله از کلانتریها…………………………………………………………………………………..102
(4-10) فاصله از مساجد……………………………………………………………………………………102
(4-11) فاصله از مراکز آتش نشانی…………………………………………………………………….102
(4-12) فاصله از مراکز پستی……………………………………………………………………………..103
(4-13) فاصله از جایگاههای سی ان جی……………………………………………………………..103
(4-14) فاصله از جایگاههای بنزین……………………………………………………………………..103
(4-15)نقشه دسترسی به دبستان ها……………………………………………………………………..106
(4-16) نقشه دسترسی به مدارس راهنمایی………………………………………………………….106
(4-17) نقشه دسترسی به دبیرستانها…………………………………………………………………107
(4-18) نقشه دسترسی به بیمارستانها……………………………………………………………………107
عنوان صفحه
(4-19) نقشه دسترسی به پارک های شهری…………………………………………………………107
(4-20) نقشه دسترسی به کتابخانه ها……………………………………………………………..107
(4-21) نقشه دسترسی به مجموعه های ورزشی……………………………………………………108
(4-22) نقشه دسترسی به کلانتری ها………………………………………………………………….108
(4-23) نقشه دسترسی به مساجد……………………………………………………………………….108
(4-24) نقشه دسترسی به ايستگاههای آتش نشانی………………………………………………….108
(4-25) نقشه دسترسی به مراکز پستی………………………………………………………………….110
(4-26) نقشه دسترسی بر اساس جمعیت………………………………………………………………110
(4-27) نقشه کالیبره شده بر مبنای جمعیت………………………………………………………110
(4-28) نقشه نهایی مطلوبیت دسترسی به پست……………………………………………………..110
(4-29) نقشه دسترسی به جایگاه سی ان جی………………………………………………………..111
(4-30) نقشه دسترسی بر اساس جمعیت………………………………………………………………111
(4-31) نقشه کالیبره شده بر مبنای جمعیت……………………………………………………….111
(4-32) نقشه نهایی مطلوبیت دسترسی به سی ان جی…………………………………………….111
(4-33) نقشه دسترسی به جایگاه بنزین………………………………………………………………..112
(4-34) نقشه دسترسی بر اساس جمعیت………………………………………………………………112
(4-35) نقشه کالیبره شده بر مبنای جمعیت……………………………………………………….112
(4-36) نقشه نهایی مطلوبیت دسترسی به بنزین……………………………………………………..112
(4-37) نقشه دسترسی به کلیه تسهیلات عمومی شهر گرگان…………………………………..122
(4-38) نقشه توزیع تسهیلات عمومی بر مبنای شاخص موران………………………………124
(4-39) نقشه توزیع تسهیلات عمومی بر مبنای آماره ی عمومی G………………………..126
(4-40) نقشه تحلیل همبستگی دو متغیره ی موران………………………………………………128

چکیده
مهمترین معیار برای تحلیل وضعیت عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع تسهیلات و خدمات شهری است و میزان و چگونگی توزیع تسهیلات می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی در مناطق شهری داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در نقاط شهری گرگان با تأکید بر تسهیلات عمومی شهری وبررسی رابطه ی بین توزیع تسهیلات و جمعیت، 13 نوع از تسهیلات عمومی را مورد بررسی قرار داده است.روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه و جمع آوری داده ها با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوطه انجام شده است. در تحلیل داده ها نیز روشهای AHP، ضریب موران، آماره عمومی G و روش دو متغیره ی موران در محیط نرم افزارهای GIS وGeo DA به کار برده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دسترسی به تسهیلات عمومی شهری در شهر گرگان در نواحی مرکزی و محلات قدیمی شهر بیشتر و نواحی حاشیه ای از کمترین دسترسی برخوردار می باشند. همچنین نتایج حاصل از ضریب موران و آماره ی عمومی G بیانگر این نکته است که توزیع تسهیلات از نوع خوشه ای و با تمرکز بالاست یعنی نواحی که دارای تراکم تسهیلات می باشد در مجاورت هم واقع شده اند. برای بررسی رابطه ی بین تراکم جمعیت و تراکم تسهیلات عمومی از ضریب موران دو متغیره استفاده شد که نتایج حاکی از رابطه ی ضعیف بین تراکم جمعیت و تسهیلات عمومی است در واقع می توان گفت توزیع تسهیلات بر پایه ی جمعیت در شهر گرگان عادلانه نیست.
واژگان کلیدی: عدالت فضایی، تسهیلات عمومی شهری، شهر گرگان، AHP

فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
شهر پیچیده ترین سکونتگاه انسانی است که در آن وسیع ترین روابط انسانی – محیطی شکل می گیرد. بی توجهی مدیریت شهری به مراکز شهری در جریان رشد شتابان شهری این مراکز را با مشکلات و مسائل متعددی روبه رو کرده که باعث کاهش کیفیت محیط زندگی در آنها شده است. رشد سریع جمعیت و نبود امکانات مالی، فنی و زیر بنایی برای ایجاد کاربریهای عمومی و اجتماعی شهر باعث ایجاد یک ناهمگونی و عدم تعادل در توزیع امکانات گوناگون در شهر شده است که این عامل خود باعث ایجاد انواع آلودگی ها، تراکم شدید جمعیت در نقاط خاصی از شهر و ایجاد عدم امنیت روانی برای خانواده ها شده است. این عوامل توسعه پایدار شهری را که در دهه های اخیر مورد توجه برنامه ریزان شهری بوده است را با مشکلاتی مواجه می کند.بنابراین سازمان فضایی متعادل در شهرها نوعی از پایداری شهری است و زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری منطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در شهرها به وجود آید. از آنجایی که سرزمینی را می توان توسعه یافته قلمداد کرد که از نظر اجتماعی – فرهنگی به سطح توسعه یافتگی رسیده باشد بنابراین اگر به توسعه با دید اجتماعی – فرهنگی توجه نماییم، می توان گفت که توسعه یافتگی همان راهیابی به سوی عدالت اجتماعی است. عدالت در شهر باید به دنبال تخصیص مناسب و متناسب امکانات و خدمات ،استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر،از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی و جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر باشد، نوعی از عدالت که از آن به عنوان عدالت فضایی نام برده می شود.
تحلیل سلسله مراتبی روشی برای کمک به تصمیم گیران است تا اهداف و راهکارهای خود را در یک محیط پیچیده ی بدون ساختار و غیرشفاف، اولویت بندی و طبقه بندی کنند. یکی از وظایف اساسی مدیران، تصمیم گیری است و سازمان ها با تصمیماتی که مدیران آنها در محیط های اختصاصی اتخاذ می کنند، آنها را به هدفهای از پیش تعیین شده هدایت و نزدیک می کنند. برای استفاده از داوری و قضاوت کارشناسی تصمیم گیران، در این روش مسأله تصمیم گیری به مؤلفه هایی تفکیک شده و به طور سلسله مراتبی مرتب می گردد. سپس با استفاده از دیدگاهها و نظرات برای هر یک از مؤلفه های این فرایند بالاترین اولویت مؤلفه های مسأله تعیین می شود بدین ترتیب توجه تصمیم گیر را نسبت به ضرورت آن جلب می نماید. از جمله مهمترین کاربردهای عملی AHP عبارت از این می باشد که چارچوبی برای مشارکت گروهی در تصمیم گیری و حل مسأله فراهم می سازد. از آنجایی که قادر نیستیم بدون یک معیار اندازه گیری نماییم لذا نیاز به شیوه ای داریم تا معیارهای جدید را برای اندازه گیری ویژگی های ناملموس توسعه دهیم.فرایند تحلیل سلسله مراتب، مدل انعطاف پذیری است که اجازه می دهد تا به وسیله ی ترکیب نمودن قضاوت و ارزشهای شخصی به شیوه ای منطقی تصمیم گیری شود. در واقع نیازمند شیوه ای هستیم که به وسیله ی آن بدانیم آیا عوامل تاثیرات یکسانی بر نتیجه دارند یا نه و یا اینکه آیا تأثیرات آنها متفاوت است.
1-1-بیان مسئله:
به دنبال انقلاب صنعتی و پس از آن در قرن بیستم جمعیت شهرنشین در جهان افزایش یافته و شهرنشینی به شیوه غالب زندگی بشر تبدیل شده، به طوریکه جمعیت جهان از 3 در صد در سال 1800 میلادی به 9/68 درصد در سال 2005 رسیده است(ذاکریان و همکاران،1389: 62). در ایران نیز شهرنشینی از دهه ی 1300 آغاز و در طی سالهای 1340 تا 1355 با شتاب بیشتری افزایش یافت به این ترتیب که جمعیت شهری ایران از 28 درصد در سال 1300 به 8/51 درصد در سال 1360 افزایش یافته است(حسامیان و همکاران،1383: 24). این افزایش شتابان جمعیت موجب نارسائی های کمی و کیفی در ارائه خدمات و امکانات شهری و کاهش کیفیت زندگی شهری گردیده است. اين موضوع مورد توافق است که قابليت دسترسي و تنوع تسهيلات و خدمات، يکي از پارامترهاي مهم براي ارزيابي کيفيت زندگي مي باشد. اما در کشورهاي در حال توسعه به دليل رشد سريع و بدون برنامه ريزي شهرها در گذشته، توسعه اتفاق افتاده در مناطق مختلف شهري، بدون برنامه ريزي براي ايجاد تسهيلات مورد نياز صورت گرفته، که نتيجه آن پايين بودن سطح کيفيت زندگي در اين مناطق مي باشد. لذا کيفيت زندگي در مناطق ساخته شده شهري به طور اساسي تحت تأثير قابليت دسترسي به تسهيلات شهري قرار مي گيرد(طالعی و همکاران،1388: 442). توزیع تسهیلات و خدمات و کیفیت آنها نیز به طور تفکیک ناپذیری با رفاه اجتماعی پیوند دارند آنها را نمی توان از موضوعات حاشیه ای همچون نابرابری شهروندان و آزادیهای شخصی تفکیک کرد. باید خاطر نشان کرد که حتی زیباترین مکانها و بهترین آنها از لحاظ موقعیت دسترسی و زندگی اگر با فقدان یا ضعف دسترسی به منابع و امکانات مواجه باشد، نمی تواند برای رفاه ساکنان لذت بخش و مفید باشد(Boyne,Georg,2002: 36) درواقع رشد شهرها باعث شد كه كمبود امكانات و زيرساختارهاي شهري با افزايش جمعيت شهري دو چندان شود و گروه هاي مختلف شهري متناسب با كيفيت زندگي، دسترسي هاي متفاوتي به اين امكانات داشته باشند(حاتمی نژاد و همکاران، 1391: 43).
بنابراین می توان گفت که از مهمترين عوامل در برنامه ريزي شهري، استفاده از فضاها و توزيع مناسب و به عبارتي كاملتر عدالت فضايي است. در اين راستا كاربريها و خدمات شهري از جمله عوامل مؤثر و مفيدند كه با پاسخگويي به نياز جمعيتي، افزايش منفعت عمومي و توجه به استحقاق و شايستگي افراد ميتوانند با برقراري عادلانه تر، ابعاد عدالت فضايي، عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي را برقرار نمايند. بنابراين برهم خوردن توازن جمعيتي كه مهمترين ريشه هاي آن، مهاجرتهاي درون و برون شهري، تراكم بيش از حد كاربريها در مناطق خاص اند، ميتوانند فضاهاي شهري را فضاهايي متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادي و اجتماعي نمايند(وارثی و همکاران،1386: 95). در طول صد سال گذشته بسیاری از سیاستمداران و مفسران از بحث عدالت اجتماعی برای توجیه دولت رفاه و به طور کلی تر تامین دولت استفاده کرده اند. به طوریکه برخی از فلسفه های اجتماعی به ویژه سوسیالیستی عدالت را به عنوان مفهوم کلیدی مفاهیم رفاه و آزادی در نظر می گرفت(King,2012: 464). توزيع فضايي متعادل خدمات شهري نیز از مهم ترين نشانه هاي عدالت اجتماعي در شهر به شمار مي رود. عدالت اجتماعي در شهر يعني تداوم حفظ منافع گروه هاي اجتماعي متفاوت بر اساس گسترش بهينه ي منابع شهري، درآمدها و هزينه ها(2002: 27،Gray). اساس نظریه عدالت اجتماعی بر این اصل است که نابرابری های اقتصادی و اجتماعی جامعه بر سازمان فضایی آن تاثیر دارد و نیز هرگونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی –اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد(مرصوصی،1383: 90). برنامه ریزي تأسیسات خدماتی در شکل مدرن آن در حدود یک قرن پیش در کشورهاي با اقتصاد پیشرفته به عنوان پاسخی ضروري براي نیاز حفظ سلامت جمعیت در روستاها از تأثیرات صنعتی سازي و تقاضاهاي جمعیت رو به رشد و به منظور فراهم آوردن زیرساختهاي اساسی شهرها به وجود آمدند(1998:95،Middelton).
پس از ایجاد گلستان به عنوان یک استان مستقل شهر گرگان نیز به عنوان مرکز این استان در نظر گرفته شد.این شهر طبق آمار در سال 1390 دارای 329536 نفر جمعیت بوده است که یکی از دلایل افزایش جمعیت آن در طی دو دهه گذشته انتخاب آن به عنوان مرکز استان بوده که مهاجرتهای زیادی را از شهرها و روستاهای اطراف به دنبال داشته است. شهر گرگان در سالهای اخیر تحولات مختلف جمعیتی، کالبدی و اجتماعی و اقتصادی به خود دیده است. افزایش چمعیت در این شهر باعث به وجود آمدن موجی از آشفتگی در توسعه کالبدی شهر و پایین آمدن سطح ارائه تسهیلات عمومی شده است، به طوریکه از مجموع 35600000 مترمربع مساحت زمین شهری 31.26درصد به کاربری مسکونی، 2.84 درصدکاربری آموزشی ،2.36 درصد تجاری، 0.54 درصدپارک و فضای سبز عمومی، 0.66 درصد بهداشتی-درمانی، 0.48 درصد فرهنگی-مذهبی، 2.61 درصد نیز به کاربری اداری و باقی مساحت نیز به سایر کاربریها اختصاص داده شده است. با توجه به پیشی گرفتن رشد جمعیت شهر گرگان به ایجاد تسهیلات و امکانات عمومی شهری سعی شده است تا به بررسی نحوه توزیع تسهیلات عمومی شهری و ارتباط آن با توزیع جمعیت پرداخته و نواحی نیازمند به این تسهیلات تعیین گردد.

1-2- سؤالات تحقیق:
– آیا تسهیلات عمومی شهر گرگان بر اساس قایلیت دسترسی و کارایی نسبت به توزیع جمعیت عادلانه توزیع شده است؟
– آیا توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خود همبستگی فضایی برخوردار است؟

1-3- فرضیه ی تحقیق:
– به نظر می رسد توزیع تسهیلات عمومی شهری در شهر گرگان بر اساس توزیع جمعیت و دسترسی، عادلانه صورت گرفته است.
– به نظر می رسد توزیع تسهیلات عمومی شهری در نواحی شهری گرگان از خودهمبستگی فضایی برخوردار است.

1-4- سابقه ی تحقیق:
جان استوارت میلر نخستین کسی است که اصطلاح عدالت اجتماعی را به معنای امروزی به کار برد .طبق نظر وی عدالت اجتماعی یعنی جامعه رفتار یکسانی با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند داشته باشد(Miller,1999: 2). دیوید هاروی جغرافیدان انگلیسی نیز با انتشار کتاب خود تحت عنوان عدالت اجتماعی و شهر(1973) مسیر تازه ای در جغرافیا ی شهر گشود و جغرافیای شهری را بیش از پیش به استفاده از عدالت اجتماعی در جامعه شهری نزدیک کرد. از نظر هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو باشد و تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند. از آن زمان به بعد مطالعاتی در سراسر جهان از جمله ایران در خصوص عدالت اجتماعی و عدالت فضایی انجام شده است که از آن میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– نفیسه مرصوصی در سال 1383در خصوص تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران مطالعاتی انجام داده است. وی با بررسی توزیع جغرافیایی شاخصهای فقر و توسعه به روشنی ناهمگنی فضایی- اجتماعی بین مناطق تهران را اثبات می کند.
– تسو1 و همکاران در سال 2005 در سنجش شاخص یکپارچه دسترسی محور در ارتباط با عدالت فضایی در خدمات عمومی شهری در یکی از شهرهای تایوان با ارائه شاخصی یکپارچه از عدالت فضایی و با روش خودهمبستگی فضایی محلی نشان دادند که توزیع خدمات عمومی در شهر ناعادلانه بوده است.
– حمیدرضا وارثی در سال 1387 در تحقیق(بررسی تطبیقی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی، مورد زاهدان). به بررسی وضعیت جمعیت در مناطق شهری زاهدان و چگونگی تناسب آن با خدمات شهری پرداختند آنها نشان دادند که تنها با ارائه سازوکار توزیع خدمات برابر و متناسب با نیازهای جمعیتی می توان به تعادل در سطح شهر زاهدان رسید.
– حسین حاتمی نژاد و همکاران در طرح تحقیقاتی در سال 1387 با عنوان تحلیل نابرابری اجتماعی در برخورداری از کاربریهای خدمات شهری با بررسی رابطه بین سطح اقتصادی-اجتماعی شهروندان و میزان برخورداری از کاربریهای خدمات شهری در اسفراین به این نتیجه رسیدند که طبقات اجتماعی-اقتصادی برتر از کاربریهای خدماتی مطلوبتری برخوردارند و الگوی توزیع کاربریهای خدماتی به نفع گروههای مرفه تر عمل کرده است.
– مسلم رستمی در پژوهشی تحت عنوان تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه، سال 1388 نشان داد که بین میانگین قیمت زمین با درآمد سرانه و اجاره بهای پرداختی در ارتباط با شاخص مسکن رابطه معناداری وجود دارد و با توجه به این عامل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری در شهر کرمانشاه به صورت نامتعادلی صورت گرفته است.
– حسن حکمت نیا و همکاران در سال 1390 در بررسی تحلیل توزیع فضایی خدمات عمومی شهری در شهر اردکان به بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری پرداخته و در نهایت بازتاب فضایی آن در رابطه با قیمت زمین و ارزش افزوده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. یافته های پژوهش مبیّن آن است که توزیع فضایی خدمات شهری در این شهر نامتعادل می باشد، قیمت زمین نیز همبستگی معناداری با شاخصهای مورد بحث در پژوهش دارد.
– هاشم داداشپور و فرامرز رستمی در مقاله ای با هدف تعیین شاخصی یکپارچه برای سنجش عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری در یاسوج در سال 1390 نشان دادند که توزیع خدمات شهری در این شهر بر اساس قابلیت دسترسی ،کارایی و توزیع جمعیت عادلانه صورت نگرفته و نسبت برخورداری از خدمات در بخش قابل توجهی از شهر کمتر از نسبت جمعیتی آن است.

1-5 -ضرورت تحقیق:
توزیع رفاه موضوع حال حاضر نیست بلکه تحت تاثیر اعمال گذشته قرار دارد؛ همان طور که رفاه آینده از اعمال امروز ما متأثر خواهد بود چشم انداز حیات بدون عدالت، تاریک جلوه می نماید و از این روست که جغرافیدانان نیز در دهه های اخیر بیش از گذشته به تاثیر عدالت اجتماعی و نابرابری در مورفولوژی و سازمان یابی فضایی شهرها توجه دارند(Yeqiao Wang, XinshengZhang ,2001: 8).
از جمله عواملی که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعی و همراه با عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری رعایت کرد، توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در این خصوص کاربریها و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتی، افزایش منافع عمومی و توجه به استحقاق و لیاقت افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، عدالت اجتماعی ،اقتصادی وفضایی را در مناطق شهر برقرار نمایند. لذا عدم توزیع مناسب خدمات شهری نه تنها می تواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضا های شهری را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعی و اقتصادی شکل دهد(وارثی و دیگران،1387: 144). شهر گرگان از سال 1376 که به عنوان مرکز استان گلستان تعیین گردید با مهاجرت شتابان جمعیت از شهرها و روستاهای اطراف مواجه شده است، این مسئله لزوم برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه تسهیلات عمومی شهری را ضروری می سازد در نتیجه این پژوهش با تأکید بر عدالت فضایی سعی در توزیع عادلانه تسهیلات شهری متناسب با جمعیت مناطق مختلف شهر گرگان دارد.
1-6 -اهداف تحقیق:
– بررسی رابطه بین جمعیت و توزیع فضایی تسهیلات شهری و دسترسی به این تسهیلات در شهر گرگان
– شناسایی محدوده های نیازمند جهت تمرکز تسهیلات شهری جدید
– ارزیابی میزان کارایی مدل خودهمبستگی فضایی در تحلیل پراکنش فضایی تسهیلات شهری در شهر گرگان

1-7 -روش انجام تحقیق:
روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار پرسشنامه و جمع آوری داده ها با مراجعه به سازمانها و ادارات مربوطه انجام شده است.
در تحلیل داده ها نیز از روشهای AHP، ضریب موران،آماره عمومی G و روش دو متغیره ی موران در محیط نرم افزارهای GIS وGeo DA استفاده شده است.

1-8 -روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای بوده و داده های مکانی و توصیفی از طریق نقشه های تفصیلی و نقشه های 1:1000 شهری و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزشگذاری معیارها از طریق تهیه و توزیع پرسشنامه و تکمیل آن توسط 30 نفر از کارشناسان خبره انجام شده است.
1-9 -جامعه ی آماری و تعداد نمونه:
جامعه ی آماری پژوهش حاضر در مقیاس شهر گرگان می باشد. در این پژوهش چگونگی توزیع فضایی 13 نوع از تسهیلات عمومی شهری شامل دبستان، مدارس راهنمایی، دبیرستان، بیمارستان، پارک، آتش نشانی، پست، کلانتری، مجموعه ی ورزشی، کتابخانه، مسجد، جایگاه عرضه ی سی ان جی و جایگاه بنزین که در 3 ناحیه و 24 محله ی این شهر توزیع گردیده است توسط کارشناسان و متخصصین برنامه ریزی شهری در شهرداریها و مراکز علمی از طریق تکمیل پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.قیمت: تومان

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید