استاد راهنما:
دکتر محمود رئوفي

استاد مشاور:
دکتر هدايت الله نيکخواه

نگارنده:
شراره احتشام

سال تحصيلي 1393-1392

سپاسگزاري:

سپاس خداي راسزد که سزاوار ستايش است ، خدايي که همه خوبيها متعلق اوست

از استاد ارجمندم جناب آقاي دکتر رئوفي بسيار سپاسگذارم ، چرا که بدون راهنمايي هاي ايشان

تکميل اين پايان نامه بسيار مشکل بود وبا تشکر فراوان از جناب آقاي دکتر نيکخواه که با

مساعدتهاي بي دريغ مرا در همه مراحل تحصيل ياري نمودند.

تقديم به:

مهربان پدر و مادرم ، يگانه فرشتگانم که لحظات ناب باور بودن و عظمت رسيدن به تمام تجربه هاي زندگي ام را مديون حضور سبز آنها هستم .
تقديم به
همسرم سعيد که همراهي هميشگي او مرا به اوج توانايي ميرساند .
تقديم به
صدراي عزيزم که دوست داشتنش بهانه زيستن من است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول- کليات تحقيق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2-بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7
1-4- هدف کلي………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-1-اهداف جزيي…………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم- مروري بر تحقيقات انجام شده(ادبيات و مستندات ، چارچوب ها و مبناي ، سابقه و پيشينه تحقيق)
2-1-بخش اول: رسانه هاي جمعي…………………………………………………………………………………………………….11
2-1-1-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2-رسانه هاي گروهي……………………………………………………………………………………………………………….13
2-1-3-پيدايش رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-3-1-رسانه هاي چاپي………………………………………………………………………………………………………………14
2-1-3-2-رسانه هاي الکترونيکي(راديو و تلويزيون)……………………………………………………………………………17
2-1-3-3-رسانه هاي جديد الکترونيک(رسانه هاي تله ماتيک)……………………………………………………………..18
2-1-4- شکل گيري فرهنگ رسانه اي……………………………………………………………………………………………….19
2-1-5- نظريه هاي رسانه…………………………………………………………………………………………………………………20
2-1-5-1-نظريه جامعه توده وار……………………………………………………………………………………………………….20
2-1-5-2-نظريه مارکسيسم(کلاسيک)……………………………………………………………………………………………….21
2-1-5-3-نظريه اقتصاد سياسي رسانه………………………………………………………………………………………………..22
2-1-5-4-نظريه مکتب فرانکفورت……………………………………………………………………………………………………23
2-1-5-5-نظريه کارکردگرايي ساختاري…………………………………………………………………………………………….24
2-1-6-کارکرد و نقش رسانه هاي ارتباط جمعي…………………………………………………………………………………25
2-2-بخش دوم: سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-تاريخچه مفهومي سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………………………….27
2-2-2-ماهيت سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………………………………………..29
2-2-3-طبقهبندي سرماي? اجتماعي…………………………………………………………………………………………………….31
2-2-4-انواع سرمايه اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………33
2-2-5-نظريه هاي سرمايه اجتماعي…………………………………………………………………………………………………..36
2-2-5-1-جميز کلمن……………………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-5-2-فرانسيس فوکومايا…………………………………………………………………………………………………………….38
2-2-5-3-پير بورديو……………………………………………………………………………………………………………………….40
2-2-6-سرمايه اجتماعي در خانواده…………………………………………………………………………………………………..44
2-2-6-1- سرمايه اجتماعي درون خانواده………………………………………………………………………………………….46
2-2-6-2-سرمايه اجتماعي فراسوي خانواده……………………………………………………………………………………….47
2-3- بخش سوم: چارچوب نظري تحقيق…………………………………………………………………………………………..49
2-4- بخش چهارم: پيشينه تجربي تحقيق……………………………………………………………………………………………56
2-4-1- پژوهشهاي انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….56
2-4-2- پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….60
2-4-3- جمعبندي تحقيقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….63

فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجراي تحقيق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
3-2- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………65
3-3- تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………….66
3-3-1- متغير مستقل: رسانه جمعي…………………………………………………………………………………………………..66
3-3-2-متغير وابسته: سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………………………………..68
3-3-2-1- اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………..68
3-3-2-2- شبکه روابط اجتماعي و پيوندهاي خانوادگي………………………………………………………………………71
3-3-2-3-مشارکت اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………73
3-4- فرضيههاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………76
3-4-1- فرضيه هاي اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………..76
3-4-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق……………………………………………………………………………………………………..76
3-5- واحد تحليل……………………………………………………………………………………………………………………………77
3-6- سطح مشاهده………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-7- جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-8- شيوه نمونه گيري…………………………………………………………………………………………………………………….78
3-9- پايايي و روايي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………79

فصل چهارم- تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق
4-1-توصيف شاخص هاي دموگرافيک (بررسي ويژگي هاي عمومي)……………………………………………………82
4-1-1 -وضعيت جنسيت آزمودني ها ……………………………………………………………………………………………….82
4-1-2- وضعيت سن آزمودني ها………………………………………………………………………………………………………84
4-1-3-وضعيت ميزان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید