سپاسگذاري

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….2
فرضيه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………3
اهداف تحقيق………………………………………………. ……………………………………………………………………………4
جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق………………………………………………. ………………………………………………4
روش کار……………………………………………… ………………………………………………………………………………….4
نوع روش تحقيق………………………………………………. ……………………………………………………………………..4
روش گردآوري اطلاعات………………………………………………. …………………………………………………………..5
روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………. …………………………………………………..5

فصل اول: کليات
1-1 مفاهيم………………………………………………. ………………………………………………………………………………7
1-1-1 مفاهيم اصلي………………………………………………. …………………………………………………………………7
1-1-1-1 تسهيلات بانكي………………………………………………. …………………………………………………………7
2-1-1-1 تضمينات………………………………………………. ………………………………………………………………….8
2-1-1 مفاهيم مرتبط………………………………………………. ………………………………………………………………9
1-2-1-1وثيقه………………………………………………. …………………………………………………………………..9
2-2-1-1 رهن………………………………………………. ………………………………………………………………….9
3-2-1-1 ضمان………………………………………………. ………………………………………………………………..11
4-2-1-1 مطالبات معوق………………………………………………. ……………………………………………………12
5-2-1-1 ريسک اعتباري………………………………………………. ………………………………………………….12
2-1 شرايط اعطاي تسهيلات………………………………………………. ……………………………………………….12
1-2-1 بررسي اهليت و اعتبار متقاضي………………………………………………. …………………………………13
2-2-1 بررسي طرح يا عمليات موضوع اعطاي تسهيلات و نظارت بر حسن اجراي آن………………..19
3-2-1 اخذ وثيقه و تضمين……….. ………………………………………………. …………………………………….20

فصل دوم: انواع تضمينات تسهيلات بانکي
1-2 وثايق عيني………………………………………………. …………………………………………………………………24
1-1-2 اموال منقول………………………………………………. ……………………………………………………………24
1-1-1-2 سپرده ها………………………………………………. ……………………………………………………………26
2-1-1-2 طلاجات و اشياء قيمتي………………………………………. ……………………………………………….30
3-1-1-2 ماشين آلات………………………………………. ……………………………………………………………..30
2-1-2 اموال غير منقول………………………………………. …………………………………………………………….31
1-2-1-2 املاک داخل شهري………………………………………. ……………………………………………………31
2-2-1-2 املاک روستايي………………………………………. …………………………………………………………32
3-2-1-2 محلهاي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري………………………………………. ………………………33
4-2-1-2 املاک وقفي………………………………………. ………………………………………. ……………………..39
2-2 وثايق ديني و تضمين اشخاص………………………………………. ……………………………………………..49
1-2-2 وثائق ديني………………………………………. ………………………………………. ……………………………49
1-1-2-2 اسناد تجاري………………………………………. ……………………………………………………………….49
2-1-2-2 ظهر نويسي اسناد تجاري………………………………………. ……………………………………………..61
3-1-2-2 قراردادهاي داخلي بانک………………………………………. ……………………………………………..65
2-2-2 تضمين اشخاص………………………………………. ………………………………………. …………………..71
1-2-2-2 مسئوليت ضامن و مضمون عنه از ديدگاههاي مختلف……………………………………………….72
2-2-2-2 عقد ضمان از ديدگاه قوانين ايران………………………………………. …………………………………74
3-2-2-2 تفاوتهاي ضمان وثيقه با ضمان تضامني………………………………………. …………………………78
4-2-2-2 حق تعقيب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهي……………………………………..78
فصل سوم: کيفيت استيفاي مطالبات بانکي از محل تضامين و ميزان کار آمدي آن
1-3 شرايط وصول از طريق اجراي ثبت………………………………………. ……………………………………….80
1-1-3 شرايط وصول طلب به استناد اسناد رهني و لازم الاجراء………………………………………………..80
2-1-3 آئين اقدامات اجرائي از طريق اجراهاي ثبت………………………………………. ……………………….83
1-2-1-3 تقاضانامه و نحوه صدور اجرائيه………………………………………. …………………………………..84
2-2-1-3 ابلاغ اجرائيه و ترتيب اجرا………………………………………. ………………………………………….87
3-2-1-3 ارزيابي، مزايده و تخليه………………………………………. ………………………………………………88
4-2-1-3 ختم عمليات اجرايي و نحوه شکايت از آن……………………………………………………………..90
2-3 شرايط وصول طلب از طريق دادگاه هاي عمومي حقوقي………………………………………………….91
1-2-3 شرايط وصول طلب به استناد تضمينات ماخوذه از مستريان و قراردادهاي داخلي بانک…….92
3-3 تاثير تضمينات و ميزان کارآمدي آن در وصول مطالبات……………………………………………………93
1-3-3 تاثير نوع وثيقه برکاهش ريسک عدم بازپرداخت……………………………………………………………93
1-1-3-3 درجه بندي وثايق با توجه به سطح ريسک اعتباري……………………………………………………94
2-1-3-3 بررسي موفقيت وصول مطالبات به تفکيک وثايق و حجم پرونده ها…………………………….95
2-3-3 تاثير وثيقه از نظر سهولت و يا عدم سهولت بيع آن………………………………………………………..98
3-3-3 آسيب شناسي دلايل وصول مطالبات داراي وثيقه يا تضمين……………………………………………99
1-3-3-3 مشکلات مربوط به بانک ها …………………………………………………………………………………100
2-3-3-3 مشکلات حقوقي و قضايي…………………………………………………………………………………..103
3-3-3-3 برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي………………………………………………………………104
4-3-3-3 مشکلات مربوط به گيرندگان تسهيلات…………………………………………………………………105
5-3-3-3 ساير موارد………………………………………………………………………………………………………..106
نتيجه گيري و پيشنهادات………………………………………. …………………………………………………109
فهرست منابع و مآخذ………………………………………. …………………………………………………….113
کتب………………………………………………………………………………………………………………………………113
پايان نامه ها و مقالات………………………………………………………………………………………………………115
پايگاههاي اينترنتي……………………………………………………………………………………………………………116

چکيده
با شروع بانکداري در دنيا همواره يکي از مهمترين وظايف نظام بانکداري پرداخت تسهيلات بوده است، بگونه اي که بانک ها با تمسک بدان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید