همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و تعامل اجتماعي به ترتيب برابر 096/0- و 133/0- و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 009/0 و009/0 و کوچکتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. در ضمن منفي بودن ضرايب همبستگي نشان از رابطه عکس بين اين دو متغير است (جدول 4-24 31).
جدول 4-24: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و تعامل اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
تعامل اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

096/0-
009/0
384
133/0-
009/0
384
دارد
عکس

4-3-5: بين مؤلفه هاي سطح استفاده از رسانه هاي الکترونيکي (متوسط ميزان استفاده از اينترنت ، متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي) مي توانند سرمايه اجتماعي را پيش بيني کنند.
آزمون دوربين واتسون ( durbin-watson) يکي از مشهورترين ازمون ها براي تشخيص خود همبستگي است. البته براي به کار بردن اين آزمون نياز به برقراري شرايطي است که در زير به آنها اشاره مي کنيم.
محدوديت هاي آزمون دوربين واتسون:
• اين آزمون تنها خود همبستگي از درجه اول را نشان مي دهد.
• براي به کار بردن اين آزمون هيچ مشاهده ي گم شده اي نبايد وجود داشته باشد.
• متغير با وقفه از نوع وابسته نبايد در سمت راست مدل وجود داشته باشد.
• مدل رگرسيوني بايد عرض از مبدا داشته باشد.
يکي از فروض کلاسيک در تخمين بروش ols نبود ارتباط ميان پسماندها ( باقيمانده ها يا خطاها) در دوره‌هاي مختلف زماني است؛ نقض اين فرض مشکلي به نام خود همبستگي ايجاد مي‌کند. به عبارت ديگر مدل کلاسيک فرض مي‌کند که جزء اخلال مربوط به يک مشاهده، تحت تاثير جزء اخلال مربوط به مشاهده ديگر قرار نمي‌گيرد.
دلايل ايجاد خود همبستگي:
سکون ( ايستايي): در رگرسيوني که از داده هاي سريهاي زماني استفاده مي کنند، مشاهدات پي در پي تقريبا به هم وابسته‌اند.
تورش تصريح: ( حالت متغيرهاي حذف شده) در مواردي يک متغير مهم از مدل حذف شده است و همين مساله باعث خود همبستگي مي‌شود.
تورش تصريح: ( شکل غلط تابع) در مواقعي که شکل مدل غلط است و دچار تورش تصريح از نوع شکل غلط تابع هستيم.
پديده تار عنکبوتي: وقتي داده ها تحت تاپير داده هاي قبلي قرار مي گيرند؛ به عنوان مثال عرضه محصولات کشاورزي بر اساس قيمت سال پيش تعين مي‌شود.
وقفه ها: ممکن است يک مدل خود رگرسيوني باشد در حالتي که جزء وقفه دار را ناديده بگيريم، دچار خود همبستگي مي‌شويم.
دستکاري داده ها: در مواردي تبديل داده ها به شکل‌هاي مختلف باعث خود همبستگي مي‌شود.
مشکلات تخمين ols در حالت وجود خود همبستگي:
برآورد ضرايب بدون تورش ( نااريب) هستند، ولي کارا نيستند.
واريانس خطا اريب است.
واريانس ضرايب مدل اريب است
آماره هاي t و F معتبر نيستند.
آزمون دوربين واتسون ( durbin-watson) يکي از مشهورترين ازمون ها براي تشخيص خود همبستگي است. البته براي به کار بردن اين آزمون نياز به برقراري شرايطي است که در زير به آنها اشاره مي‌کنيم.
نحوه داوري:
هرگاه مقدار آماره دوربين واتسون بين 1.5 تا 2.5 باشد در اين صورت بين اجزاي خطاي مدل رگرسيون همبستگي وجود ندارد در غير اين صورت بين اجزاي خطاي مدل همبستگي وجود دارد. به عبارت ديگر خطاها داراي توزيع نرمال بوده و مدل برازش داده شده مدل خوبي مي باشد.

جدول 4-25: آماره آزمون دوربين واتسون براي بررسي فرض نرمال بودن خطاها
آماره آزمون دوربين واتسون
838/1
شرايط برقرار است
در مبحث رگرسيون محقق به دنبال يافتن رابطه خطي بين متغير ملاک و متغيرهاي پيش بين است. براي بررسي رابطه بين متغير ملاک (سرمايه اجتماعي) و متغيرهاي پيش بين (متوسط ميزان استفاده از اينترنت ، متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي) از رگرسيون چند متغيره به روش پسرو (BackWard)استفاده شده است.

مرحله اول:
در اين مرحله ابتدا تمام متغيرهاي پيش بين وارد مدل مي شوند. با اينکه روش پسرو يک روش حذفي است، اجراي اين مرحله الزامي است. زيرا هر متغير براي ورود به مدل بايد حداکثر سطح معني داري آن 05/0 بوده و همچنين براي حذف هر متغير از مدل بايد حداقل سطح معني داري آن 10/0 باشد .
جدول 4-26: متغيرهاي وارد شده و خارج شده به مدل رگرسيوني
مدل
متغيرهاي داخل شده (پيش بين)
متغيرهاي خارج شده
روش
1
متوسط ميزان استفاده از اينترنت ، متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي
.
(داخل شدن)
2
.
متوسط ميزان استفاده از اينترنت
1/0? معني داري
متغير وابسته سرمايه اجتماعي:
در جدول 4-26 همانطور که ملاحظه مي شود اسامي متغيرهاي پيش بين موجود در مدل رگرسيوني، و روش رگرسيون گزارش شده است و همچنين همانطور که ملاحظه مي شود در مرحله نخست متغيرهاي متوسط ميزان استفاده از اينترنت ، متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي وارد مدل شده اند و در مرحله بعد متغير متوسط ميزان استفاده از اينترنت به علت اينکه معني داري آنها بزرگتر از 1/0 است از مدل خارج مي شود.

جدول 4-27: خلاصه مدل
مدل
ضريب همبستگي چندگانه(R)
ضريب تعيين چندگانه(RSquare)
ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته Adjusted (R Squar)

انحراف معيار ضريب تعيين چندگانه Std. Error of) the Estimate)
1
????
????
????
????
2
????
????
????
????
متوسط ميزان استفاده از اينترنت ، متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي: 1
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي: 2
سرمايه اجتماعي: متغير وابسته

در جدول 4-27 همانطور که ملاحظه مي شود مقادير ضريب همبستگي چندگانه، ضريب تعيين چندگانه، ضريب تعيين چندگانه تعديل يافته و انحراف معيار ضريب تعيين چندگانه گزارش شده است.
مقدار 048/0= در مدل 3 جدول 4-27 به اين معناست که رگرسيون خطي متغيرهاي متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي بر متغير سرمايه اجتماعي به تنهايي 8/4 درصد از کل تغييرات را توجيه مي کند و مابقي، سهم ساير متغيرهاست.

جدول4-28: آماره هاي آزمونanova (تحليل واريانس) براي بررسي تأثير متغيرهاي پيش بين (متوسط ميزان استفاده از اينترنت ، متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي) بر متغير ملاک (سرمايه اجتماعي)
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادي
ميانگين مربعات
آماره F
معني داري
1

رگرسيون
?????
?
?????
?????

?????

باقيمانده
???????
???
????

کل
???????
???

2
رگرسيون
?????
?
?????
?????

?????

باقيمانده
???????
???
????

کل
???????
???

متوسط ميزان استفاده از اينترنت ، متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي: 1
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي: 2
سرمايه اجتماعي: متغير وابسته

جدول 4-29: جدول ضرايب رگرسيوني مدل 2 (متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي)
مدل 2
ضرايب استاندارد نشده (معمولي)
ضرايب استاندارد شده
آماره T
P – مقدار (سطح معني داري)

B
(انحراف استاندارد) Std.Error
Beta

مقدار ثابت
?????
????

??????
????
ميزان استفاده از تلويزيون داخلي
????
????
????
?????
????
ميزان استفاده از تلويزيون خارجي
?????
????
?????
??????
????
سرمايه اجتماعي: متغير وابسته
در جدول فوق سطح معني داري متغيرهاي متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي به ترتيب برابر 000/0 و کوچکتر از 00/0 و 007/0 است اين بدان معني است که فرضيه مبني بر معني دار نبودن ضرايب متغير فوق به شدت رد مي شود و اين بدان معني است که متغيرهاي متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي بيشترين تأثير بر متغير سرمايه اجتماعي مي گذارند.
با توجه به اينکه چون p- مقدار (معني داري) در مدل 2 جدول 4-28 برابر 000/0 و کوچکتر از 10/0 است. لذا در اين سطح فرض”: رگرسيون معني دار نيست” رد مي شود و در نتيجه مدل رگرسيوني معني دار است بنابراين با توجه به مؤثر بودن متغيرهاي متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي بر متغير سرمايه اجتماعي ضريب تعيين مدل برابر 048/0 (048/0 R Square = ) مي باشد يعني رگرسيون خطي متغيرهاي متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي بر متغير سرمايه اجتماعي به تنهايي 8/4 درصد از کل تغييرات را توجيه مي کند و مابقي، سهم ساير متغيرهاست.
معادله رگرسيوني براي برآورد متغير سرمايه اجتماعي به کمک متغيرهاي ذکر شده به شرح زير است:
استفاده از تلويزيون خارجي × (006/0-)+ميزان استفاده از تلويزيون داخلي × (009/0)+ 922/2= سرمايه اجتماعي
نتيجه: نتايج رگرسيون نشان مي دهد که متغير ميزان استفاده از تلويزيون داخلي بيشترين تأثير مثبت و بر متغير ميزان استفاده از تلويزيون خارجي تاثير منفي بر متغير سرمايه اجتماعي دارند. يا به عبارتي متغيرهاي ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و ميزان استفاده از تلويزيون خارجي مي تواند سرمايه اجتماعي را پيش بيني کنند.

فصل پنجم
بحث و تفسير و نتيجه گيري و جمع بندي

مقدمه
در اين فصل نتايج بدست آمده از فرضيات مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از اين نتايج به بحث پرداخته شده است. پس از آن محدوديتهايي که در هنگام تحقيق، محقق با آن روبرو شده است آورده شده است و در آخر پيشنهادهاي پژوهشي و کاربردي براي کمک به تحقيقات آتي گنجانده شده است.

5-1-نتايج تحقيق
5-1-1:نتايج مشخصات فردي پژوهش
1- از بين آزمودني هاي پاسخگوي مورد بررسي 169 نفر (4/44 درصد) زن و212 نفر (6/55 درصد) مرد هستند. در ضمن 3 نفر از آزمودني ها وضعيت جنسيت خود را مشخص نکرده اند.
2- از بين آزمودني هاي مورد بررسي 145 نفر (8/37 درصد) سن آنها کمتر از30 سال ، 151 نفر (3/39 درصد) 40-31 سال، 66 نفر (2/17 درصد) 50-41 سال و22 نفر (7/5 درصد) 51 سال و بيشترسن دارند.
3- از بين آزمودني هاي پاسخگوي مورد بررسي ميزان تحصيلات 3 نفر (8/0 درصد) بيسواد ، 9 نفر (4/2 درصد) ابتدايي و سيکل ، 122 نفر (0/32 درصد) ديپلم ،192 نفر (4/50 درصد) کارداني و کارشناسي و55 نفر (4/14 درصد) کارشناسي ارشد و بالاتر هستند. در ضمن 3 نفر از آزمودني ها وضعيت ميزان تحصيلات خود را مشخص نکرده اند.
4- از بين آزمودني هاي پاسخگوي مورد بررسي 82 نفر (4/21 درصد) مجرد ، 289 نفر (5/75 درصد) متاهل ،10 نفر (6/2 درصد) بي همسر در اثر طلاق و2 نفر (5/0 درصد) بي همسر در اثر فوت هستند. در ضمن 1 نفر از آزمودني ها وضعيت تاهل خود را مشخص

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید