اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعي به ترتيب برابر 072/0 و 098/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 046/0 و055/0 و کوچکتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرايب همبستگي نشان از رابطه مستقيم بين اين دو متغير است (جدول 4-16).

جدول 4-16: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
اعتماد اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

072/0
046/0
384
098/0
055/0
384
دارد
مستقيم

4-3-5: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و اعتماد اجتماعي به ترتيب برابر 130/0 و 185/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 000/0 و000/0 و کوچکتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرايب همبستگي نشان از رابطه مستقيم بين اين دو متغير است (جدول 4-17).

جدول 4-18: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و اعتماد اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
اعتماد اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

130/0
000/0
384
185/0
000/0
384
دارد
مستقيم

4-3-6: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و اعتماد اجتماعي به ترتيب برابر 076/0- و 107/0- و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 040/0 و037/0 و کوچکتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. در ضمن منفي بودن ضرايب همبستگي و شيب خط برازش شده نشان از رابطه عکس بين اين دو متغير است (جدول 4-18).

جدول 4-18: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و اعتماد اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
اعتماد اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

076/0-
040/0
384
107/0-
037/0
384
دارد
عکس

4-3-7: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي به ترتيب برابر 033/0 و 052/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 349/0 و309/0 و بزرگتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه معني داري وجود ندارد. (جدول 4-19).

جدول 4-19: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
متغير
متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

033/0
349/0
384
052/0
309/0
384
ندارد

4-3-8: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي به ترتيب برابر 046/0 و 068/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 194/0 و182/0 و بزرگتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه معني داري وجود ندارد. (جدول 4-20).
جدول 4-20: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

046/0
194/0
384
068/0
182/0
384
ندارد

4-3-9: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي به ترتيب برابر 071/0 و 098/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 051/0 و055/0 و بزرگتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه معني داري وجود ندارد. (جدول 4-21).
جدول 4-21: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

071/0
051/0
384
098/0
055/0
384
ندارد

4-3-10: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و تعامل اجتماعي به ترتيب برابر 064/0- و 089/0- و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 076/0 و083/0 و بزرگتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه معني داري وجود ندارد. (جدول 4-22).

جدول 4-22: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و تعامل اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
تعامل اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

064/0-
076/0
383
089/0-
083/0
383
ندارد

4-3-11: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و تعامل اجتماعي به ترتيب برابر 001/0 و 001/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 967/0 و987/0 و بزرگتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه معني داري وجود ندارد. (جدول 4-23).

جدول 4-23: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و تعامل اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
تعامل اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

001/0
967/0
384
001/0
987/0
384
ندارد

4-3-12: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید