کار
??
???
???
????

خانه دار
??
???
???
????

بازنشسته
??
???
???
????

دانشجو
??
???
???
?????

کل
???
????
?????
?
بي پاسخ
?
???
?
?

کل
???
?????
?
?

نمودار 4-5 : درصد فراواني وضعيت اشتغال آزمودني ها

4-2: وضعيت متغيرهاي تحقيق:
4-2- 1 : نمره هاي مؤلفه هاي متغير سطح استفاده از رسانه هاي الکترونيکي:

جدول 4-6 : آماره هاي توصيفي مؤلفه هاي متغير سطح استفاده از رسانه هاي الکترونيکي
متغيرها
متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته
تعداد
???
???
???
ميانگين
???
????
????
ميانه
????
?????
????
مد
?
??
?
انحراف معيار
?????
?????
?????
چولگي
?????
?????
?????
کشيدگي
?????
?????
?????
کمترين
?
?
?
بيشترين
??
??
??
دامنه نمرات
?-?
?-?
?-?

نمودار 4-7: آماره هاي توصيفي متغير متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته

نمودار 4-8 : آماره هاي توصيفي متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته

نمودار 4-9: آماره هاي توصيفي متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته

ب : وضعيت متغير سرمايه اجتماعي و مؤلفه هاي آن:
4-2-2: وضعيت متغير سرمايه اجتماعي:
نمره متغير سرمايه اجتماعي از طريق محاسبه جمع نمره هاي همه سؤالهاي پرسشنامه سرمايه اجتماعي حاصل شده است و براي توصيف اين متغير نمرات آن به پنج رده خيلي کم ، کم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد تقسيم گرديد. از بين 384 آزمودني مورد بررسي ،2 نفر (5/0 درصد) نمره سرمايه اجتماعي آنها به طور ميانگين خيلي کم ،94 نفر (5/24 درصد) به طور ميانگين کم ،243 نفر (3/63 درصد) به طور ميانگين متوسط ،43 نفر (2/11 درصد) به طور ميانگين زياد و 2 نفر (5/0 درصد) نمره سرمايه اجتماعي آنها به طور ميانگين خيلي زياد است. که در مجموع 45 نفر (7/11 درصد) نمره سرمايه اجتماعي آنها مثبت (زياد و خيلي زياد) است (جدول 4-7 و نمودار 4-10).

جدول 4-7: توزيع فراواني متغير سرمايه اجتماعي
سرمايه اجتماعي
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
خيلي کم
?
???
???
کم
??
????
????
متوسط
???
????
????
زياد
??
????
????
خيلي زياد
?
???
?????
کل
???
?????
?

نمودار 4-10: درصد فراواني متغير سرمايه اجتماعي

وضعيت مؤلفه هاي متغير سرمايه اجتماعي:
4-2-3: وضعيت متغير اعتماد اجتماعي:
نمره متغير اعتماد اجتماعي از طريق محاسبه ميانگين نمره هاي سؤالهاي مربوطه پرسشنامه سرمايه اجتماعي حاصل شده است و براي توصيف اين متغير نمرات آن به پنج رده خيلي کم ، کم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد تقسيم گرديد. از بين 384 آزمودني مورد بررسي ،15 نفر (9/3 درصد) نمره اعتماد اجتماعي آنها به طور ميانگين خيلي کم ،71 نفر (5/18 درصد) به طور ميانگين کم ،205 نفر (4/53 درصد) به طور ميانگين متوسط ،86 نفر (4/22 درصد) زياد و 7 نفر (8/1 درصد) نمره اعتماد اجتماعي آنها به طور ميانگين خيلي زياد است. که در مجموع 93 نفر (2/24 درصد) نمره اعتماد اجتماعي آنها مثبت (زياد و خيلي زياد) است (جدول 4-8 و نمودار 4-11).

جدول 4-8: توزيع فراواني متغير اعتماد اجتماعي
اعتماد اجتماعي
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
خيلي کم
??
???
???
کم
??
????
????
متوسط
???
????
????
زياد
??
????
????
خيلي زياد
?
???
?????
کل
???
?????
?

نمودار 4-11: درصد فراواني متغير اعتماد اجتماعي

4-2-4: وضعيت متغير شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي:
نمره متغير شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي از طريق محاسبه ميانگين نمره هاي سؤالهاي مربوطه پرسشنامه سرمايه اجتماعي حاصل شده است و براي توصيف اين متغير نمرات آن به پنج رده خيلي کم ، کم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد تقسيم گرديد. از بين 384 آزمودني مورد بررسي ،22 نفر (7/5 درصد) نمره شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي آنها خيلي به طور ميانگين کم ،155 نفر (4/40 درصد) به طور ميانگين کم ،167 نفر (5/43 درصد) به طور ميانگين متوسط و 40 نفر (4/10 درصد) نمره شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي آنها به طور ميانگين زياد است. که در مجموع 40 نفر (4/10 درصد) نمره شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي آنها به طور ميانگين مثبت (زياد و خيلي زياد) است (جدول 4-9 و نمودار 4-12).

جدول 4-9: توزيع فراواني متغير شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
خيلي کم
??
???
???
کم
???
????
????
متوسط
???
????
????
زياد
??
????
?????
خيلي زياد
?
?
?
کل
???
?????
?

نمودار 4-12: درصد فراواني متغير شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي

4-2-5: وضعيت متغير تعامل اجتماعي:
نمره متغير تعامل اجتماعي از طريق محاسبه ميانگين نمره هاي سؤالهاي مربوطه پرسشنامه سرمايه اجتماعي حاصل شده است و براي توصيف اين متغير نمرات آن به پنج رده خيلي کم ، کم ، متوسط ، زياد و خيلي زياد تقسيم گرديد. از بين 384 آزمودني مورد بررسي ،15 نفر (9/3 درصد) نمره تعامل اجتماعي آنها به طور ميانگين خيلي کم ،88 نفر (9/22 درصد) به طور ميانگين کم ،190 نفر (5/49 درصد) به طور ميانگين متوسط،73 نفر (0/19درصد) به طور ميانگين زياد و 18 نفر (7/4 درصد) نمره تعامل اجتماعي آنها به طور ميانگين خيلي زياد است. که در مجموع 91 نفر (7/23 درصد) نمره تعامل اجتماعي آنها به طور ميانگين مثبت (زياد و خيلي زياد) است (جدول 4-10 و نمودار 4-13).

جدول 4-10: توزيع فراواني متغير تعامل اجتماعي
تعامل اجتماعي
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني تجمعي
خيلي کم
??
???
???
کم
??
????
????
متوسط
???
????
????
زياد
??
????
????
خيلي زياد
??
???
?????
کل
???
?????
?

نمودار 4-13: درصد فراواني متغير تعامل اجتماعي

4-2- 6 : نمره هاي متغير سرمايه اجتماعي و مؤلفه هاي آن:

جدول 4-11 : آماره هاي توصيفي متغير سرمايه اجتماعي و مؤلفه هاي آن
متغيرها
سرمايه اجتماعي
اعتماد اجتماعي
شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي
تعامل اجتماعي
تعداد
???
???
???
???
ميانگين
???
???
???
???
ميانه
????
????
????
????
مد
????
????
????
????
انحراف معيار
????
????
????
????
چولگي
??????
??????
?????
?????
کشيدگي
?????
?????
??????
??????
کمترين
????
????
????
????
بيشترين
????
????
????
????
دامنه نمرات
?-?
?-?
?-?
?-?

نمودار 4-14:آماره هاي توصيفي متغير سرمايه اجتماعي

نمودار 4-15: آماره هاي توصيفي متغير اعتماد اجتماعي

نمودار 4-16: آماره هاي توصيفي متغير شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي

نمودار 4-17: آماره هاي توصيفي متغير تعامل اجتماعي

4-3:فرضيه هاي تحقيق:
4-3-1: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي به ترتيب برابر 020/0 و 033/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 578/0 و526/0 و بزرگتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه معني داري وجود ندارد. (جدول 4-13).
جدول 4-13: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
سرمايه اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

020/0
578/0
384
033/0
526/0
384
ندارد

4-3-2: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.

تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي به ترتيب برابر 083/0 و 118/0 و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 018/0 و021/0 و کوچکتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد مي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرايب همبستگي و شيب خط برازش شده نشان از رابطه مستقيم بين اين دو متغير است (جدول 4-14).

جدول 4-14: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
سرمايه اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

083/0
018/0
384
118/0
021/0
384
دارد
مستقيم

4-3-3: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود ندارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.
تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد که ضرايب همبستگي آزمون تاوbکندال و اسپيرمن بين دو متغير متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي به ترتيب برابر 068/0- و 097/0- و با p- مقدار (معني داري) به ترتيب برابر 060/0 و057/0 و بزرگتر از سطح معني داري هستند، لذا در اين سطح فرض يعني عدم وجود رابطه رد نمي شود و در نتيجه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه معني داري وجود ندارد. اين مطلب با توجه به نحوه پراکندگي نقاط مورد تأييد است. (جدول 4-15).
جدول 4-15: آماره هاي آزمون همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن مربوط به رابطه بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي
متغير
متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته
آزمون
تاوbکندال
اسپيرمن
وجود رابطه
نوع رابطه
سرمايه اجتماعي
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد
ضريب همبستگي
معني داري
تعداد

068/0-
060/0
384
097/0-
057/0
384
ندارد

4-3-4: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
: بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و اعتماد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید