خارج از خانواده و همه گروههاي فعال ناوابسته به سازمانهاي سياسي، گروههاي فشار و اتحاديههاي کارگري، که به صورت مشارکت رسمي و غير رسمي مورد مطالعه قرار مي گيرد:
* مشارکت رسمي: شبکههاي رسمي شامل آن دسته از روابط و پيوندهايي است که افراد را به موسسات و نهادهاي رسمي مانند سازمانهاي داوطلبانه و نظاير آن مرتبط ميکند(خوشفر، 1387: 162).
* مشارکت غير رسمي: شبکه هاي غير رسمي شامل پيوندها در روابطي است که افراد جامعه را به نهادهاي غير رسمي مانند خانواده، خويشاوندان و… جهت شرکت در فعاليتهاي جمعي مرتبط مينمايد(همان، 164).
تعريف عملياتي
در اين پژوهش مشارکت اجتماعي، تنها در بعد مشارکت غير رسمي سنجيده شده است. براي سنجش مشارکت غير رسمي، از پاسخگو خواسته مي شود که ميزان مشارکت خود در فعاليتهاي غير رسمي خيريهاي( انواع کمک ها در جشنهاي نيکوکاري و عاطفهها، تکريم ايتام، کمک به سالمندان، خيرات و مبرات، کمک و صدقه به مستمندان و مردم آسيب ديده)، در فعاليتهاي غيررسمي مذهبي(مانند روضه، عزاداري، جشن و سرور و ساير مجالس ديني در منزل و مسجد) و فعاليتهاي هميارانه( ميزان کمک به دوستان و همسايگان در نگهداري از فرزند آنان، گوش کردن به مسائل و مشکلات آنان، قرض داد وسايل، قرض دادن پول و رفتن به عيادت بيمار) در طي يک سال گذشته مشخص نمايد. براي اندازگيري اين مولفه از طيف پنج گويهاي هيچوقت، بندرت، گاهي اوقات، اکثر اوقات و هميشه استفاده مي شود.

جدول شماره1-3: ابعاد و مولفه هاي سرمايه اجتماعي و تعاريف عملياتي ارائه شده جهت سنجش آنها
مفهوم
ابعاد اصلي
ابعاد فرعي
گويهها
سرمايه اجتماعي

اعتماد
اعتماد بين شخصي
ميزان اعتماد فرد به: خانواده، خويشاوندان، دوستان، همسايگان و همکاران

اعتماد تعميم يافته
اعتماد به اکثريت مردم

صداقت اکثريت مردم

قابليت اعتماد به عموم
احتمال برگرداندن کيف پر از پول پيدا شده به صاحب آن در صورت گم شدن در محل

شبکه روابط و پيوندهاي اجتماعي
روابط غير رسمي
شرکت در فعاليتهاي جمعي(مربوط به خانواده، خويشان، همسايگان، دوستان و همکاران)

شبکه دوستان و همسايگان

مشارکت اجتماعي

مشارکت غير رسمي
مشارکت غير رسمي در فعاليتهاي خيريه اي

مشارکت غير رسمي در فعاليتهاي مذهبي

مشارکت هميارانه(کمک به دوستان و همسايگان در: مراقبت از فرزندان انان،گوش دادن به مسائل و مشکلات آنان، قرض دادن وسايل و پول، عيادت از بيمار، رفتن به عيادت بيماران)

3-4- فرضيههاي تحقيق
3-4-1- فرضيه هاي اصلي تحقيق
– بين ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از تلويزيون خارج از کشور(ماهواره) و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از اينترنت و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد.

3-4-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق
– بين ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از تلويزيون خارج از کشور(ماهواره) و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از اينترنت و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و مشارکت اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از تلويزيون خارج از کشور(ماهواره) و مشارکت اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از اينترنت و مشارکت اجتماعي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از تلويزيون خارج از کشور(ماهواره) و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.
– بين ميزان استفاده از اينترنت و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد.

3-5- واحد تحليل
واحد تحليل عبارتست از فرد، گروه، طبقه يا پديده اجتماعي و موضوعي که ويژگيهاي آن مورد بررسي قرار مي گيرد. به بيان ديگر، در تعيين واحدهاي تحليل اين سوال مطرح است که متغير وابسته تحقيق، صفت چه چيزي يا چه کسي است؟ صفت مورد بررسي، صفت فرد است يا صفت گروه يا صفت طبقه و… . در واقع، واحد تحليل همان موصوف است. در پيمايش همواره لازم نيست که افراد محور(واحد تحليل) مطالعه باشند، بلکه گروه يا سازمان ياحتي کل جامعه را مي توان محور مطالعه قرار داد(نجفي، 1384: 46). در اين پژوهش واحد تحليل خانواده مي باشد.

3-6- سطح مشاهده
در اين تحقيق سطح مشاهده “فرد” مي باشد. به بيان ديگر، با وجود اينکه واحد تحليل “خانواده” است، براي سنجش متغيرها در بين خانواده به سراغ افراد(يعني والدين، يا پدر و يا مادر) مي رويم.

3-7- جامعه آماري
منظور از جامعه آماري، همان جامعه اصلي است که از آن نمونهاي نمايا يا معرف بدست آمده باشد(ساروخاني، 1380: 157). جامعه اماري اين تحقيق کليه خانوارهاي شهر بندرعباس هستند.

3-8- شيوه نمونه گيري:
روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده مي باشد. و نمونه با استفاده از فرمول ککران براي جامعه نامحدود 384 مورد تاييد قرار گرفت.

تعيين حجم نمونه:
“بخشي از جامعه كه معرّف آن جامعه است، نمونه ناميده ميشود. هر چه نسبت حجم نمونه به كلّ جمعيّت بيشتر باشد،آن نمونه بهتر ميتواند ويژگيهاي جمعيّت موردنظر را توصيف كند و در نتيجه اعتبار علمي بالاتري دارد”(رمضاني،1379: 63).
حجم نمونه بر اساس فرمول ککران 384 نفر در نظر گرفته شده است(عميدي،1378).
N: حجم جامعه مورد مطالعه
Z: اندازه متغير در توزيع طبيعي که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر استخراج مي شود.
D: خطاي براورد {تفاضل نسبت واقعي صفت در جامعه با ميزان تخمين محقق براي وجود آن صفت در جامعه است و دقت نمونه گيري نيز به آن بستگي دارد)
ويژگي عمده اين فرمول آن است که مي توان حجم جامعه را نيز در آن دخالت داد و به يک نمونه منطقي تر دست يافت. در اين تحقيق مقادير فرمول مذکور به شرح زير منظور گرديده است:
خطاي بر آورد 05/0= d
صدک نود و پنجم توزيع نرمال استاندارد 96/1 =Z

فرمول3-1-1: تعيين حجم نمونه

3-9- پايايي و روايي تحقيق
در اين پژوهش براي تعيين پايايي شاخص ها و گويه هاي اين تحقيق از روش باز آزمايي (آزمون مجدد) و همبستگي اسپير من استفاده شد و عدد پايايي بدست آمده 802/. مي باشد .
روايي پر سشنامه نيز با استفاده از روايي صوري زير نظر اساتيد راهنما و مشاور به طور صوري مورد تاييد قرار گرفت.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل و بيان نتايج حاصل از تحقيق

مقدّمه
تحقيق حاضر به ” بررسي رابطه بين رسانه هاي ارتباط جمعي و سرمايه اجتماعي خانواده هاي ساکن شهر بندر عباس “مي پردازد که نتايج آن به صورت کلي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد داده هاي مورد نياز تحقيق از 384 پرسشنامه ، که حاوي سؤالات مشخصات فردي و سؤالات مربوط به فرضيه هاي تحقيق است جمع آوري گرديده است. با استفاده از جدول هاي فراواني و نمودارهاي ستوني، توصيفي از وضعيت شاخص هاي دموگرافيک و متغيرهاي تحقيق ارائه گرديده است. سپس جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق از آزمونهاي اسپيرمن و تاوb کندال و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.
4-1: توصيف شاخص هاي دموگرافيک (بررسي ويژگي هاي عمومي):
4-1-1 : وضعيت جنسيت آزمودني ها :
با توجه به تجزيه و تحليل داده‌ها از بين آزمودني هاي پاسخگوي مورد بررسي 169 نفر (4/44 درصد) زن و212 نفر (6/55 درصد) مرد هستند. در ضمن 3 نفر از آزمودني ها وضعيت جنسيت خود را مشخص نکرده اند (جدول نمودار 4-1).
جدول 4-1 : توزيع فراواني وضعيت جنسيت آزمودني ها
وضعيت جنسيت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني پاسخگو
فراواني تجمعي

پاسخگو

زن
???
????
????
????

مرد
???
????
????
?????

کل
???
????
?????
?
بي پاسخ
?
???
?
?
?
کل
???
?????
?
?

نمودار4-1 : درصد فراواني وضعيت جنسيت آزمودني ها

4-1-2 : وضعيت سن آزمودني ها :
با توجه به تجزيه و تحليل داده‌ها از بين آزمودني هاي مورد بررسي 145 نفر (8/37 درصد) سن آنها کمتر از30 سال ، 151 نفر (3/39 درصد) 40-31 سال، 66 نفر (2/17 درصد) 50-41 سال و22 نفر (7/5 درصد) 51 سال و بيشترسن دارند. (جدول و نمودار 4-2).
جدول 4-2 : توزيع فراواني وضعيت سن آزمودني ها
وضعيت سن
فراواني
درصد فراواني
فراواني تجمعي

پاسخگو

?? سال و کمتر
???
????
????

?????
???
????
????

?????
??
????
????

?? به بالا
??
???
?????
کل
???
?????
?

نمودار4-2 : درصد فراواني وضعيت سن آزمودني ها

4-1-3: وضعيت ميزان تحصيلات آزمودني ها :
با توجه به تجزيه و تحليل داده‌ها از بين آزمودني هاي پاسخگوي مورد بررسي ميزان تحصيلات 3 نفر (8/0 درصد) بيسواد ، 9 نفر (4/2 درصد) ابتدايي و سيکل ، 122 نفر (0/32 درصد) ديپلم ،192 نفر (4/50 درصد) کارداني و کارشناسي و55 نفر (4/14 درصد) کارشناسي ارشد و بالاتر هستند. در ضمن 3 نفر از آزمودني ها وضعيت ميزان تحصيلات خود را مشخص نکرده اند (جدول و نمودار 4-3).

جدول 4-3: توزيع فراواني وضعيت ميزان تحصيلات آزمودني ها
ميزان تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني پاسخگو
فراواني تجمعي

پاسخگو

بيسواد
?
???
???
???

ابتدايي و سيکل
?
???
???
???

ديپلم
???
????
????
????

کارداني و کارشناسي
???
????
????
????

کارشناسي ارشد و بالاتر
??
????
????
?????

کل
???
????
?????
??
بي پاسخ
?
???
?
?
کل
???
?????
?
?

نمودار 4-3 : درصد فراواني وضعيت ميزان تحصيلات آزمودني ها

4-1-4 : وضعيت تاهل آزمودني ها :
با توجه به تجزيه و تحليل داده‌ها از بين آزمودني هاي پاسخگوي مورد بررسي 82 نفر (4/21 درصد) مجرد ، 289 نفر (5/75 درصد) متاهل ،10 نفر (6/2 درصد) بي همسر در اثر طلاق و2 نفر (5/0 درصد) بي همسر در اثر فوت هستند. در ضمن 1 نفر از آزمودني ها وضعيت تاهل خود را مشخص نکرده است (جدول و نمودار 4-4).
جدول 4-4 : توزيع فراواني وضعيت تاهل آزمودني ها
وضعيت تاهل
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني پاسخگو
فراواني تجمعي

پاسخگو

مجرد
??
????
????
????

متاهل
???
????
????
????

بي همسر در اثر طلاق
??
???
???
????

بي همسر در اثر فوت
?
???
???
?????

کل
???
????
?????
?
بي پاسخ
?
???
?
?

کل
???
?????
?
?

نمودار4-4 : درصد فراواني وضعيت تاهل آزمودني ها

4-1-5: وضعيت اشتغال آزمودني ها :
با توجه به تجزيه و تحليل داده‌ها از بين آزمودني هاي پاسخگوي مورد بررسي وضعيت اشتغال317 نفر (8/82 درصد) شاغل ، 11 نفر (9/2 درصد) بيکار در جستجوي کار ، 29 نفر (6/7 درصد) خانه دار، 10 نفر (6/2 درصد) بازنشسته و 16 نفر (2/4 درصد) دانشجو هستند. در ضمن1 نفر از آزمودني ها وضعيت اشتغال خود را مشخص نکرده است (جدول و نمودار 4-5).

جدول 4-5 : توزيع فراواني وضعيت اشتغال آزمودني ها
وضعيت اشتغال
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني پاسخگو
فراواني تجمعي

پاسخگو

شاغل
???
????
????
????

بيکار در جستجوي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید