تحصيلات آزمودني ها……………………………………………………………………………………..85
4-1-4 -وضعيت تاهل آزمودني ها…………………………………………………………………………………………………….87
4-1-5- وضعيت اشتغال آزمودني ها………………………………………………………………………………………………….88
4-2- وضعيت متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………91
4-2- 1- نمره هاي مؤلفه هاي متغير سطح استفاده از رسانه هاي الکترونيکي………………………………………….91
4-2-2- وضعيت متغير سرمايه اجتماعي…………………………………………………………………………………………….93
4-2-3-وضعيت متغير اعتماد اجتماعي……………………………………………………………………………………………….95
4-2-4- وضعيت متغير شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي…………………………………………………………………..96
4-2-5-وضعيت متغير تعامل اجتماعي……………………………………………………………………………………………….98
4-2- 6- نمره هاي متغير سرمايه اجتماعي و مؤلفه هاي آن…………………………………………………………………100
4-3-فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….103
4-3-1-بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد………………103
4-3-2- بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
4-3-3- بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
4-3-4- بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد………………105
4-3-5-بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………106
4-3-6-بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و اعتماد اجتماعي رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………107
4-3-7- بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
4-3-8- بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….109
4-3-9-بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….110
4-3-10-بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد………………111
4-3-11- بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
4-3-12-بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و تعامل اجتماعي رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………112

فصل پنجم- بحث و تفسير و نتيجه گيري و جمع بندي
5-1-نتايج تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 122
5-1-1:نتايج مشخصات فردي پژوهش……………………………………………………………………………………………..122
5-1-2-نتايج توصيفي متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………123
5-1-3- نتايج فرضيه هاي اصلي……………………………………………………………………………………………………..124
5-1-2-نتايج فرضيه‌هاي فرعي………………………………………………………………………………………………………..125
5-2- بحث و بررسي……………………………………………………………………………………………………………………..128
5-3-محدوديتهاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………132
5-4-پيشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………133
5-4-1-پيشنهادات کاربردي…………………………………………………………………………………………………………….133
5-4-2-پيشنهادات پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………134

فهرست منابع
منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………….136
منابع غيرفارسي……………………………………………………………………………………………………………………………..141
پيوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….144
چکيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………..150

چکيده:
در راستاي بررسي بررسي رابطه بين رسانه هاي ارتباط جمعي برميزان سرمايه اجتماعي خانواده هاي ساکن بندرعباس به بررسي ميزان استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي ، سرمايه اجتماعي ، اعتماد اجتماعي ، شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي ، تعامل اجتماعي ، رابطه رسانه هاي ارتباط جمعي بر ميزان سرمايه اجتماعي مورد سنجش واقع شد.
تحقيق حاضر از نوع توصيفي -همبستگي مي باشد.جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه خانواده هاي ساکن بندرعباس در سال 1392 مي باشند. جامعه آماري پژوهش کليه خانوارهاي ساکن بندرعباس در سال 1392 را تشکيل مي دادند که حجم نمونه شامل 384 نفر مي باشد که از طريق نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند.براي گرد آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد براي تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از جدول فراواني ،درصد،نمودارهاي ستوني آزمون، ضرايب همبستگي تاوbکندال و اسپيرمن و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد.
يافته ها حاکي از آن بود بين متوسط ميزان استفاده از اينترنت در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود ندارد. بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون داخلي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بين متوسط ميزان استفاده از تلويزيون خارجي در طول هفته و سرمايه اجتماعي رابطه وجود ندارد. متغيرهاي ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و ميزان استفاده از تلويزيون خارجي مي تواند سرمايه اجتماعي را پيش بيني کنند.

فصل اول
کليات تحقيق

1-1-مقدمه
وسايل ارتباط‌ جمعي ‌به تمام‌ ابزارهاي‌ غير شخصي‌ ارتباط گفتـه مي‌شود كه‌ به وسيله آن، پيام‌هاي‌ ديداري‌ و يا شنيداري‌ به طور مستقيم به مخاطبان‌ انتقال‌ مي‌يابند. تلويزيون‌، راديو، سينما، اينترنت‌، ماهواره‌ و مجلات‌، روزنامه ها ‌ و… در زمره وسايل ارتباط‌ جمعي‌ محسوب‌ مي‌شوند. افراد بايد براي زندگي جمعي از اهداف، مقاصد، آگاهي هاو همچنين از تفکر و برداشت ديگران مطلع گردند تا به ارائه واکنشي در برابر آنان قادر گردند همچنين آگاه سازي جامعه و آموزش همگاني و توسعه مشاركت در پرتو رشد وشتاب روزافزون وسايل ارتباط جمعي اهميت فراوان دارد و نقش اطلاع رساني به مردم وبالا بردن فهم و شعور سياسي جامعه از اهم وظايف وسايل ارتباط جمعي است(معتمد نژاد، 109:1385). وسايل ارتباط جمعي در دوران کنوني بخشي جدايي ناپذير از زندگي مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و آموزشي و سرگرمي وسايل ارتباط جمعي استفاده مي‌کنند. نسل کنوني جامعه از ابتداي حياتش با وسايل ارتباط جمعي بزرگ مي‌شود و در دنياي اطلاعاتي و ارتباطي امروز، اين نسل، بخش عظيم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهاي جامعه خود و ديگر جوامع را از وسايل ارتباط جمعي دريافت مي‌کند. به عبارتي در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتي و ارتباطي معروف است، بخش عظيمي از جامعهپذيري نسل‌ها از طريق وسايل ارتباط جمعي انجام مي شود و نفوذ و تأثيروسايل ارتباط جمعي تا جايي است که برخي از نظريه پردازان ارتباطيبراين باورند که وسايل ارتباط جمعي اولويت ذهني وحتي رفتاري ما را تعيين مي‌کنند واگرچگونهفکرکردن را به ماياد ندهند، اينکه به چه چيزي فکرکنيم رابه مامي‌آموزند (دادگران، 126:1385). بيگمان در مورد همه مسايل جهان، بزرگترين رسالت اطلاع رساني بر دوش وسايل ارتباط جمعي است. امروزه وسايل ارتباط جمعي باگسترش مرزهاي جغرافيايي، فرهنگي و سياسي، هويت انسان معاصر را نيز تحت تاثير قرار دادهاند، به طوري که مي توان هويت انسان مدرن را هويت رسانه اي شده نام گذاشت. افزايش نقش وسايل نوين ارتباط جمعي دربخش هاي مختلف زندگي بشري سبب شده است ازآنهادرتحولات گوناگون استفاده شود و نقش وسايل ارتباط جمعي درآگاهي، هموار سازي وگسترش بحرانها برجسته گردد(آشنا،88:138

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید