3)بي همسر در اثر طلاق (3)بي همسر در اثر فوت (
وضعيت اشتغال : 1)شاغل ( 2) بيکار در جستجوي کار( 3) خانه دار ( 4) بازنشسته ( 5) دانشجو (
ميزان درآمد: ……………………….
تعداد افراد خانوار: ……………………….
1- از هر يک از وسايل ارتباط جمعي زير در طول يک هفته به طور متوسط چقدر استفاده مي کنيد؟
وسايل ارتباط جمعي
متوسط ميزان استفاده در هفته (به ساعت)
اينترنت
……………………….
تلويزيون داخلي
……………………….
تلويزيون خارجي (ماهواره)
……………………….
2- فکر مي کنيد به اکثريت مردم تا چه حد مي توان اعتماد کرد؟
1-هيچ ( 2-خيلي کم ( 3-کم( 4- زياد( 5-خيلي زياد(
3- نظر شما درباره اين جمله که :”اکثر مردم صادقند” چيست؟
1- کاملا مخالفم( 2- مخالفم( 3- نه موافقم نه مخالفم( 4- موافقم( 5- کاملا موافقم(
4- اگر کيف پول خود را که در آن پول نيز هست در همسايگي خود گم کنيد، تا چه ميزان فکر مي کنيد اگر غريبهاي آن را پيدا کند، آن را به شما بر ميگرداند؟
1- خيلي کم( 2- کم( 3- متوسط( 4- زياد( 5- خيلي زياد(
5- تا چه حد به افراد و گروه‌هايي كه در زير نام مي‌برم، اعتماد داريد؟
شماره
گزينه‌ها
اصلاً
کم
تاحدودي
زياد
کاملاً
1-2
اعضاي خانواده

2-2
فاميل و خويشاوندان

3-2
دوستان

4-2
همسايگان

5-2
همكاران (فقط براي شاغلين)

6-2
اهالي محله

6- شما در يكسال گذشته تا چه حد در فعاليت‌هاي جمعي نظير مراسم جشن و عروسي يا عزاداري? جلسات مذهبي? كارهاي تفريحي? معاملات اقتصادي و … مربوط به افراد و گروه‌هايي كه نام مي‌برم، شركت داشته‌ايد؟
شماره
گزينه‌ها
اصلاً
كم
(2-1 نوبت)
تا حدودي
(4-3 نوبت)
زياد
( 6-5 نوبت)
كاملاً
(7 نوبت و بيشتر)
1-10
اعضاي خانواده

2-10
فاميل و خويشاوندان

3-10
دوستان

4-10
همسايگان

5-10
همكاران (فقط براي شاغلين)

6-10
اهالي محله

7-10
افراد همقوم و هم‌مذهب

8-10
همشهري ها (ساكنان بندرعباس)

9-10
مردم (ايرانيان)

7- لطفاً وضعيت سكونت و دفعات رفت و آمد خود را با افراد و گروههاي زير در يك سال گذشته بيان كنيد؟
شماره
نوع و ميزان روابط افراد و گروهها
فاصله خانه شما با منزل مسكوني ديگران
دفعات رفت و آمد** با ديگران

دور
نزديك*
هر روز
هفتگي
ماهانه
ساليانه
هرگز
1-11
اعضاي خانواده

2-11
فاميل و خويشاوندان

3-11
دوستان

4-11
همسايگان

5-11
همكاران (فقط براي شاغلين)

* فاصله نزديك عبارتست از 15 تا 20 دقيقه پياده‌روي يا 5 تا 10 دقيقه با وسيله نقليه تا مقصد.
** منظور ملاقات در منزل يكديگر يا هر گونه برنامه مشترك (مسافرت، رفتن به رستوران و …) مي‌باشد.

8- طي يك سال گذشته نحوي مشارکت شما در هر يک از فعاليتهاي زير چگونه بوده است؟
شماره
گزينه‌ها
هيچوقت
بندرت
گاهي اوقات
اکثر اوقات
هميشه
1-13
انواع کمکها در جشنهاي نيکوکاري، عاطفه ها و تکريم اتيام

2-13
کمک به سالمندان

3-13
خيرات و مبرات

4-13
کمک و صدقه به مستمندان و مردم آسيب ديده

5-13
شرکت در مراسمهاي مذهبي مانند روضه، عزاداري، جشن و … در منزل و مسجد

9- در يک سال گذشته تا چه اندازه در فعاليتهاي زير به دوستان و همسايگان خود کمک کردهايد؟
شماره
گزينه‌ها
هيچوقت
بندرت
گاهي اوقات
اکثر اوقات
هميشه
1-14
نگهداري از فرزند آنان

2-14
گوش کردن به مسائل و مشکلات آنان

3-14
قرض دادن وسايل

4-14
قرض دادن پول

5-14
رفتن به عيادت بيماران

محاسبه پايايي:

آماره هاي آزمون هبستگي اسپيرمن براي محاسبه پايايي پرسشنامه
پرسشنامه هاي دفعه دوم
آزمون
802/0
ضريب همبستگي

پرسشنامه هاي دفعه اول
اسپيرمن

005/0
معني داري

10
تعداد

نمودار پراکنش پايايي بين پرسشنامه مرحله اول و پرسشنامه مرحله دوم پرسشنامه

The effect of social media on families living in Bandar Abbas
Abstract :
In order to investigate the relationship between media Brmyzan families living in social capital Bandar Abbas to investigate the use of the media, social capital, social trust, networks, relationships and family ties, social interaction media related to the amount of capital community was assessed.
Study is descriptive – correlation is. Population consisted of all households are living in Bandar Abbas in 1392.spss software table of frequency, percentage, bar charts, test and Spearman correlation coefficients and multiple regression analyzes using Kendall’s tau b.
The findings revealed that the average rate between Internet use and social capital during the week, there is no relationship. The average usage of local TV throughout the week and there was a significant positive relationship between social capital. The average amount of foreign TV during the week and there is no social capital. The variables used in the TV can be internal and external use of social capital to predict TV.
Supervisor:
Dr . Mahmoud Raoufi

Advisor:
Dr . hedayatolah nickhah

By:
Sharareh ehtesham

Islamic Azad University
Science and Research Branch
Hormozgan

Thesis of : Social Sciences (M.A)
On: Sociology

Title:
The effect of social media on families living in Bandar Abbas

Supervisor:
Dr . Mahmoud Raoufi

Advisor:
Dr . hedayatolah nickhah

By:
Sharareh ehtesham

2013-2014

1 Golbalizatio
2 Telematic
3 Fick
4 Mass Communication
5 Lasswell
6 Public Opinion
7 Social Intergration
8 – Productive
9 – Resources
4- Lyda J. Hanifan
11. Seely
12 . Sim
13 . Loosely
14 . Exchange theorist
15 . Homans
16 . Jacobs
17 . Loury
18 . Social Capital
19 Micro, Meso and Macro
20 Uphoff
21 Coleman, J.
22 Fukuyama, F.
23 Bourdieu, P.
24. Economic Capital
25. Cultural Capital
26 On television
27 Cultura fast-food
28 Distinction
29 Lash, S and Urry, J
30 Norris
31Burm& Ran
32 Uslaner
33 Putnam R.
34 Bonding Social Capital
35 Bridging Social Capital
36 Exclusive
37 Narrow Selves
38 Homero, G.Z., et. Al
39 Bauernschuster, S , et. al.
40 Olken, B.
41 Christopher E.
42 Christopher E., Estherm
43 Ferlander
—————

————————————————————

—————

————————————————————

‌ب

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید