هکتار
147
4/54
9/85
بيشتر از 5 هکتار
21
8/7
7/93
بدون پاسخ
17
3/6
100
جمع
270
100

3-9-2-4 ميزان اراضي باغي
اطلاعات جدول 8-4 بيانگر اين مطلب است که اکثر پاسخگويان(5/71 درصد) فاقد زمين باغي هستند.
جدول 8-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اراضي باغي
ميزان اراضي باغي
فراواني
درصد فراواني
فراواني تجمعي
فاقد زمين باغي
193
5/71
5/71
بين 5/. تا 5 هکتار
53
6/19
1/91
بيشتر از 5 هکتار
7
6/2
7/93
بدون پاسخ
17
3/6
100
جمع
270
100

10-2-4 سابقه کشاورزي پاسخگويان
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 9-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه ي کشاورزي نشان مي دهد که بيش از نيمي از جمعيت پاسخگويان(6/69 درصد) داراي سابقه ي کشاورزي بوده اند.
جدول9-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه کشاورزي
سابقه کشاورزي
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
هيچ گونه سابقه اي نداشتند
82
4/30
4/30
1 تا 5 سال
107
6/39
0/70
5 تا 10 سال
58
5/21
5/91
10 تا 15 سال
23
5/8
100
جمع
270
100

11-2-4 سابقه کشاورزي والدين
با توجه به جدول10-4، توزيع فراواني سابقه کشاورزي والدين نشان مي دهد که 3/93 درصد از والدين پاسخگويان سابقه ي کشاورزي داشته اند.
جدول10-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه کشاورزي والدين
سابقه کشاورزي والدين
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
هيچ گونه سابقه اي نداشتند
18
7/6
7/6
1 تا 20 سال
105
9/38
6/45
20 تا 40 سال
114
2/42
8/87
40 تا 60 سال
33
2/12
100
جمع
270
100

12-2-4 شرکت در آموزش هاي ترويجي
توزيع فراواني پاسخگويان برحسب شرکت در آموزش هاي ترويجي نشان داد از 270 پاسخگو، 87 نفر(2/32درصد) در کلاس هاي آموزش ترويجي شرکت نموده و 183 نفر(8/67 درصد) از اين گونه کلاس ها اطلاعي نداشته و شرکت نکردند.
13-2-4 ميزان علاقه به سکونت در روستا
همان طور که جدول 11-4 نشان مي دهد بيش از نيمي از جمعيت مورد مطالعه (4/67) علاقه کم و يا متوسط براي سکونت در روستا داشته اند.
جدول 11-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب علاقه به سکونت در روستا
علاقه به سکونت در روستا
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
خيلي کم
80
6/29
6/29
کم
42
6/15
2/45
متوسط
60
2/22
4/67
زياد
52
3/19
7/86
خيلي زياد
36
3/13
100
جمع
270
100

3-4 سطح بندي بين متغيرهاي مربوط به تئوري رفتار برنامه ريزي شده (TPB) و نظريه شغلي شناختي اجتماعي(SCCT) در خصوص تمايل به اشتغال در حرفه کشاورزي
در اين بخش، سطح بندي متغيرهاي مربوط به تئوري رفتار برنامه ريزي شده و نظريه شغلي شناختي اجتماعي با استفاده از روش ISDM در چهار سطح ارائه شده است.
1-3-4 نگرش نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي
نتايج جدول 12-4 نشان مي دهد که 5/51 درصد از جوانان روستايي شهرستان باغملک نگرش منفي تا نسبتا منفي و 5/48 درصد از جوانان اين شهرستان داراي نگرش نسبتا مثبت تا مثبت نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي داشتند.

جدول 12-4،سطح بندي سازه نگرش نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
منفي
(85/20A?)
53
6/19
6/19
نسبتا منفي
(19/30 ? B ? 85/20)
86
9/31
5/51
نسبتا مثبت
(53/39 ? C ? 19/30)
81
0/30
5/81
مثبت
( ? D 53/39)
50
5/18
100
جمع

270
100

ميانگين=19/30
انحراف معيار=34/9

2-3-4 هنجارهاي ذهني نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
همان طور که در جدول13-4 مشاهده مي شود، 9/51 درصد از جوانان روستايي هنجارهاي ذهني ضعيف تا نسبتا ضعيف و 1/48 درصد از جوانان روستايي هنجارهاي نسبتا قوي تا قوي نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي دارند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که بيشتر جوانان روستايي براي اشتعال در حرفه ي کشاورزي کمتر تحت تاثير جامعه، خانواده، دوستان و اطرافيان قرار مي گيرند.
جدول 13-4،سطح بندي سازه هنجار ذهني نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
ضعيف
(31/18A?)
44
3/16
3/16
نسبتا ضعيف
(48/25 ? B ? 31/18)
96
6/35
9/51
نسبتا قوي
(65/32 ? C ? 48/25)
86
9/31
7/83
قوي
( ? D 65/32)
44
3/16
100
جمع

270
100

ميانگين=48/25
انحراف معيار =17/7

3-3-4 کنترل رفتاري درک شده نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
بر اساس يافته هاي جدول14-4، در خصوص کنترل رفتاري درک شده در زمينه اشتغال در حرفه کشاورزي بيشترين فراواني پاسخ ها مربوط به سطح نسبتا پايين(3/36 درصد) بود. از اين رو مي توان به اين نتيجه رسيد که جوانان روستايي شهرستان باغملک به توانايي هاي نسبتا پاييني در زمينه اشتغال در حرفه کشاورزي باور دارند. به عبارت ديگر آن ها کمتر تحمل سختي هاي راه اندازي کسب و کار در زمينه کشاورزي را دارند.

جدول 14-4،سطح بندي سازه کنترل رفتاري درک شده نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(57/19A?)
44
3/16
9/15
نسبتا پايين
(04/28 ? B ? 57/19)
98
3/36
6/52
نسبتا بالا
(51/36 ? C ? 04/28)
78
9/28
5/81
بالا
( ? D 51/36)
50
5/18
100
جمع

270
100

ميانگين=04/28
انحراف معيار =47/8

4-3-4 هنجارهاي اخلاقي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
همان طور که جدول 15-4 نشان مي دهد، در مورد هنجارهاي اخلاقي پاسخگويان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي، بيشترين فراواني را سطح نسبتا پايين(9/38 درصد) به خود اختصاص داد. به طوري که مي توان گفت جوانان روستايي خود را کمتر متعهد به اشتغال در اين حرفه مي دانند.
جدول 15-4،سطح بندي سازه هنجار اخلاقي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(06/7A?)
41
2/15
2/15
نسبتا پايين
(71/13 ? B ? 06/7)
105
9/38
1/54
نسبتا بالا
(36/20 ? C ? 71/13)
82
4/30
4/84
بالا
( ? D 36/20)
42
6/15
100
جمع

270
100

ميانگين=71/13
انحراف معيار=65/6

5-3-4 هويت خود نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
در رابطه با هويت خود نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي، همان طور که جدول16-4 نشان مي دهد، بيشتر از نيمي از جوانان روستايي(0/53 درصد) در سطح پايين تا نسبتا پاييني اشتغال در حرفه ي کشاورزي را با شخصيت و هويت خود سازگار مي بينند.
جدول 16-4،سطح بندي سازه هويت خود نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(15/10A?)
56
7/20
7/20
نسبتا پايين
(39/16 ? B ? 15/10)
87
2/32
0/53
نسبتا بالا
(63/22 ? C ? 39/16)
74
4/27
4/80
بالا
( ? D 63/22)
53
6/19
100
جمع

270
100

ميانگين=39/16
انحراف معيار =24/6

6-3-4 هنجار توصيفي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
با توجه به يافته هاي مندرج در جدول17-4، بيشتر از نيمي(1/51 درصد) از جوانان روستايي شهرستان باغملک براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي هنجار توصيفي پايين تا نسبتا پاييني دارند. به عبارت ديگر افراد نمونه ي موفق در روستا به حرفه ي کشاورزي نمي پردازند.
جدول 17-4،سطح بندي سازه هنجار توصيفي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(12/12A?)
50
5/18
5/18
نسبتا پايين
(10/17 ? B ? 12/12)
88
6/32
1/51
نسبتا بالا
(08/22 ? C ? 10/17)
90
3/33
4/84
بالا
( ? D 08/22)
42
6/15
100
جمع

270
100

ميانگين=10/17
انحراف معيار =98/4

7-3-4 تمايل نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
همان طور که جدول 18-4، نشان مي دهد 1/51 درصد از جوانان روستايي تمايل پايين تا نسبتا پاييني و 9/48 درصد از جوانان روستايي تمايل نسبتا بالا و بالايي نسبتا به اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند.
جدول 18-4،سطح بندي سازه تمايل نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(04/19A?)
53
6/19
6/19
نسبتا پايين
(82/30 ? B ? 04/19)
85
5/31
1/51
نسبتا بالا
(60/42 ? C ? 82/30)
80
6/29
7/80
بالا
( ? D 6/42)
52
3/19
100
جمع

270
100

ميانگين=82/30
انحراف معيار =78/11

8-3-4 خودکارآمدي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
ا توجه به يافته هاي جدول19-4، 0/40 درصد جوانان روستايي داراي خودکارآمدي نسبتا پاييني بودند. به عبارت ديگر جوانان روستايي کمتر تحمل سختي هاي کار در زمينه هاي اشتغال در کشاورزي را دارند که در واقع مي توان گفت چندان خود را جهت انجام فعاليت هاي کشاورزي توانا احساس نمي کنند.
جدول 19-4،سطح بندي سازه خودکارآمدي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(88/11A?)
40
8/14
8/14
نسبتا پايين
(07/16 ? B ? 88/11)
108
0/40
8/54
نسبتا بالا
(26/20 ? C ? 07/16)
70
9/25
7/80
بالا
( ? D 26/20)
52
3/19
100
جمع

270
100

ميانگين=07/16
انحراف معيار =19/4

9-3-4 نتيجه انتظارات نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول20-4، بيشتر جوانان روستايي شهرستان باغملک داراي نتيجه انتظارات نسبتا پاييني از شغل کشاورزي بودند. به عبارت ديگر باورهاي جوانان روستايي درباره ي شرايط آتي زندگي خود پس از اشتغال در حرفه ي کشاورزي نسبتا پايين بود.
جدول 20-4،سطح بندي سازه نتيجه انتظارات نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(23/10A?)
56
7/20
7/20
نسبتا پايين
(60/16 ? B ? 23/10)
82
4/30
1/51
نسبتا بالا
(97/22 ? C ? 60/16)
75
8/27
9/78
بالا
( ? D 97/22)
57
1/21
100
جمع

270
100

ميانگين=60/16
انحراف معيار =37/6

10-3-4 علاقه نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
همان طوري که در جدول 21-4 مشاهده مي شود، 6/42 درصد جوانان روستايي علاقه نسبتا پاييني نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي داشتند و 3/59 درصد از جوانان روستايي علاقه کم و نسبتا کمي نسيت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي داشتند.
جدول 21-4،سطح بندي سازه علاقه نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(55/6A?)
45
7/16
7/16
نسبتا پايين
(13/12 ? B ? 55/6)
115
6/42
3/59
نسبتا بالا
(71/17 ? C ? 13/12)
47
4/17
7/76
بالا
( ? D 71/17)
63
3/23
100
جمع

270
100

ميانگين=82/30
انحراف معيار =78/11

11-3-4 حمايت نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول22-4، 6/52 درصد از جوانان روستايي حمايت ها و تسهيلات در زمينه کشاوري را پايين و نسبتا پايين ارزيابي کردنده اند. به عنوان نمونه، مراکزآموزشي آموزش هاي لازم را در زمينه هاي مختلف کشاورزي براي جوانان روستايي فراهم نمي کنند.
جدول 22-4،سطح بندي سازه حمايت نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(91/10A?)
40
8/14
8/14
نسبتا پايين
(78/16 ? B ? 91/10)
102
5/31
6/52
نسبتا بالا
(65/22 ? C ? 78/16)
82
8/37
0/83
بالا
( ? D 65/22)
46
0/17
100
جمع

270
100

ميانگين=78/16
انحراف معيار =87/5

12-3-4 موانع نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
در خصوص موانع در زمينه اشتغال در حرفه ي کشاورزي، با توجه به يافته

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید