اين پژوهش از طريق مطرح کردن 6 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” از انجام فعاليت هاي کشاورزي لذت مي برم”، ” حاضرم براي انجام کارهاي کشاورزي خودم را به زحمت بيندازم”، ” کشاورزي شغلي يکنواخت و خسته کننده نيست” و گويه هايي از اين قبيل.
9-7-4 علاقه نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
لنت و همکاران علايق حرفه اي را به عنوان الگوهايي از دوست داشتن، دوست نداشتن، و تفاوت در مورد فعاليت ها و مشاغل حرفه اي مرتبط مي دانند(ميلس، 2009). علايق به عنوان حدي که يک فرد يک فعاليت خاص را دوست دارد تعريف شده که به طور مشترک توسط خودکارآمدي و نتيجه انتظارات پيش بيني شده است(شيو و همکاران،2010). در اين پژوهش علاقه نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي با سنجش از طريق مطرح کردن 5 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” من علاقه ي زيادي به شغل کشاورزي نسبت به شغل هاي ديگر دارم”، ” کار در زمينه هاي مختلف کشاورزي داراي لذت فراواني است”، ” من از کوچکي به کشاورزي علاقه داشته و به پدرم کمک مي کردم” و گويه هايي از اين قبيل.
8-3 ابزار اندازه گيري پژوهش
جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز از ابزار پرسشنامه و مشاهده استفاده گرديد. اطلاعات مندرج در اين پرسشنامه از طريق شناسايي و استخراج متغيرهاي مورد نياز با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده و نظريه شغلي شناختي اجتماعي، در رابطه با شناسايي سازه هاي مؤثر بر تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي تهيه گرديد.
در پرسشنامه طراحي شده، از آن جا که بسياري از گويه ها از مقياس نسبي(رتبه اي) بهره مند بودند، مبادرت به استفاده از طيف ليکرت شد و به ترتيب براي گزينه هاي خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم، ضرايب 5، 4، 3، 2، 1 در نظر گرفته شد و بدين ترتيب اطلاعات کيفي و ناپارامتريک با مقادير کمي و عددي، تعبير شدند و در محاسبه ها، ملاک عمل قرار گرفتند. پرسشنامه پژوهش حاضر براي جمع آوري نظرات جوانان روستايي پيرامون موضوع تحقيق، در قالب زير طراحي گرديد.
الف- مشخصات فردي و حرفه اي: اين بخش از پرسشنامه جهت دريافت اطلاعات پيرامون ويژگي هاي فردي و حرفه اي اعم از : سن، جنسيت، وضعيت تاهل، ميزان تحصيلات، وضعيت فعلي، شغل پدر، تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي، فاصله تا مرکز شهر، مساحت زمين زراعي خانواده، ميزان اراضي آبي، ميزان اراضي ديم، ميزان اراضي باغي، سابقه کشاورزي، سابقه کشاورزي والدين، شرکت در آموزش هاي ترويجي، ميزان علاقه به سکونت در روستا
ب- بدنه اصلي پژوهش : شامل بررسي وضعيت متغيرهاي تمايل، نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت خود، هنجار توصيفي، خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران،علاقه، حمايت ها و موانع است.
جهت سنجش اين متغيرها، گويه هايي در قالب جملاتي ساده و متناسب با مفاهيم طراحي گرديد.
9-3 اعتبار(روايي) ابزار اندازه گيري پژوهش
در اين تحقيق جهت بررسي روايي صوري پرسشنامه ي محقق ساخت و صحت و سقم گويه هاي آن، از نظرات و پيشنهادهاي برخي از اعضاي هيئت علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، استفاده گرديد که پس از اعمال اصلاحات پيشنهادي آن ها، چنين اطمينان حاصل گرديد که گويه ها و سؤالات مطرح شده، توانايي و قابليت اندازه گيري محتوا و خصوصيات مورد نظر در تحقيق حاضر را دارا باشند.
10-3 قابليت اعتماد(پايايي) پژوهش
به منظور تاييد پايايي پرسشنامه طراحي شده قبل از ورود به مرحله ي جمع آوري اطلاعات در مقياس وسيع، از يک مطالعه پيشاهنگ 30 پرسشنامه اي که در بين جوانان روستايي شهرستان باوي و خارج از نمونه اصلي مطالعه توزيع گرديد، استفاده شد و نتايج ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي آن، همان طور که در جداول 1-3 و 2-3 قابل مشاهده مي باشد، حاکي از قابل قبول بودن اعتبار پرسشنامه براي انجام تحقيق بوده است.

جدول1-3. تعداد گويه ها و ضريب آلفا در آزمون آلفا کرونباخ براي متغيرهاي تحقيق(TPB)
متغير
تعداد گويه ها
ضريب آلفا
متغير
تعداد گويه ها
ضريب آلفا
نگرش
10
90/0
هويت
6
86/0
هنجار ذهني
10
82/0
هنجار توصيفي
6
73/0
کنترل رفتاري
9
90/0
تمايل
12
91/0
هنجار اخلاقي
6
86/0

جدول2-3. تعداد گويه ها و ضريب آلفا در آزمون آلفا کرونباخ براي متغيرهاي تحقيق(SCCT)
متغير
تعداد گويه ها
ضريب آلفا
متغير
تعداد گويه ها
ضريب آلفا
خودکارآمدي
5
80/0
درک رفتار ديگران
6
73/0
نتيجه انتظارات
6
87/0
حمايت
8
81/0
علاقه
5
91/0
موانع
7
73/0

11-3 تجزيه و تحليل آماري
پس از تکميل پرسشنامه هاي عودت داده شده، داده هاي کمي موجود در پرسشنامه کدگذاري گرديد و توسط نرم افزارSPSS(V20) مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. در بخش آمار توصيفي از جدول هاي توزيع فراواني، فراواني تجمعي براي توصيف و دسته بندي داده ها استفاده گرديد. در بخش آمار استنباطي، جهت بررسي رابطه بين متغيرها از ضرايب همبستگي پيرسون، براي بررسي عوامل مؤثر از رگرسيون و رگرسيون سلسله مراتبي، و براي مقايسه ميانگين از آزمون t استفاده گرديد.
همچنين به منظور سطح بندي متغيرهاي مربوط به متغيرهاي چارچوب پژوهش از فرمول فاصله انحراف ميانگين(ISDM) استفاده شد. اين تقسيم بندي در چهار سطح به صورت زير انجام گرديد.

A ? Mean – Sd پايينA =
Mean – Sd ? B ? Mean نسبتا پايين B =
Mean ? C ? Mean + Sd نسبتا بالاC =
Mean + Sd ? D بالاD =

فصل چهارم : نتايج و بحث
1-4 مقدمه
در اين فصل به منظور تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده، آمار تحليلي در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي ارائه گرديده شد. در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي شناختي از ويژگي هاي فردي و حرفه اي پاسخ دهندگان(به صورت فراواني، درصد فراواني، درصد تجمعي، ميانگين، بيشينه و کمينه با توجه به مقياس متغيرهاي مورد بررسي) حاصل آمده و سپس جهت توصيف پراکندگي تمام متغيرها در دو مدل، با توجه به اينکه پاسخ ها در دامنه بين يک (خيلي کم) و پنج(خيلي زياد) قرار داشتند از فرمول ISDM استفاده شده است. در ادامه نيز در بخش آمار استنباطي با استفاده از روش هاي آماري تحليل همبستگي، تحليل آزمون هاي مقايسه اي و تحليل رگرسيون، به بحث و بررسي متغيرهاي موجود در اين تحقيق پرداخته شده است.
لازم به ذکر است که تجزيه و تحليل داده هاي آماري در اين تحقيق به وسيله نرم افزار SPSS(V20) انجام گرفته شده است. همچنين در اين بخش سعي شده است که تمام عمليات آماري انجام شده بر روي پرسشنامه در قالب دسته بندي معين ارائه گردد.

2-4 آمار توصيفي
1-2-4 سن
با توجه به جدول 1-4، بيشترين پاسخگويان در رده ي سني بين 20 تا 25 سال(0/37 درصد) قرار داشتند.

جدول 1-4. توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سن
گروه هاي سن
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
15 تا 20 سال
87
2/32
2/32
20 تا 25 سال
100
0/37
3/69
25 تا 29 سال
83
7/30
100

2-2-4 جنسيت
توزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت نشان داد از270 پاسخگو، 146 نفر(1/54 درصد) را پسران و 124 نفر(9/45 درصد) را دختران تشکيل داده‌اند.
3-2-4 وضعيت تاهل
توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل نيز نشان داده از 270 پاسخگو، 73 نفر(0/27 درصد) متاهل و 197 نفر(0/73 درصد) مجرد بودند.
4-2-4 تحصيلات
آماره هاي استخراج شده در رابطه با وضعيت تحصيلات پاسخگويان در جدول 2-4، بيانگر اين مطلب است که بيشتر افراد مورد مطالعه(9/68 درصد)، ديپلم و زير ديپلم بوده اند.

جدول2-4 توزيع فرواني پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلات
سطح تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
ابتدايي
38
1/14
1/14
راهنمايي
24
9/8
0/23
دبيرستان
61
6/22
6/45
ديپلم
63
3/23
9/68
کارداني
24
9/8
8/77
کارشناسي و بالاتر
60
2/22
100
جمع
270
100

5-2-4 تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي
اطلاعات مندرج در جدول3-4 نشان مي دهد بيشترين تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي بين 1 تا 3 نفر(6/49 درصد) بوده اند.

جدول3-4 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي
تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
هيچ کدام کشاورز نبودند
55
4/20
4/20
1 تا 3 نفر
134
6/49
0/70
3 تا 5 نفر
52
3/19
3/89
بيشتر از 5 نفر
29
7/10
100
جمع
270
100

6-2-4 وضعيت فعلي اشتغال پاسخگو
همان گونه که در نمودار 1-4، مشاهده مي شود، 53 نفر از پاسخگويان(6/19 درصد) دانش آموز، 36 پاسخگو(3/13 درصد) دانشجو، 85 پاسخگو(5/31 درصد) بيکار، 49 پاسخگو(1/18 درصد) کشاورز و 47 پاسخگو(4/17 درصد) شغل آزاد داشتند.

نمودار 1-4. توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت فعلي اشتغال پاسخگو

7-2-4 شغل پدر
با توجه به نمودار 2-4، توزيع فراواني شغل پدر پاسخگويان نشان داد 139 نفر(5/51 درصد) کشاورز/دامدار، 39 نفر(5/14 درصد) کارمند/بازنشسته، 19 نفر(0/7درصد) کارگر و 73 نفر(0/27 درصد) داراي شغل آزاد بودند.

نمودار 2-4. توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس شغل پدر
8-2-4 فاصله محل سکونت تا مرکز شهر
همان طور که در جدول4-4، نشان داده شده محل سکونت بيش از نيمي از پاسخگويان(8/57 درصد)، 5 تا 10 کيلومتر از مرکز شهر فاصله دارد.
جدول 4-4 ، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب فاصله محل سکونت تا مرکز شهر
فاصله تا مرکز شهر
فراواني
درصد فراواني
درصد تجمعي
5 تا 10 کيلومتر
156
8/57
8/57
10 تا 15 کيلومتر
61
6/22
4/80
15 تا 20 کيلومتر
25
3/9
6/89
20 تا 25 کيلومتر
28
4/10
100
جمع
270
100

9-2-4 مساحت زمين زراعي خانواده
آماره هاي استخراج شده در رابطه با مساحت زمين زراعي پاسخگويان در جدول 5-4، بيانگر اين مطلب است که اکثر پاسخگويان(8/54 درصد) داراي 5/0 تا 5 هکتار زمين زراعي بودند.

جدول 5-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مساحت زمين زراعي خانواده
مساحت زمين زراعي خانواده
فراواني
درصد فراواني
فراواني تجمعي
فاقد زمين زراعي
27
0/10
0/10
بين 5/. تا 5 هکتار
148
8/54
8/64
بيشتر از 5 هکتار
78
9/28
7/93
بدون پاسخ
17
3/6
100
جمع
270
100

1-9-2-4 ميزان اراضي آبي
با توجه به اطلاعات جدول6-4، اکثر پاسخگويان(60 درصد) بين 5/0 تا 5 هکتار زمين آبي داشتند.

جدول 6-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اراضي آبي
ميزان اراضي آبي
فراواني
درصد فراواني
فراواني تجمعي
فاقد زمين زراعي آبي
77
5/28
5/28
بين 5/. تا 5 هکتار
162
0/60
5/88
بيشتر از 5 هکتار
14
2/5
7/93
بدون پاسخ
17
3/6
100
جمع
270
100

2-9-2-4 ميزان اراضي ديم
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول7-4، بيش از نيمي از پاسخگويان(4/54 درصد) بين 5/0 تا 5 هکتار زمين زراعي ديم داشتند.

جدول 7-4، توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان اراضي ديم
ميزان اراضي ديم
فراواني
درصد فراواني
فراواني تجمعي
فاقد زمين زراعي ديم
85
5/31
5/31
بين 5/. تا 5

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید