جوانان، سابقه کشاورزي والدين و مساحت زمين زراعي خانواده با خودکارآمدي، نتيجه انتظارات،درک رفتار ديگران، علاقه، حمايت ها و تمايل رابطه آماري مثبت و معنادار و با متغير موانع رابطه معکوس و معني دار وجود دارد.
بر اساس نتايج به دست آمده سازه نگرش با تمايل رابطه آماري مثبت و معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر در صورتي که جوانان ارزيابي مثبتي نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي داشته باشند تمايل آنان براي اشتغال در اين حرفه نيز بيشتر مي شود. اين نتيجه، فرضيه دوم را تأييد مي‌کند و با نتايج

بر اساس نتايج به دست آمده سازه هنجارذهني با تمايل رابطه مثبت و معني داري دارد. يعني هر چه جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي بيشتر مورد حمايت و تائيد اطرافيان قرار گيرند تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه پيدا مي کنند. اين نتيجه، فرضيه سوم را تأييد مي‌کند و با نتايج رحمانيان کوشکي و همکاران(1391) مطابقت و با نتايج تحقيق سليماني و زرافشاني(1390) مغايرت دارد.
مطابق با يافته‌هاي پژوهش سازه کنترل رفتاري درک شده با تمايل رابطه مثبت و معني داري دارد به عبارت ديگر هر چه جوانان انجام فعاليت هاي کشاورزي را ساده و در کنترلشان بپندارند تمايل آنان براي اشتغال در اين حرفه نيز بيشتر مي شود. اين نتيجه، فرضيه چهارم را تأييد مي‌کند
سازه هنجار اخلاقي با تمايل رابطه مثبت و معني داري دارد. بدين معني که هر چه احساس دورني و تعهد جوانان نسبت به شغل کشاورزي بيشتر باشد تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه دارند. اين نتيجه فرضيه پنجم را تاٌييد مي کند.
همچنين بر اساس نتايج به دست آمده سازه هويت خود نيز با تمايل رابطه مثبت و معني داري دارد. به عبارت ديگر هر چه جوانان روستايي شخصيت خود را سازگار با اين حرفه بدانند تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در آن پيدا مي کنند. اين نتيجه فرضيه ششم را تاٌييد مي کند
مطابق يافته هاي پژوهش بين سازه هنجار توصيفي با تمايل رابطه مثبت و معني داري دارد. اين نتيجه فرضيه هفتم را تاٌييد مي کند.
نتايج آزمون مقايسه اي نشان داد بين نظرات دختران و پسران مورد مطالعه در خصوص تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي در سازه هاي هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت، هنجار توصيفي و تمايل از تئوري رفتار برنامه ريزي شده در سطح 99/. تفاوت آماري معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر احساس دروني و تعهد افراد نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي(هنجار اخلاقي) بين ديدگاه دختران و پسران جوان متفاوت است و پسران احساس بهتري نسبت به اشتغال در اين حرفه دارند. همچنين پسران اعتقاد بيشتري در مورد رفتارهاي ديگران براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند و بيشتر تحت تاثير اطرافيان خود در اين حرفه قرار مي گيرند و به همين ترتيب پسران نسبت به دختران توانايي انجام فعاليت هاي در اين حرفه آسان تر، شخصيت آن ها با فعاليت هاي حرفه ي کشاورزي سازگارتر و تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه دارند. اين نتيجه فرضيه هشتم پژوهش را رد مي کند زيرا سازه ي نگرش معنادار نشد و تفاوتي بين نظرات دختر و پسر در خصوص نگرش به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ديده نشد.
بين نظرات جوانان متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي از بين سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده چهار سازه نگرش، هنجار ذهني، هويت خود و هنجار توصيفي در سطح 95% و سه سازه کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي و تمايل در سطح 99/. تفاوت آماري معني داري وجود دارد به عبارت ديگر نگرش افراد براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي بين جوانان متاهل و مجرد متفاوت است که جوانان متاهل نگرش بهتري نسبت به مجردها براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند و جوانان متاهل نسبت به مجردها بيشتر تحت تاثير حمايت و تائيد اطرافيان قرار مي گيرند. شخصيت آن ها براي اشتغال در اين حرفه سازگارتر و اعتقاد بيشتري نيز در مورد رفتارهاي ديگران براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند و به همين ترتيب جوانان متاهل نسبت به مجردها توانايي انجام فعاليت هاي در اين حرفه براي آن ها آسان تر، احساس دروني بهتري نسبت به اشتغال در اين حرفه و همچنين تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه دارند.
نتايج آزمون همبستگي نشان داد بين سازه نتيجه انتظارات و تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
نتايج به دست آمده نشان داد بين سازه علاقه و تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
يافته هاي پژوهش نشان داد بين سازه خودکارآمدي و تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
همچنين بين سازه حمايت و تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
سازه موانع نيز با تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
مطابق با يافته هاي پژوهش بين نظرات دختران و پسران مورد مطالعه در خصوص تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي سازه ي حمايت ها در سطح 95% و پنج سازه ي خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه و تمايل در سطح 99/. تفاوت آماري معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر پسران نسبت به دختران با توجه به ميانگين زمينه هاي بيشتري براي وارد شدن در اين حرفه برايشان فراهم مي شود و به همين ترتيب پسران نسبت به دختران باور به توانايي هايشان براي انجام فعاليت هاي کشاورزي بيشتر است و نتايج و پيامدهاي مثبت تر و بهتري از اشتغال در حرفه ي کشاورزي و همچنين بيشتر تحت تاثير اطرافيان قرار مي گيرند، علاقه بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه از خود نشان دادند و به تمايل بيشتري براي اشتغال در اين حرفه دارند.
همچنين بين نظرات افراد متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي از بين سازه هاي تئوري شغلي شناختي اجتماعي چهار متغير خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران و علاقه در سطح 95% و سازه تمايل در سطح 99/. تفاوت آماري معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر جوانان متاهل نسبت به جوانان مجرد باور به توانايي هايشان براي انجام فعاليت هاي کشاورزي بيشتر است، نتايج و پيامدهاي مثبت تر و بهتري از اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند و همچنين بيشتر تحت تاثير اطرافيان قرار مي گيرند، علاقه بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه از خود نشان دادند و به تمايل بيشتري براي اشتغال در اين حرفه دارند.

مطابق يافته هاي پژوهش تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي نشان داد سازه هاي اين تئوري قادرند 71/0 درصد و سازه هاي نظريه شغلي شناختي اجتماعي قادرند 74/0 درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايند. اين نتيجه فرضيه هفدهم را تاييد مي کند.
نتايج به دست آمده نشان داد تحليل رگرسيون عوامل موثر بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي توسط مدل توسعه يافته تئوري رفتار برنامه ريزي شده نشان داد که با اضافه کردن سازه هاي هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي مي توان درصد بيشتري(71/0درصد) از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني کرد. اين نتيجه فرضيه ي هجدهم را تاييد مي کند و با نتايج

پيشنهادها
1) با توجه به اينکه يکي از موانع جوانان به اشتغال در حرفه کشاورزي اين ديدگاه بود که شغل کشاورزي وجهه خوبي ندارد پيشنهاد مي شود که تبليغات مثبت از طريق رسانه هاي جمعي در راستاي کشاورزي صورت گيرد و وجهه کشاورزي را از ديد اذعان عمومي تغيير داد.
2) با توجه به تاثير گذاري سازه هنجار ذهني بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي توصيه مي شود چون گروه هاي مرجع (خانواده، والدين، دوستان و….) بر تمايل اين افراد تاثير دارند بنابراين بهتر است نگرش اين گروهها نسبت به کشاورزي با برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي بهبود يابد.
3) با توجه به تاثيرگذاري سازه هنجار توصيفي بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصيه مي شود نمونه هاي موفق اشتغال در حرفه ي کشاورزي در جامعه روستايي شناسايي شده و از طريق تسهيلات(وام، اعتبارات نقدي، غير نقدي و …) مورد حمايت قرار گيرند تا در ساير جوانان روستايي انگيزه ايجاد شود. همچنين اهميت به شغل کشاورزي، ايجاد زمينه هاي اشتغال در کشاورزي، حمايت دولت از بخش کشاورزي و اشتغال در جوامع روستايي ايجاد شود.
4) با توجه به تاثيرگذاري سازه هنجار اخلاقي بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصيه مي شود با توحه به تاکيد دين مبين اسلام بر اهميت کشاورزي، رزق حلال و اشتغال انبيا به کشاورزي اين حس تعهد و هنجار اخلاقي در جامعه جوان کشور از طريق دوره هاي آموزشي و مشاهده الگوهايي در ساير مناطق و معرفي الگوهاي دين اسلام به عنوان افراد مسلمان ايجاد شود و ديد جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي تغيير داده شود.
5) با توجه به تاثيرگذاري نتيجه انتظارات بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصيه مي شود پيامدهاي مادي(مثل پول) و اجتماعي(مثل گسترش روابط بين فردي) را در زندگي جوانان مد نظر قرار داد.
6) با توجه به تاثيرگذاري علاقه بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصيه مي شود با برگزاري دوره هاي آموزشي لازم در راستاي معرفي مزاياي شغل کشاورزي، تهيه ي برنامه هاي راديو تلويزيوني مناسب و کاربردي جهت معرفي بخش کشاورزي و ارائه ي الگوهاي مناسب اشتغال در اين بخش ميل جوانان را براي گرايش به اين شغل ترغيب کرد.
7) با توجه به تاثيرگذاري نگرش بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصيه مي شود با کاهش فاصله و سطح زندگي بين شهر و روستا از طريق افزايش امکانات زندگي در سطح روستاها نگرش جوانان را نسبت به زندگي در روستا و همچنين اشتغال در حرفه کشاورزي تغيير داد.
8) با توجه به تاثيرگذاري کنترل رفتاري درک شده و خودکارآمدي بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصيه مي شود با تخصيص اعتبارات و تسهيلات جهت تاسيس و راه اندازي بنگاه هاي توليدي در مناطق روستايي و با هدف گسترش اشتغال جوانان روستايي مانع از مهاجرت جوانان روستايي به شهر شد.
9) با توجه به تاثيرگذاري هويت خود بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه کشاورزي توصيه مي شود با افزايش مهارت جوانان و آموزش هاي لازم در توليد محصولات کشاورزي و تشويق و ترغيب آنان به اين حرفه هويت جديد را در آن‌ها ايجاد نمود.

* منابع

1) احمدي،و و ب. يزدخواستي.(1385). بررسي وضعيت فعاليت و اشتغال زنان در ايران با تاکيد بر سرشماري 1385. مجله مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم
2) اذاني، م و س. بوستاني.(1390). تحليلي بر عوامل موثر در مهاجرتهاي روستايي- شهري نمونه موردي (شهرستان ممسني)، فصلنامه ي علمي- پژوهشي فضاي جغرافيايي، سال سيزدهم، شماره ي41،بهار 1392، صص 93-111
3)ارتياعي، ف، م. چيذري و م. جعفري.(1390). عوامل تاثيرگذار بر مشارکت جوانان روستايي در زمينه ي توسعه ي کشاورزي(مطالعه ي موردي: شهرستان کرمانشاه). پژوهش هاي روستايي، سال 2،شماره3، پاييز1390،صص55-73
4) اسکندري،ج. و غ. دين پناه .(1385). بررسي عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه جهت اشتغال جوانان روستايي در فعاليت هاي کشاورزي استان اصفهان. جهاد، شماره 27،فروردين و ارديبهشت 1385
5) باوي، س. ج. کريمي، خ، شيرالي نيا و م. ايماني.(1388). بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تصميم گيري شغلي بر خودکارآمدي تصميم گيري شغلي و بي تصميمي شغلي دانشجويان. يافته هاي نو در روانشناسي، سال پنجم، شماره 13، صص 53-65
6) بشيريان، س. ع. حيدرنيا. ح. وردي پور. ا. حاجي زاده.(1390).کاربرد تئوري رفتار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید