مثبت تر و بهتري از اشتغال در حرفه ي کشاورزي داشته و همچنين بيشتر تحت تاثير اطرافيان قرار مي گيرند، علاقه بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه از خود نشان دادند و به تمايل بيشتري براي اشتغال در اين حرفه دارند.
جدول33-4.مقايسه نظرات پسران و دختران در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با هر يک از سازه هاي نظريه شغلي شناختي اجتماعي

سازه ها
ميانگين

آماره t

سطح معناداري

زن(124n=)
مرد(146n=)

خودکارآمدي
07/15
93/16
**71/3
00/0
نتيجه انتظارات
15/15
83/17
**52/2
00/0
درک رفتار ديگران
22/16
84/17
**70/2
00/0
علاقه
00/11
10/13
**13/3
00/0
تسهيلات
99/15
45/17
*07/2
03/0
موانع
28/23
02/24
09/1
27/0
تمايل
42/28
86/32
**13/3
00/0

2-7-4 مقايسه نظرات جوانان متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با توجه به هر يک از سازه هاي نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 35-4 بين ديدگاه افراد متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي، از بين سازه هاي نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي چهار سازه خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران و علاقه در سطح 95% و سازه تمايل در سطح 99/0 تفاوت آماري معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر متاهل ها نسبت به مجردها باور به توانايي هايشان براي انجام فعاليت هاي کشاورزي بيشتر است.همان گونه که جدول نيز نشان مي دهد جوانان متاهل نسبت به مجردها نتايج و پيامدهاي مثبت تر و بهتري از اشتغال در حرفه ي کشاورزي انتظار دارند و همچنين بيشتر تحت تاثير اطرافيان قرار مي گيرند، علاقه بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه از خود نشان مي دهند و به تمايل بيشتري براي اشتغال در اين حرفه دارند.
جدول35-4.مقايسه ديدگاه افراد متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با توجه به هر يک از سازه هاي نظريه شغلي شناختي اجتماعي

سازه ها
ميانگين

آماره t

سطح معناداري

متاهل(73n=)
مجرد(197n=)

خودکارآمدي
02/17
72/15
*28/2
02/0
نتيجه انتظارات
95/17
10/16
*13/2
03/0
درک رفتار ديگران
20/18
69/16
*16/2
03/0
علاقه
38/13
67/11
*25/2
02/0
حمايت
24/17
61/16
74/0
45/0
موانع
78/23
64/23
16/0
86/0
تمايل
26/34
55/29
** 95/2
00/0
**معني داري در سطح ??/0 * معني داري در سطح 05/0
8-4 تحليل رگرسيون
1-8-4 تحليل رگرسيون عوامل موثر بر علاقه بر اساس نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي
بر اساس نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي به منظور تعيين عوامل مؤثر بر علاقه، از تحليل رگرسيون به روش اينتر استفاده گرديد. بدين ترتيب سازه هاي خودکارآمدي و نتيجه انتطارات به عنوان سازه مستقل و علاقه به عنوان سازه وابسته وارد معادله رگرسيون شدند. نتايج رگرسيون نشان داد دو سازه فوق قادرند 67/0درصد از تغييرات علاقه را در سطح معنيداري پيشبيني نمايند (00/1-=, Constants08/237 =F ,0001/0 =Sig). همچنين با توجه به جدول 36-4، سازه نتيجه انتظارات ( 77/0=?) در مقايسه با سازه خودکارآمدي(08/0=?) قدرت بيشتري در پيشبيني سازه علاقه دارد. معادله حاصل از رگرسيون به شرح ذيل ميباشد:
علاقه = 00/1- +11/0 (خودکارآمدي)+67/0(نتيجه انتظارات)
جدول (36-4) تحليل رگرسيون عوامل موثر بر علاقه
سازه
B
S.E.B
?
Sig.t
خودکارآمدي
11/0
05/0
08/0
02/0
نتيجه انتظارات
67/0
03/0
77/0
0001/0

0001/0 Sig=
08/273F=
00/1-Constants=

سازه
Multiple R
R2
R2 Adjust
R2Change
علاقه
82/0
67/0
66/0
67/0

2-8-4 تحليل رگرسيون عوامل موثر بر تمايل بر اساس نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي
بر اساس نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي به منظور تعيين عوامل موثر بر تمايل، از تحليل رگرسيون به روش اينتر استفاده گرديد. بدين ترتيب سازه هاي خودکارآمدي، نتيجه انتطارات، درک رفتار ديگران، علاقه، تسهيلات و موانع به عنوان سازه مستقل و سازه تمايل به عنوان وابسته وارد معادله رگرسيون شدند. نتايج رگرسيون نشان داد پنج سازه خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه و موانع قادرند 74/0 درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايند (99/3=, Constants12/129 =F ,0001/0 =Sig). همچنين با توجه به جدول 37-4 ، سازه علاقه ( 44/0=?) در مقايسه با سازه نتيجه انتظارات(22/0=?)، خودکارآمدي(19/0=?)، درک رفتار ديگران(14/0=?) و موانع (10/0-=?)، قدرت بيشتري در پيشبيني متغير نيت دارد. معادله حاصل از رگرسيون به شرح ذيل ميباشد:
تمايل = 99/3 +55/0 (خودکارآمدي)+41/.(نتيجه انتظارات)+0 35/(درک رفتار ديگران) 93/0+ (علاقه)+- 2/0.(موانع)

جدول (37-4) تحليل رگرسيون عوامل موثر بر تمايل
سازه
B
S.E.B
?
Sig.t
خودکارآمدي
55/0
11/0
19/0
0001/0
نتيجه انتظارات
41/0
10/0
22/0
0001/0
درک رفتار ديگران
35/0
09/0
14/0
0001/0
علاقه
93/0
12/0
44/0
0001/0
حمايت
07/.0-
08/0
03/0-
372/0
موانع
2/.0-
07/0
10/0-
003/0

0001/0 Sig=
12/129F=
99/3Constants=

سازه
Multiple R
R2
R2 Adjust
R2Change
تمايل
86/0
74/0
74/0
74/0

3-8-4 مقايسه ي پيش بيني تمايل به اشتغال در حرفه کشاورزي بين تئوري رفتار برنامه ريزي شده و نظريه شغلي شناختي اجتماعي
تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي بسط داده شده نشان داد سازه هاي اين تئوري يعني نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي قادرند 71/0 درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايد. از طرف ديگر تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي با استفاده از نظريه شغلي شناختي اجتماعي نشان داد سازه هاي اين نظريه يعني خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه و موانع قادرند 74/0 درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايند. بنابراين مي توان گفت که سازه هاي اين دو تئوري تفاوت چنداني در پيش بيني تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي ندارد و نمي توان گفت کدام تئوري قدرت بيشتري در پيش بيني تمايل دارد.

فصل پنجم
نتيجه‌گيري کلي و پيشنهادها
1-5 مقدمه
کشاورزي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادي و سياسي انکار ناشدني است. اين در حالي است که امروزه بهترين راه براي كاهش فقر روستايي و افزايش رفاه ميليون ها نفر فقير روستايي در كشورهاي در حال توسعه را سرمايه گذاري در بخش كشاورزي مي دانند. جوانان روستايي سرمايه هاي انساني و نيروهاي بالقوه ي روستايي مي باشند که نقش مهمي در آينده توسعه کشاورزي دارند و پتانسيل هاي بالقوه و انديشمندي جهت مشارکت در برنامه هاي سازندگي روستايي و سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آينده جامعه مي باشند. بنابراين موضوع جوانان و نقش آن ها در آينده ي کشاورزي مورد بحث بسياري از انجمن هاي کشاورزي جهاني است. هدف اين مطالعه شناسايي سازه هاي مؤثر بر تمايل جوانان روستايي شهرستان باغملک نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي مي باشد.
در اين فصل به عنوان فصل پاياني پژوهش، ابتدا به خلاصه‌اي از يافته‌هاي حاصل از آمار توصيفي و استنباطي پرداخته و در نهايت نتيجه‌گيري کلي از پژوهش صورت گرفته و پيشنهادهايي ارائه گرديده است.
2-5 نتايج پژوهش
1-2-5 آمار توصيفي
بر اساس نتايج حاصل از ويژگي‌هاي فردي و حرفه‌اي، اکثريت پاسخگويان در رده سني 25-20 سال (جدول 1-4)، سطح تحصيلات ديپلم و زير ديپلم (جدول 2-4)، تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي 3-1 نفر (جدول 3-4) مي‌باشند، اکثر پاسخگويان بيکار (شکل 3-4) مي‌باشد. همچنين شغل اکثر والدين(پدر) پاسخگويان کشاورز/دامدار(شکل 4-4) بود. اکثر پاسخگويان بين 5 تا 10 کيلومتر از شهر فاصله داشتند(جدول4-4). اکثر پاسخگويان بين 5/. تا 5 هکتار زمين زراعي(جدول5-4) داشتند. اکثر پاسخگويان بين 1 تا 5 سال سابقه کشاورزي(جدول9-4) داشتند. همچنين اکثر والدين پاسخگويان بين 20 تا 40 سال سابقه کشاورزي داشتند(جدول 10-4). اکثر پاسخگويان در کلاس هاي آموزشي ترويجي شرکت نکردند(شکل 5-4) و اکثر پاسخگويان علاقه خيلي کم به سکونت در روستا داشتند(جدول11-4).
يافته‌هاي حاصل از بررسي نگرش پاسخگويان نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي نشان داد، اکثر جوانان روستايي شهرستان باغملک ارزيابي منفي و نسبتا منفي در رابطه با اشتغال در حرفه کشاورزي داشتند.
يافته‌هاي حاصل از بررسي هنجار ذهني پاسخگويان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي نشان داد، اکثر جوانان روستايي در مورد اشتغال در حرفه کشاورزي کمتر تحت تأثير اطرافيان (خانواده، دوستان و ..) قرار مي‌گيرند.
يافته‌هاي حاصل از بررسي کنترل رفتاري درک شده پاسخگويان در رابطه با اشتغال در حرفه کشاورزي نشان داد، اکثر جوانان روستايي، کمتر تحمل سختي هاي راه اندازي کسب و کار در زمينه کشاورزي را دارند.
يافته‌هاي حاصل از بررسي هنجار اخلاقي در خصوص اشتغال در حرفه کشاورزي نشان داد، اکثر جوانان روستايي خود را کمتر متعهد به اشتغال در حرفه کشاورزي مي دانند.
يافته‌هاي حاصل از بررسي هويت خود در خصوص اشتغال در حرفه کشاورزي نشان داد، اکثر جوانان روستايي در سطح پايين تا نسبتا پاييني اشتغال در حرفه ي کشاورزي را با شخصيت و هويت خود سازگار نمي بينند.
يافته‌هاي حاصل از بررسي هنجار توصيفي در خصوص اشتغال در حرفه کشاورزي نشان داد، اکثر جوانان روستايي براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي تحت تاثير نمونه هاي موفق در روستا و جامعه خود قرار مي گيرند.
يافته‌هاي حاصل از بررسي تمايل پاسخگويان نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي نشان داد، اکثر جوانان روستايي تمايل نسبتاً پاييني به اشتغال در حرفه کشاورزي در آينده دارند.
2-2-5 آمار استنباطي
1-2-2-5 بحث و نتيجه‌گيري از فرضيه‌هاي پژوهش
مطابق با يافته‌هاي پژوهش بين ميزان زمين زراعي خانواده و نگرش جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه آماري مثبت و معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر هر چه ميزان زمين زراعي خانواده بيشتر باشد جوانان نيز ارزيابي مثبتي نسبت به اشتغال در اين حرفه داشته و بيشتر راغب به اشتغال در اين حرفه خواهند شد. اين نتيجه با نتايج صديقي(2005)، موسايي و عماني(1389) و عماني(1387) تا حدودي مطابقت دارد.
بر اساس نتايج به دست آمده بين سن، سابقه کشاورزي و نگرش جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه آماري مثبت و معني داري وجود دارد. اين نتيجه با نتيجه تحقيق عماني(1387) تا حدودي مطابقت دارد.
همچنين مطابق با يافته‌هاي پژوهش بين متغير سن و سازه هاي خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه، حمايت ها و تمايل از سازه هاي تئوري شغلي شناختي اجتماعي رابطه آماري مثبت و معني داري وجود دارد. بين متغير تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي با نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه، حمايت ها و تمايل رابطه آماري مثبت و معني دار و با سازه موانع رابطه معکوس و معني دار و با سازه خودکارآمدي از تئوري شغلي شناختي اجتماعي هيچ گونه رابطه اي نداشت. همچنين بين متغير سابقه کشاورزي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید