ميلى‌متر است.

شکل 1-3 موقعيت شهرستان باغملک در خوزستان
5-3 فرضيه هاي پژوهش
فرضيه هاي ارائه شده ي در اين تحقيق به شرح زير مي باشند :
1- تمايل جوانان روستايي مورد مطالعه نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
2- بين نگرش و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه وجود دارد.
3- بين هنجار ذهني و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي رابطه وجود دارد.
4- بين کنترل رفتاري درک شده و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط دارد.
5- بين هنجار اخلاقي و تمايل جوانان روستايي نسبت به کشاورزي ارتباط وجود دارد.
6- بين هويت خود و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط وجود دارد.
7- بين هنجار توصيفي و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط وجود دارد.
8- ميانگين متغيرهاي تمايل، نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي در بين دختران و پسران متفاوت مي باشد.
9- ميانگين متغيرهاي تمايل، نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي در بين جوانان متاهل و مجرد متفاوت مي باشد.
10- بين نتيجه انتظارات و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط وجود دارد.
11- بين علاقه و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط وجود دارد.
12- بين خودکارآمدي و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط وجود دارد.
13- بين حمايت و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط وجود دارد.
14- بين موانع و تمايل جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي ارتباط وجود دارد.
15- ميانگين متغيرهاي تمايل، خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه، حمايت ها و موانع در بين دختران و پسران متفاوت مي باشد.
16- ميانگين متغيرهاي تمايل، خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه، حمايت ها و موانع در بين جوانان متاهل و مجرد متفاوت مي باشد.
17- تئوري رفتار برنامه ريزي شده و نظريه شغلي شناختي اجتماعي قادرند به طور مناسبي تمايل جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي را پيش بيني نمايند.
18- با اضافه کردن متغيرهاي هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي به تئوري رفتار برنامه ريزي شده مي توان درصد بيشتري از تمايل را پيش بيني کرد.

6-3 متغيرهاي مطالعه
متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش که مشتمل بر متغيرهاي وابسته و مستقل مي باشند، در زير توضيح داده شده اند.
1-6-3 متغيرهاي وابسته
متغيرهاي وابسته در اين تحقيق شامل: تمايل و علاقه جوانان روستايي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي مي باشد.
2-6-3 متغيرهاي مستقل
مجموعه متغيرهاي مستقل در اين تحقيق که بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي مؤثر مي باشند، شامل :
– ويژگي هاي فردي و حرفه اي جوانان روستايي(سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل، وضعيت فعلي، شغل پدر، تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي، فاصله تا مرکز شهر، مساحت زمين زراعي خانواده، ميزان اراضي آبي، ميزان اراضي ديم، ميزان اراضي باغي).
– اجزاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده(نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي)
– اجزاي نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي(خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه، حمايت ها و موانع)

جدول 1-3 متغيرهاي پژوهش و مقياس آن ها
رديف

متغير
مقياس

1
ويژگي هاي فردي و حرفه اي
سن
نسبي

جنسيت
اسمي

وضعيت تاهل
اسمي

سطح تحصيلات
نسبي

وضعيت فعلي پاسخگو
اسمي

شغل پدر
اسمي

تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي
نسبي

فاصله تا مرکز شهر
نسبي

مساحت زمين زراعي خانواده
نسبي

ميزان اراضي آبي
نسبي

ميزان اراضي ديم
نسبي

ميزان اراضي ديم
نسبي

سابقه کشاورزي
نسبي

سابقه کشاورزي والدين
نسبي

شرکت در کلاس هاي آموزشي ترويجي
اسمي

ميزان علاقه به سکونت در روستا
نسبي
2

نگرش جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
3

هنجار ذهني جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
4

کنترل رفتاري درک شده جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
5

هنجار اخلاقي جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
6

هويت خود جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
7

هنجار توصيفي جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
8

خودکارآمدي جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
9

نتيجه انتظارات جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
10

علاقه جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
11

حمايت جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
12

موانع جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
13

درک رفتار ديگران نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي

تمايل نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نسبي
7-3 تعريف مفهومي و کارکردي برخي متغيرها
1-7-3 تمايل نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
تمايل به عنوان عامل انگيزشي است که رفتار را تحت تاثير قرار مي دهد. تمايل نشان دهنده آن است که فرد براي انجام رفتار چقدر تمايل دارد تلاش کند(آجزن، 1991). تمايل جوانان نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي به قصد، عزم و اراده آن ها جهت اشتغال و يا عدم اشتغال در حرفه کشاورزي در آينده اشاره دارد. بنابراين در اين پژوهش از 12 گويه در قالب طيف ليکرت(خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) استفاده شد. به عنوان مثال” من قصد دارم درآينده نزديک به کارهاي کشاورزي بپردازم”، ” من اهداف روشني از شغل کشاورزي براي آينده خود دارم”، ” ترجيح مي دهم در آينده کشاورزي کنم”، ” من تصميم دارم در آينده نزديک کشاورزي کنم چون براي پيشرفت روستا لازم است” و از اين قبيل اشاره دارد.
2-7-3 نگرش جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
اشاره دارد به درجه اي که يک فرد داراي ارزيابي مطلوب يا نامطلوب از رفتار مورد نظراست(نچيز،2012). به عبارت ديگر نگرش، ارزشيابي مثبت يا منفي فرد را از انجام يک رفتار را منعکس مي کند. نگرش، حالتي دروني است كه بر انتخاب عمل فرد نسبت به يك شي، يك شخص يا يك رويداد اثر مي گذارد. سنجش نگرش در اين پژوهش از طريق مطرح کردن 10 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” به نظرم کشاورزي شغل مفيد و مناسبي است”، ” شغل کشاورزي از ارزش معنوي بالايي برخوردار است”، ” شغل کشاورزي براي من رضايت بخش است”، ” شغل کشاورزي براي من بسيار با ارزش است” و گويه هايي از اين قبيل اشاره دارد.
3-7-3 هنجار ذهني در رابطه با اشتغال در حرفه ي کشاورزي
هنجار ذهني به برداشت فرد از نظرات افراد مهم براي انجام يا عدم انجام رفتار اشاره دارد. به عبارت ديگر، هنجار ذهني، ادراکات مربوط به نظرات اجتماع براي انجام يا عدم انجام رفتار توسط فرد مي باشد(ديبار، 2006). منظور از هنجار ذهني، افرادي که براي جوانان مهم هستند(خانواده، دوستان و…) نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي تاثير دارند. سنجش هنجار ذهني در اين پژوهش از طريق مطرح کردن 10 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” خانواده من تمايلي ندارند من شغل کشاورزي را انتخاب کنم”، ” دوستانم معتقدند که انتخاب شغل کشاورزي براي من اشتباه است”، ” مردم منطقه کشاورزي را شغلي با ارزش مي دانند”، ” بسياري از افرادي که براي من مهم هستند فکر مي کنند شغل کشاورزي براي من مفيد است” و گويه هايي از اين قبيل.
4-7-3 کنترل رفتاري درک شده در رابطه با اشتغال در حرفه ي کشاورزي
درك درباره اينكه چقدر انجام دادن يك رفتار آسان يا مشكل مي باشد به عبارت ديگر سهولت يا دشواري درک شده(نچيز،2012). تخمين توانايي فرد براي انجام رفتار کنترل رفتاري درک شده ناميده مي شود(بامبرگ و ماستر،2007). سنجش کنترل رفتاري درک شده در اين پژوهش از طريق مطرح کردن 9 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” انجام کارهاي کشاورزي براي من آسان است”، ” من احساس مي کنم که توانايي انجام کارهاي کشاورزي را دارم”، ” من احساس مي کنم مهارت لازم در شغل کشاورزي را ندارم”، ” انجام کار کشاورزي بيش از توان جسماني من است” و گويه هايي از اين قبيل.
5-7-3 هنجار اخلاقي در رابطه با اشتغال در حرفه ي کشاورزي
هنجار اخلاقي عبارت از تصور فرد از درست يا نادرست بودن اخلاقي انجام يك رفتار خاصي است كه دربرگيرنده احساس شخصي و احساس مسئوليت فرد در قبال انجام يا عدم انجام آن رفتار خاص است(کانر و آرميتاژ،1998). در اين جا احساس دروني جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي مي باشد. سنجش هنجار اخلاقي در اين پژوهش از طريق مطرح کردن 6 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” اگر من کار کشاورزي انجام دهم احساس خوبي دارم”، ” انتخاب شغل کشاورزي از اصول وجداني در درون من است”، ” اگر شغل کشاورزي داشته باشم احساس خوبي دارم” و گويه هايي از اين قبيل اشاره دارد.
6-7-3 هنجار توصيفي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
هنجار توصيفي جزئي از باورهاي هنجاري اما سازه اي مجزا از هنجار ذهني است كه اشاره دارد به ذهنيت فرد نسبت به اينكه چقدر ديگران (افراد مهم در زندگي) آن رفتار خاص را انجام مي دهند(فوروارد، 2006). در اين پژوهش هنجار توصيفي اشاره به اين دارد که چقدر افراد مهم در زندگي جوانان شغل کشاورزي را انتخاب مي کنند. سنجش هنجار توصيفي در اين پژوهش از طريق مطرح کردن 6 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” بسياري از نزديکان من داراي شغل کشاورزي هستند”، ” اکثر خانواده ي من کشاورزي را شغل مناسبي مي دانند”، ” اکثر جوانان اين اطراف شغل کشاورزي دارند” و گويه هايي از اين قبيل.
7-7-4خودکارآمدي در رابطه با اشتغال در حرفه ي کشاورزي
از نظر بندورا، خودكارآمدي به اعتقاد و باور فرد به توانايي هايش در سازماندهي فعاليت ها و انجام موفق رفتار مورد نظر براي نيل به نتيجه مشخص در شرايط معين اطلاق مي شود. هر چه اين باور و اعتقاد بيشتر باشد افراد راحت تر به کارهاي سخت نزديک تر مي شوند(تورگسن و گرونهوج،2010). سنجش خودکارآمدي در اين پژوهش از طريق مطرح کردن 5 گويه در قالب طيف ليکرت (خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم) صورت گرفت. به عنوان مثال” من قادرم در شغل کشاورزي موفق شوم”، ” من اطمينان دارم که مي توانم در شغل کشاورزي کسب درآمد کنم”، ” آينده من در شغل کشاورزي به دليل عدم مهارت خوب نيست” و گويه هايي از اين قبيل.
8-7-4 نتيجه انتظارات در رابطه با اشتغال در حرفه ي کشاورزي
نتيجه انتظارات يا انتظارات پيامد به باورهاي فرد درباره ي شرايط آتي زندگي خود و پيش بيني اين که چه رويدادهاي مثبت و منفي اي در آينده رخ خواهد داد بر مي گردد(لنت، 2004). انتظارات پيامد به انواع مختلفي مانند پيامدهاي مادي(مثل پول)، اجتماعي(مثل گسترش روابط بين فردي) و خودارزيابانه(مثل تائيد خود) قابل تقسيم هستند. فرض بر اين است که اشخاص بيشتر به رفتارها و اعمالي دست مي زنند که انتظار دارند نتايج و پيامدهاي ارزشمندي برايشان به دنبال داشته باشند. سنجش نتيجه انتظارات در

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید