رفتاري
48/0
06/0
34/0
0001/0

0001/0 Sig=
86/117F=
17/6Constants=-

سازه
Multiple R
R2
R2 Adjust
R2Change
تمايل
75/0
57/0
56/0
57/0

2-5-4 تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي توسط مدل توسعه يافته تئوري رفتار برنامه ريزي شده
بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده به منظور تعيين عوامل مؤثر بر تمايل، از تحليل رگرسيون به روش اينتر استفاده گرديد. بدين ترتيب سازه هاي نگرش، هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي به عنوان سازه مستقل و سازه تمايل به عنوان سازه وابسته وارد معادله رگرسيون شدند. نتايج رگرسيون نشان داد اين شش سازه قادرند 71/0 درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايند (35/4-=, Constants19/112 =F ,0001/0 =Sig). همچنين با توجه به جدول 29-4، سازه هويت ( 42/0=?) در مقايسه با سازه هنجار توصيفي(158/0=?)، هنجار اخلاقي(159/0=?)، نگرش(12/0=?)، هنجار توصيفي(07/0=?)،کنترل رفتاري درک شده(089/0=?) و هنجار ذهني(085/0=?)، قدرت بيشتري در پيشبيني سازه تمايل دارد. معادله حاصل از رگرسيون به شرح ذيل ميباشد:
تمايل = 35/4- +15/0 (نگرش)+14/.(هنجار ذهني)+ 12/.(کنترل رفتاري درک شده)+26/.(هنجار اخلاقي)+80/.(هويت خود)+37/.(هنجار توصيفي)
جدول (29-4) تحليل رگرسيون عوامل موثر بر تمايل
سازه
B
S.E.B
?
Sig.t
نگرش
15/0
05/0
12/0
005/0
هنجار ذهني
14/0
07/0
085/0
067/0
کنترل رفتاري
12/0
06/0
089/0
047/0
هنجار اخلاقي
26/0
08/0
15/0
002/0
هويت خود
80/0
100/0
42/0
0001/0
هنجار توصيفي
37/0
09/0
15/0
0001/0

0001/0 Sig=
19/112F=
35/4Constants=-

سازه
Multiple R
R2
R2 Adjust
R2Change
تمايل
84/.
71/.
71/.
71/.

3-5-4 مقايسه ي پيش بيني تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي بين تئوري اصلي رفتار برنامه ريزي شده و تئوري توسعه يافته رفتار برنامه ريزي شده
تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل با سازه هاي اصلي تئوري رفتار برنامه ريزي شده نشان داد که سه سازه اصلي اين تئوري يعني نگرش، کنترل رفتاري درک شده و هنجار ذهني قادرند 57/0درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايند. در حالي که مدل توسعه يافته ي اين تئوري قادر است 71/0 درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايد. به عبارت ديگر سه سازه اضافه شده به اين تئوري يعني هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي توانسته اند سهم قابل توجهي در افزايش پيش بيني تمايل داشته باشند. بنابراين مي توان گفت مدل توسعه يافته ي اين تئوري قدرت بيشتري در پيش بيني تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارد.

4-5-4 تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
به منظور پيش بيني تمايل نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي از آزمون رگرسيون سلسله مراتبي به روش اينتر استفاده گرديد. در مرحله اول نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده وارد معادله گرديدند. با توجه به جدول 30-4 سازه هاي وارد شده 57/0 درصد از تمايل را پيش بيني مي کنند. بر اساس سطح معني داري، نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده در اين مرحله معني دار شده اند. با توجه به مقادير بتا(?) در مرحله اول، به ترتيب کنترل رفتاري درک شده(345/0)، نگرش(320/0) و سپس هنجار ذهني(272/0) در پيش بيني تمايل نقش دارند. معادله حاصل از مرحله اول به صورت زير نوشته مي شود:
تمايل (1) = 17/6- +404/0 (نگرش)+446/.(هنجار ذهني)+ 480/.(کنترل رفتاري درک شده)
در مرحله دوم علاوه بر سازه هاي ذکر شده، سازه هاي هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي نيز وارد معادله رگرسيون شدند. با توجه به جدول30-4 سازه هاي وارد شده 71/0 درصد از تمايل را پيش بيني مي کنند. بر اساس سطح معني داري، تمام سازه هاي وارد شده در اين مرحله معني دار شده است. با توجه به مقادير بتا(?) در اين مرحله، به ترتيب هويت خود(428/0)، توصيفي(158/0)، هنجار اخلاقي(152/0)، نگرش(126/0)، کنترل رفتاري درک شده(089/0) و هنجار ذهني(085/0) در پيش بيني تمايل نقش داشتند. معادله رگرسيون به صورت زير نوشته مي شود :
تمايل (2) = 35/4- +15/0 (نگرش)+14/.(هنجار ذهني)+ 12/.(کنترل رفتاري درک شده)+26/.(هنجار اخلاقي)+80/.(هويت خود)+37/.(هنجار توصيفي)

مدل
سازه ها
Multiple R
R2
R2 Adjust
R2Change
B
?
Sig

1
نگرش

40/0
32/0
0001/.

هنجار ذهني

44/0
27/0
0001/0

کنترل رفتاري
75/0
57/0
56/0
57/0
48/0
34/0
0001/0

0001/0 Sig=
86/117=F
17/6- Constants=

2
نگرش

15/0
126/0
005/0

هنجار ذهني

14/0
085/0
067/0

کنترل رفتاري

12/0
089/0
047/0

هنجار اخلاقي

26/0
152/0
002/0

هويت

80/0
428/0
0001/0

هنجار توصيفي
84/0
71/0
71/0
70/0
37/0
158/0
0001/0

0001/0 Sig=
19/112=F
35/4- Constants=

جدول 30-4 تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي

4-6 همبستگي
1-4-6 همبستگي بين ويژگي هاي فردي با سازه هاي نظريه شغلي شناختي اجتماعي
بر اساس نتايج مندرج در جدول 31-4، مي توان چنين بيان نمود بين متغير سن و سازه هاي نظريه شغلي شناختي اجتماعي همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. به اين معني که با افزايش سن، فرد مسئوليت و نياز بيشتري براي کار و کسب درآمد احساس مي کند بنابراين وارد حرفه اي مي شود و از آن جايي که حرفه ي کشاورزي نياز به شرايط خاص و رده ي سني خاصي ندارد با افزايش سن تمايل براي اشتغال در اين حرفه بيشتر مي شود. همچنين بين تعداد اعضاي خانوار با تمام متغيرهاي نظريه شغلي شناختي اجتماعي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. بدين معني که هر چه تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي بيشتر باشد فرد با ديدن موفقيت و کسب درآمد در اين حرفه انگيزه و تمايل بيشتري براي اشتغال در اين حرفه پيدا مي کند. از طرف ديگر سابقه کشاورزي فرد و سابقه کشاورزي والدين نيز با تمام متغيرهاي نام برده شده به جز موانع مثبت و معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر با افزايش تجربه فرد و همچنين سابقه کشاورزي والدين تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي افزايش مي يابد. همچنين بين مساحت زمين زراعي خانواده نيز با هريک از متغيرها به جزء موانع همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. بدين معني که هر چه مساحت زمين زراعي خانواده افزايش پيدا کند تمايل جوانان نيز براي اشتغال در اين حرفه افزايش مي يابد. يعني با افزايش ميزان زمين اين امکان براي کشاورزي فرد وجود دارد يا به عبارت ديگر درآمد کشاورزي حاصل از آن زمين براي وي ملموس تر است لذا تمايل بيشتري براي ماندن در شغل کشاورزي دارد.

ويژگي هاي فردي
خودکارآمدي
نتيجه انتظارات
درک رفتار ديگران
علاقه
حمايت
موانع
تمايل
سن
**23/.
** 20/0
*14/0
** 23/0
**20/0
06/0
**24/0
تعداد اعضاي خانوار
11/0
**23/0
**38/0
**20/0
**25/0
** 19/0-
**21/0
سابقه کشاورزي
**33/0
** 48/0
**39/0
**43/0
**36/0
09/0-
**45/0
سابقه کشاورزي والدين
*14/0
** 23/0
**22/0
** 26/0
** 22/0
00/0
**25/0
مساحت زمين زراعي
** 40/0
** 53/0
**46/0
**46/0
**57/0
11/0-
**50/0
جدول 31-4، همبستگي بين ويژگي هاي فردي با سازه هاي نظريه شغلي شناختي اجتماعي

2-6-4 همبستگي بين سازه هاي نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي
به منظور بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق در نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. همانگونه که جدول 32-4 نشان ميدهد، متغير نتيجه انتظارات با خودکارآمدي (47/0=r ) رابطه مثبت و معني داري دارد يعني هر چه باورهاي مربوط به پيامدها يا نتايج انجام رفتارهاي مربوط به اشتغال در حرفه ي کشاورزي مثبت باشد جوانان به توانايي هايشان براي اشتغال در حرفه کشاورزي باور دارند. همچنين متغير درک رفتار ديگران با خودکارآمدي(34/0=r) و نتيجه انتظارات(55/0=r) رابطه مثبت و معني داري دارد. از طرف ديگر متغير علاقه نيز داراي رابطه مثبت و معني دار با خودکارآمدي(45/0=r )نتيجه انتظارات(81/.=r)، درک رفتار ديگران(57/.-=r ) دارد. يعني هر چه جوانان فعاليت هاي کشاورزي را بيشتر دوست داشته باشند تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه دارند. متغير حمايت نيز رابطه اي مثبت و معني دار با خودکارآمدي(37/0=r )نتيجه انتظارات(54/.=r)، درک رفتار ديگران(45/.-=r )، و علاقه (62/.=r) دارد. به عبارت ديگر هر چه عوامل و فعاليت هايي که زمينه هاي لازم براي اشتغال جوانان در حرفه ي کشاورزي را فراهم مي کنند مثبت تر باشد جوانان تمايل بيشتري براي اشتغال در اين حرفه دارند.
سازه موانع با نتيجه انتظارات(35/.-=r)، درک رفتار ديگران(24/.-=r)، علاقه(30/.-=r) و حمايت ها(25/.-=r) داراي رابطه معکوس و معني دار است. به عبارت ديگر هر چه موانع براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي بيشتر باشد پيامدها و نتايج منفي تر، علاقه به فعاليت هاي کشاورزي کمتر و اشتغال در اين حرفه سخت تر مي شود. همچنين سازه موانع با خودکارآمدي هيچ گونه رابطه اي نداشت.
و در نهايت نيز سازه تمايل با خودکارآمدي(54/0=r )، نتيجه انتظارات(77/.=r)، درک رفتار ديگران(60/.=r)، علاقه(81/.-=r) و حمايت(52/.-=r) داراي رابطه مثبت و معني دار و با موانع(33/.-=r) داراي رابطه معکوس و معني دار است.
جدول32-4. ماتريس ضرايب همبستگي بين سازه هاي تحقيق
سازه ها
X1
X2
X3
X5
X6
X7
X8
خودکارآمدي
1

نتيجه انتظارات
**47/0
1

درک رفتار ديگران
**34/0
**55/0
1

علاقه
**45/0
**81/0
**57/0
1

حمايت
**37/0
**54/0
**45/0
**62/0

موانع
02/0
**35/0-
**24/0-
**30/0-
**25/0-
1

تمايل
**54/0
**77/0
**60/0
**81/0
**52/0
**33/0-
1
**در سطح 1 درصد معنيدار است.

X1=خودکارآمدي
X2=نتيجه انتظارات
X3=درک رفتار ديگران
X4=علاقه
X5=حمايت
X6=موانع
X7=تمايل

7-4 آزمون هاي مقايسه اي
1-7-4 مقايسه نظرات پسران و دختران در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با توجه به هر يک از سازه هاي نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي
به منظور مقايسه سازه هاي نظريه ي شغلي شناختي اجتماعي بين پسران و دختران از آزمون تي تست استفاده شد. نتايج مندرج در جدول شماره 33-4 حاکي از آن است که بين ديدگاه پسران و دختران مورد مطالعه در خصوص تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي، سازه ي تسهيلات در سطح 95% و پنج سازه ي خودکارآمدي، نتيجه انتظارات، درک رفتار ديگران، علاقه و تمايل در سطح 99/. تفاوت آماري معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، پسران نسبت به دختران با توجه به ميانگين، زمينه هاي بيشتري براي وارد شدن در اين حرفه برايشان فراهم مي شود و به همين ترتيب پسران نسبت به دختران باور بيشتري نسبت به توانايي هايشان براي انجام فعاليت هاي کشاورزي دارند و نتايج و پيامدهاي

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید