ها ي جدول23-4، 1/38 درصد جوانان روستايي موانع را براي اشتغال در حرفه کشاورزي نسبتا بالا دانسته اند.
جدول 23-4،سطح بندي سازه موانع نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي
سطح
حدود قضاوت
فراواني
درصد
درصد تجمعي
پايين
(14/18A?)
50
5/18
5/18
نسبتا پايين
(68/23 ? B ? 14/18)
75
8/27
3/46
نسبتا بالا
(22/29 ? C ? 68/23)
103
1/38
4/84
بالا
( ? D 22/29)
42
6/15
100
جمع

270
100

ميانگين=68/23
انحراف معيار =54/5

3-4 آمار استنباطي
1-3-4 همبستگي بين ويژگي هاي فردي با سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده
بر اساس نتايج مندرج در جدول24-4، مي توان چنين بيان نمود که بين متغير سن و سازه هاي هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. به اين معني که با افزايش سن، فرد مسئوليت و نياز بيشتري براي کار و کسب درآمد احساس مي کند، بنابراين وارد حرفه اي مي شود و از آن جايي که حرفه ي کشاورزي نياز به شرايط خاص و رده ي سني خاصي ندارد با افزايش سن تمايل براي اشتغال در اين حرفه بيشتر مي شود. همچنين بين تعداد اعضاي خانوار با تمام سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد. بدين معني که هر چه تعداد اعضاي خانوار شاغل در بخش کشاورزي بيشتر باشد فرد با ديدن موفقيت و کسب درآمد در اين حرفه انگيزه و تمايل بيشتري براي اشتغال در اين حرفه پيدا مي کند. از طرف ديگر بين سابقه کشاورزي فرد و سابقه کشاورزي والدين نيز با تمام سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده رابطه آماري مثبت و معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر، با افزايش تجربه ي فرد و همچنين سابقه کشاورزي والدين، تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي افزايش مي يابد. همچنين بين مساحت زمين زراعي خانواده نيز با هريک از سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. بدين معني که هر چه مساحت زمين زراعي خانواده افزايش پيدا کند تمايل جوانان براي اشتغال در اين حرفه نيز افزايش مي يابد. يعني با افزايش ميزان زمين، امکان براي کشاورزي فرد وجود دارد يا درآمد کشاورزي حاصل از آن زمين براي وي ملموس تر است لذا تمايل بيشتري براي ماندن در شغل کشاورزي دارد.

جدول24-4 همبستگي بين ويژگي هاي فردي با سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده
ويژگي هاي فردي
تمايل

نگرش
هنجار ذهني
کنترل رفتاري
هنجار اخلاقي
هويت
هنجار توصيفي
سن
** 24/0
** 27/0
** 12/0
** 21/0
** 17/0
** 23/0
*14/0
تعداد اعضاي خانوار
** 21/0
** 21/0
** 23/0
** 19/0
** 28/0
** 32/0
** 38/0
سابقه کشاورزي
** 45/0
** 32/0
**34/0
** 47/0
** 41/0
** 52/0
** 39/0
سابقه کشاورزي والدين
**25/0
** 31/0
** 23/0
** 18/0
** 23/0
** 31/0
** 22/0
مساحت زمين زراعي
** 50/0
** 46/0
**58/0
**48/0
** 43/0
** 46/0
**46/0

2-3-4 همبستگي بين سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده
به منظور بررسي رابطه ي بين متغيرهاي تحقيق در تئوري رفتار برنامه ريزي شده، از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. همانگونه که جدول 25-4 نشان ميدهد، بين سازه هنجارذهني با نگرش رابطه مثبت و معني داري دارد (55/0=r ) يعني هر چه نگرش جوانان نسبت به حرفه ي کشاورزي مثبت تر باشد از طرف اطرافيان خود بيشتر مورد حمايت و تائيد قرار مي گيرد. همچنين بين کنترل رفتاري درک شده با نگرش(36/0=r) و هنجار ذهني(52/.-=r) رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد يعني هر چه جوانان انجام فعاليت هاي کشاورزي را ساده و در حد توانايي خود بدانند نگرش آنان در مورد اشتغال در حرفه ي کشاورزي مثبت تر و براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي بيشتر مورد تائيد اطرافيان خود قرار مي گيرد. از طرف ديگر هنجار اخلاقي داراي رابطه مثبت و معني داري با نگرش(60/.=r)، هنجار ذهني(59/.=r) و کنترل رفتاري درک شده(50/.=r) دارد به عبارت ديگر هر چه احساس دروني و تعهد جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي مثبت تر باشد نگرش آنان به اين حرفه نيز مثبت و بيشتر مورد تائيد اطرافيان خود قرار گرفته و همچنين انجام فعاليت هاي کشاورزي را نيز ساده تر و در حد توان خود مي بينند. هويت خود نيز با نگرش(55/.=r)، هنجار ذهني(59/.=r)،کنترل رفتاري درک شده(65/.=r) و هنجار اخلاقي(62/.=r) رابطه اي مثبت و معني دار دارد به عبارت ديگر هر چه درک و رفتار جوانان از خود براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي مثبت تر باشد نگرش آنان نسبت به اشتغال در اين حرفه مثبت تر، بيشتر مورد تائيد و حمايت ديگران، اشتغال در اين حرفه براي آن ها آسان تر و احساس آن ها نسبت به اشتغال در اين حرفه نيز مثبت تر است. متغير هنجار توصيفي رابطه مثبت و معناداري با نگرش(40/0=r)، هنجار ذهني(51/0=r)،کنترل رفتاري درک شده(42/0=r)، هنجار اخلاقي(47/0=r) و هويت(56/0=r) دارد.
و در نهايت نتايج آزمون همبستگي پيرسون نشان داد تمايل نيز با نگرش(59/0=r)، هنجار ذهني(62/0=r)، کنترل رفتاري درک شده(60/0=r)، هنجاراخلاقي(66/0=r)، هويت خود(79/0=r) و هنجار توصيفي(60/0=r) رابطه اي مثبت و معني دار دارد. به عبارت ديگر هر چه جوانان نگرش مثبت تري نسبت به اشتغال در حرفه کشاورزي داشته و همچنين براي اشتغال در اين حرفه بيشتر مورد حمايت و تائيد اطرافيان قرار گيرند، انجام فعاليت هاي کشاورزي را در حد توانايي خود ببيند، احساس خوبي نسبت به اشتغال در اين حرفه داشته و هر چه بيشتر شخصيت کشاورز بودن خود را ببينند و همچنين ببينند که اطرافيان و دوستان خود شغل کشاورزي را انتخاب مي کنند، تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه پيدا مي کنند.
جدول25-4. ماتريس ضرايب همبستگي بين متغيرهاي تحقيق

سازه ها
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
نگرش
1

هنجار ذهني
**55/0
1

کنترل رفتاري
**36/0
**52/0
1

هنجار اخلاقي
**60/0
**59/0
**50/0
1

هويت
**55/0
**59/0
**65/0
**62/0
1

هنجار توصيفي
** 40/0
** 51/0
** 42/0
** 47/0
** 56/0
1

تمايل
** 59/0
** 62/0
** 60/0
** 66/0
** 79/0
**60/0
1
**در سطح 1 درصد معنيدار است.

X1= نگرش
X2= هنجار ذهني
X3= کنترل
X4= هنجار اخلاقي
X5= هويت
X6=هنجار توصيفي
X7= تمايل

4-4 آزمون هاي مقايسه اي
1-4-4 مقايسه نظرات پسران و دختران در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با توجه به هر يک از سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده
به منظور مقايسه سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده بين پسران و دختران از آزمون تي تست استفاده شد. نتايج مندرج در جدول شماره 26-4 حاکي از آن است که نظرات پسران و دختران مورد مطالعه در خصوص تمايل به اشتغال در حرفه ي کشاورزي در سازه هاي هنجار ذهني، کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي، هويت، هنجار توصيفي و تمايل، با 99 درصد اطمينان تفاوت آماري معني داري وجود دارد. به عبارت ديگر احساس دروني و تعهد افراد نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي(هنجار اخلاقي) بين پسران و دختران جوان متفاوت است که با توجه به ميانگين، پسران احساس بهتري نسبت به اشتغال در اين حرفه دارند. همچنين پسران اعتقاد بيشتري در مورد رفتارهاي ديگران براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند و بيشتر تحت تاثير اطرافيان خود در اين حرفه قرار مي گيرند. از طرف ديگر پسران نسبت به دختران، فشار اجتماعي بيشتري از اطرافيان خود براي اشتغال در اين حرفه دريافت مي کند و به همين ترتيب پسران در مقايسه با دختران از توانايي بيشتري جهت انجام فعاليت هاي در اين حرفه برخوردار بوده، شخصيت آن ها با فعاليت هاي حرفه ي کشاورزي سازگارتر و تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه دارند.

جدول26-4. مقايسه نظرات پسران و دختران در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با توجه به هر يک از سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده

سازه ها
ميانگين

آماره t

سطح معناداري

دختر (124n=)
پسر(146n=)

نگرش
29/29
95/30
45/1
14/0
هنجار ذهني
02/24
71/26
**12/3
00/0
کنترل رفتاري
33/24
19/31
** 24/7
00/0
هنجار اخلاقي
56/12
69/14
**65/2
00/0
هويت
91/14
64/17
**65/3
00/0
هنجار توصيفي
22/16
84/17
** 70/2
00/0
تمايل
42/28
86/32
** 13/3
00/0
**معني داري در سطح ??/0 * معني داري در سطح 05/0

2-4-4 مقايسه نظرات جوانان متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با توجه به هر يک از سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 27-4 بين افراد متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي از بين سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده چهار سازه نگرش، هنجار ذهني، هويت خود و هنجار توصيفي در سطح 95% و سه متغير کنترل رفتاري درک شده، هنجار اخلاقي و تمايل در سطح 99/. تفاوت آماري معني داري وجود دارد به عبارت ديگر نگرش افراد براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي بين جوانان متاهل و مجرد متفاوت است که با توجه به ميانگين افراد، متاهل ها نگرش بهتري نسبت به مجردها براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند. همان گونه که جدول نيز نشان مي دهد جوانان متاهل نسبت به مجردها بيشتر مورد حمايت و تائيد ديگران براي اشتغال در اين حرفه قرار مي گيرند. شخصيت آن ها براي اشتغال در اين حرفه سازگارتر و اعتقاد بيشتري نيز در مورد رفتارهاي ديگران براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي دارند و به همين ترتيب جوانان متاهل نسبت به مجردها تحمل انجام فعاليت هاي در اين حرفه براي آن ها آسان تر، احساس دروني بهتري نسبت به اشتغال در اين حرفه و همچنين تمايل بيشتري نيز براي اشتغال در اين حرفه دارند.

جدول27-4. مقايسه ديدگاه افراد متاهل و مجرد در خصوص اشتغال در حرفه ي کشاورزي با توجه به هر يک از سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده

سازه ها
ميانگين

آماره t

سطح معناداري

متاهل(73n=)
مجرد(197n=)

نگرش
41/32
37/29
* 43/2
01/0
هنجار ذهني
27/27
81/24
*52/2
01/0
کنترل رفتاري
17/30
24/27
**68/2
00/0
هنجار اخلاقي
56/15
03/13
**80/2
00/0
هويت
94/17
81/15
* 57/2
01/0
هنجار توصيفي
20/18
69/16
* 16/2
03/0
تمايل
26/34
55/29
** 95/2
00/0
**معني داري در سطح ??/0 * معني داري در سطح 05/0
5-4 تحليل رگرسيون
1-5-4 تحليل رگرسيون عوامل مؤثر بر تمايل جوانان براي اشتغال در حرفه ي کشاورزي توسط سازه هاي اصلي تئوري رفتار برنامه ريزي شده
بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده به منظور تعيين عوامل مؤثر بر تمايل، از تحليل رگرسيون به روش اينتر استفاده گرديد. بدين ترتيب سازه هاي نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده به عنوان سازه مستقل و سازه تمايل به عنوان متغير وابسته وارد معادله رگرسيون شدند. نتايج رگرسيون نشان داد اين سه سازه قادرند 57/0 درصد از تغييرات سازه تمايل را در سطح معنيداري پيشبيني نمايند (17/6-=, Constants86/117 =F ,0001/0 =Sig). همچنين با توجه به جدول 28-4، سازه کنترل رفتاري درک شده ( 34/0=?) در مقايسه با سازه نگرش(32/0=?) و هنجار ذهني(27/0=?)، قدرت بيشتري در پيشبيني سازه تمايل دارد. معادله حاصل از رگرسيون به شرح ذيل ميباشد:
تمايل = 86/117 +40/0 (نگرش)+44/.(هنجار ذهني)+ 48/.(کنترل رفتاري درک شده)

جدول (28-4) تحليل رگرسيون عوامل موثر بر تمايل
سازه
B
S.E.B
?
Sig.t
نگرش
40/0
06/0
32/0
0001/0
هنجار ذهني
44/0
08/0
27/0
0001/0
کنترل

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید