برنامه ريزي شده در پي شبيني فاکتورهاي مؤثر بر سوء مصرف مواد در نوجوانان، مجله دانشگاه علوم پزشکي فسا، سال دوم، شماره 3، پاييز 1390
7) پناهي، ل و ح. پيشرو.(1390). بررسي عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان روستايي به شهر مطالعه موردي: روستاهاي بخش مرکزي شهرستان مرودشت. فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي، سال اول، شماره 2، تابستان 1390، صص 41-50
8) پورسينا، م. م. چيذري. ج. فرج الله حسيني و م. طهماسبي.(1389). عوامل مؤثر بر ميزان انگيزه جوانان روستايي براي اشتغال به حرفه كشاورزي: مطالعه موردي روستاهاي شهرستان كلاردشت. فصلنامه روستا و توسعه، سال ?? ، شماره ?، پاييز ???? ،صص 31-49
9) تاجري مقدم، م.غ. پزشکي راد.ح. شعبانعلي فمي و م. فتحي مقدم.(1392). نقش و جايگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه ي روستايي : مطالعه ي موردي شهرستان خليل آباد خراسان رضوي، فصلنامه روستا و توسعه، سال 16، شماره ي 4، زمستان 1392،صص101-120
10) تقديسي، ا. و م. احمدي شاپورآبادي.(1391). مهاجرت و سالخوردگي جمعيت روستايي ايران: چالشي فراروي توسعه پايدار روستايي. فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال 27، شماره اول، بهار 1391
11) خالدي، ک و ا. حقيقت نژاد شيرازي.(1391). رشد اقتصادي بخش کشاورزي و فقر روستايي در ايران. فصلنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي، سال دوازدهم، شماره 46
12) خاتون آبادي، احمد.(1384). جنبه هايي از توسعه پايدار (از انديشه تا کنش) انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه صنعتي اصفهان1384
13) خوي نژاد، غ و ا. ميرزائي فيض آبادي.(1385). نقد و بررسي نظام آموزش عالي علمي كاربردي كشاورزي از نظر اشتغال: مطالعه موردي مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خراسان. علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، جلد2، شماره 1
14) دادورخاني،ف. م. رضواني. س. ايمني قشلاق و خ. بوذرجمهري.(1390). تحليل نقش گردشگري در توسعه ي ويژگي هاي كارآفرينانه و گرايش به كارآفريني دربين جوانان روستايي(مطالعه ي موردي: روستاي كندوان و اسكندان شهرستان اسكو). پژوهش هاي جفرافياي انساني ، شماره 78، زمستان 1390، صص 169-195
15) ديدارلو، ع، د. شجاعي زاده. ح. افتخار اردبيلي. ش. نيكنامي.ا. حاجي زاده. م. عليزاده وم. ذوغالچي.(1391). عوامل تعيين كننده فعاليت بدني بر اساس نظريه عمل منطقي توسعه يافته در زنان ديابتي. فصلنامه پايش،سال يازدهم شماره دوم فروردين ارديبهشت 1391 صص 211-201
16) رحمانيان کوشکي،م.م. چيذري و ع. هواسي.(1391). بررسي عوامل اثرگذار بر قصد کارآفرينانه ي دانشجويان کشاورزي دانشگاه آزاد ايلام. توسعه کارآفريني.صص 125-144
17) رستمعلي زاده، و.م. سلياني.(1390). زندگي مطلوب روستايي با تاکيد بر بهزيستي اجتماع روستايي. توسعه روستايي، دوره دوم، شماره2، پاييز و زمستان 1390
18) رضواني، محمدرضا. نجارزاده، محمد.(.( 1387 بررسي و تحليل زمينه هاي کارآفريني روستاييان در فرايند توسعه ي نواحي روستايي، توسعه کارآفريني، سال اول، شماره دوم،ص 161-182
19) رکن الدين افتخاري، ع. ح. سجاسي قيداري و ح. رضوي.(1389). راهبرد هاي توسعه كارآفريني كشاورزي در مناطق روستايي: مطالعه ي موردي روستاهاي شهرستان خدابنده. فصلنامه روستا و توسعه، سال ?? ، شماره ?، پاييز ???? ، صفحات1-29
20) رمضانيان، م.(1380). سالخوردگي جمعيت شاغل در بخش كشاورزي ايران: دلايل وپيامدها. اقتصاد كشاورزي و توسعه ، سال ?، شمارة ?? ، صص. ???-210
21) زاهدي مازندراني، م.(1383). ضرورت هاي کارکردي توسعه اشتغال در بخش کشاورزي. اقتصادکشاورزي و توسعه، سال12، شماره 45، بهار 1383
22) سروري، ع. ع. کرباسي. م. دانشورکاخکي و ح. هاتف.(1392). اثر نرخ رشد بخش هاي اقتصادي و آزادسازي تجاري بر کاهش فقر در ايران. اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال بيست و يکم، شماره 83، پاييز 1392
23) سلامي. ح و و. انصاري.(1388). نقش بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال و توزيع درآمد: روش تحليل ساختاري مسير. مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران، دوره 2-40، شماره 3، 1388
24) سليماني، ع. و ک. زرافشاني.(1390). تبيين پيشگوکننده هاي نيت کارآفرينانه در بين هنرجويان هنرستان کشاورزي. فصلنامه علمي- پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي.سال دوم. شماره3. صص 107-124
25) شاکري، ع.(1383). جايگاه بخش کشاورزي در فرايند توسعه اقتصادي كشور، اقتصادکشاورزي و توسعه، سال دوازدهم، شماره 48، زمستان 1383
26) شهبازي،ا و ا. علي بيگي.(1385).واكاوي شايستگي هاي دانش آموختگان كشاورزي براي ورود به بازارهاي كار در كشاورزي. مجله علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، جلد 2، شماره 1، 1385
27) صيدايي، ا. ع. بهاري و ا. زارعي.(1390). بررسي وضعيت اشتغال و بيکاري در ايران طي سال هاي 1335-1389، راهبرد ياس، شماره 25، بهار 1390
28) طاووسي، م. ع. حيدرنيا. ع. منتظري. ف. طارميان. ا. حاجي زاده و ف. غفراني.( 1389). توسعه نظريه عمل منطقي با سازه خودكارآمدي و مقايسه برازش و پيش بيني كنندگي آن با نسخه اوليه اين نظريه با روش تحليل مسير. براي پيشگيري از سوءمصرف موادمخدر در نوجوانان، مجله پزشكي هرمزگان سال چهاردهم شماره اول بهار89، صفحات 45-54
29) طاهرخاني، م.(1381). بازشناسي عوامل مؤثر در مهاجرت هاي روستا شهري با تأكيد بر مهاجرت جوانان روستايي استان قزوين، دوره 6 ، شماره 2، تابستان 1381
30) طبيبي، ز و س. هاشميان.(1392). عامل هاي شناختي- اجتماعي تاثيرگذار بر رفتار رانندگي با سرعت غيرمجاز: كاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده، پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي، دوره ي 3، شماره ي 10، تابستان 92
31) عسکري بزايه، ف و ز. مجيب حق قدم.(1390). روندهاي جهاني و آينده ي مناطق روستايي، کشاورزي و توسعه پايدار، شماره 50-51
32) علي بيگي، ا. ا. حاج صادقي و ش. باراني.(1388). نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگي. مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه ي کشاورزي ايران، دوره 2-40، شماره 4،1388،صفحات 91-98
33) علي بيگي، ا.(1387). جوانان روستايي شهرستان کرمانشاه و چالش انتخاب شغل کشاورزي. فصلنامه روستا و توسعه، سال 11،شماره 11،بهار 1387،صص 59-76
34) عليپوردرويشي، ز و ر. دولت آبادي ارائه.(1391). مدل عوامل مؤثر بر تسهيم دانش پزشکان بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده در بيمارستان هاي آموزش تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران. فصلنامه بيمارستان، سال يازدهم، شماره 4، زمستان 1391، شماره مسلسل 43
35) عماني،ا.(1387). شناسايي ويژگي هاي اقتصادي،اجتماعي و زراعي مؤثر بر نگرش جوانان روستايي شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعاليت هاي کشاورزي.گامي در جهت توسعه ي پايدار، اولين همايش ملي مديريت و توسعه ي کشاورزي پايدار در ايران
36) غفاري مقدم، ز و م. صبوحي.(1385). بررسي عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر در ايران
37) قاسمي سياني، م.(1386). پيامدهاي مهاجرت روستا-شهري نسل جوان روستايي. پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره دوم، بهار ئ تابستان 1388: 145-165
38) قديري معصوم، م و غ. جهان محمدي فيروز.(1387). نقش برنامه هاي عمراني پيش از انقلاب در مهاجرت هاي روستا – شهري کشور(با تأکيد بر اهميت درآمدهاي نفتي)، پژوهش هاي جغرافيايي، شماره 63، بهار 1387، صص 67-80
39) قنبري، ي و ح. برقي.(1387). چالش هاي اساسي در توسعه پايدار کشاورزي ايران، راهبرد ياس، شماره 16، زمستان 1387
40) کاظمي پور، ش.(1382). آثار و پيامدهاي اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي مهاجرت جوانان، بررسي مسايل جمعيتي ايران با تاکيد بر جوانان
41) کاوسي، ا. و ف. احمدي.(1389). جهاني شدن و توسعه منابع انساني(مقايسه تطبيقي 62 کشور جهان)، مطالعات راهبردي جهاني شدن، سال اول، پيش شماره اول، زمستان1389
42) کاوه، س.(1386). انتخاب شغل مناسب. انتشارات سخن، تهران.
43) كراني، ز. ح. شعبانعلي فمي. ا. رضوان فر و ز. مؤذن.(1391). راهكارهاي بهبود نگرش دانشجويان نسبت به شغل كشاورزي(مطالعه موردي: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران). پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي، سال پنجم، شماره2، تابستان 1391
44) لايقي، ا. پ. قاسمي و ن. بابايي.(1391). بررسي مزيت نسبي توليد و اشتغال بخش کشاورزي استان هاي کشور.،مجله اقتصادي، دو ماهنامه بررسي مسائل و سياست هاي اقتصادي، شماره هاي 11و 12، بهمن و اسفند 1391،صفحات 83-110
45) لگزيان، م. ع. حداديان. م. كفاشان. ي. آسمان دره.(1391). بررسي ادراك دانشجويان از خدمات الكترونيكي كتابخانه هاي دانشگاهي : پژوهشي بر مبناي نظريه رفتار برنامه ريزي شده آجزن. فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، دوره 29، شماره 2، صص 333-350
46) محبوبي قمي، ا و م. ميردامادي.(1382). جوانان روستايي، اشتغال و آينده، ماهنامه علمي، اجتماعي، اقتصادي(معاونت ترويج و نظام بهره برداري)جهاد، سال بيست و سوم، شماره 256
47) مخت،س. ح. شعبانعلي فمي و ا. ملک حسيني.(1391). بررسي روحيات کارآفرينانه جوانان روستايي علاقمند و بدون علاقه به حرفه-کشاورزي(مطالعه موردي: بخش مرکزي شهرستان گنبدکاووس)، کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان
48) مقدسي، ع. ر.(1390). عوامل مؤثر در انتخاب شغل صنعت و کارآفريني.صص 37-40
49) موسايي،م. و ا. عماني.(1389). عوامل مؤثر بر نگرش جوانان روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي. مجله پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي، سال 3، شماره 2، تابستان 138
50) ميکائيلي منيع، ف. م. عاشوري و م. حسني.(1391). آزمون الگوي شناختي -اجتماعي رضايت شغلي معلمان مقطع متوسطه شهر اروميه. فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، شماره 44، سال يازدهم، زمستان 1391
51) ميکائيلي منيع، ف.(1392). آزمون مدل شناختي اجتماعي رضايت از تحصيل در دانشجويان دوره کارشناسي، مجله روانشناسي66، سال هفدهم، شماره 2، تابستان 1392
52) همتي، ف. غ. پزشکي راد و م. چيذري.(1386). بررسي وضعيت شغلي و موفقيت شغلي دانش آموختگان مراکز آموزش کشاورزي استان آذربايجان شرقي. مجله علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران، جلد3، شماره 1، 1386
53) يارمحمدي، پ. غ. شريفي راد. ل. آزادبخت. م. مروتي شريف آباد و ا. حسن زاده.(1390). بررسي عوامل پيش بيني كننده رفتار دانش آموزان دبيرستاني اصفهان در خصوص مصرف فست فود با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده. مجله تحقيقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره چهارم، آذر و دي 1390

54) Abdullah, F. A., Samah, B. A., & Othman, J. (2012). Inclination towards Agriculture among Rural Youth in Malaysia. Economic Planning, 11(773.3), 3-6
55) Abuja,G.(2010). Encouraging Youts involvement in agricultural production and processing, International Food Policy Research Institute c/o International Center for Soil Fertility and Agriculture Development No.6/ Plot 1413 Ogbagi Street
56)Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
57)Ajzen, I., & Fishbein, M. (2000). Attitudes and the attitude-behavior relation: Reasoned and automatic processes. European review of social psychology, 11(1), 1-33.
58)Alene, A. D., & Coulibaly, O. (2009). The impact of agricultural research on productivity and poverty in sub-Saharan Africa. Food Policy, 34(2), 198-20957) 59)Alexander, P. M., Holmner, M., Lotriet, H. H., Matthee, M. C., Pieterse, H. V., Naidoo, S., Twinomurinz, H., & Jordaan, D. (2010). Factors Affecting Career Choice: Comparison Between Students from Computer and Other

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید