دانشکده آفريقا از تئوري حرفه اي شناختي اجتماعي بندورا استفاده نموده، نتايج حاکي از آن بود که سازه خودکارآمدي به طور غير مستقيم بر پيش بيني اهداف رضايت از زندگي تاثير دارد همچنين موانع و حمايت ها نيز در پيش بيني اهداف رضايت از زندگي مؤثر بوده است. دافي و لنت(2009) نيز حمايت ها و موانع را بر حس خودكارآمدي و تلاش براي رسيدن به هدف و همچنين به دنبال آن رضايت رضايت شغلي مؤثر مي دانند.
ميکائيلي منيع و همکاران(1391) در مطالعه اي به بررسي آزمون الگوي شناختي -اجتماعي رضايت شغلي معلمان مقطع متوسطه شهر اروميه پرداخته اند نتايج نشان داد حمايت ها و خودکارآمدي در پيشرفت رسيدن به تمايلات شغلي مؤثر بوده است. يافته هاي تحقيق مخت و همکاران(1391) نشان داد از ديدگاه جوانان، کمبود اعتبارات و عدم حمايت مسئولان و نيز کمبود منابع توليد در بخش کشاورزي از نقاط ضعف اشتغال کشاورزي است. نتايج تحقيق ديدارلو (1391) نشان داد که خودكارآمدي قوي ترين و مؤثرترين متغير براي تمايل به انجام رفتار فعاليت بدني شناخته شد كه هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم فعاليت بدني را تحت تأثير قرار مي دهد. ميکائيلي منيع(1392) نيز در مطالعه اي با عنوان آزمون مدل شناختي اجتماعي رضايت از تحصيل در دانشجويان دوره کارشناسي بيان مي دارد خودکارآمدي، نتيجه انتظارات و حمايت پيش بيني کننده پيشرفت اهداف(تمايلات) و رضايت دانشجويان از تحصيل مي باشد.
26-2 ويژگي هاي فردي و حرفه اي
ايستر و بوون158(2005) بيان مي دارند تمايلات شغلي و انتخاب شغل از عواملي مانند جنس، نژاد، حمايت هاي والدين، موفقيتهاي تحصيلي، وضع اقتصادي- اجتماعي افراد، عزت نفس، و ارزشهاي فردي تأثير مي پذيرند. نتايج تحقيق صديقي159(2005 ) نشان داد بين موقعيت اقتصادي خانواده، ميزان زمين زراعي، مکانيزاسيون و نگرش جوانان روستايي نسبت به فعاليت هاي کشاورزي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.همچنين نتايج تحقيق اليباجي و همکاران160(2009) نشان داد چهار عامل به عنوان عوامل تعيين کننده تمايل مهاجرت جوانان روستايي شامل: نگرش نسبت به کشاورزي، ساختار خانواده، روابط والدين و تعدادي از دوستان و اعضاي خانواده در مناطق شهري است همچنين يافته ها نشان داد حمايت از روابط بين نسل ها و فعاليت هاي کشاورزي، افزايش جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مناطق روستايي مي تواند باعث تشويق جوانان روستايي براي ماندن در روستا باشد.
بر اساس نتايج مطالعه ي شارما و بهادوري (2009) در کشاورزان جوان تر و افرادي که نسبت به تفاوت هاي درآمدي بين مزرعه و مشاغل غير کشاورزي، قيمت هاي سرمزرعه، و نرخ بهره برداري حساسيت نشان مي دهند، گرايش بالاتري به سمت تحرک شغلي وجود دارد و کشاورزان کوچک و حاشيه اي به خروج از اين بخش تمايل دارند که احتمالا به دليل قابليت پايين ماندگاري کشاورزي خرده پاست.
نتايج تحقيق موسايي و عماني(1389) نشان مي دهد که بين ميزان درآمد کشاورزي، ميزان مشارکت اجتماعي جوانان روستايي، ميزان زمين زراعي، زيرکشت با نگرش آنان نسبت به اشتغال در بخش کشاورزي رابطه ي مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين نتايج تحقيق اسکندري و دين پناه(1385) نشان داد که بين سابقه ي کار جوانان روستايي و ميزان زمين زراعي پدر با ميزان انگيزه ي اشتغال جوانان روستايي در فعاليت هاي کشاورزي رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد و همچنين بين وضعيت جاده هاي ارتباطي خارج روستا و ميزان انگيزه ي اشتغال جوانان روستايي در فعاليت هاي کشاورزي رابطه ي منفي وجود دارد. نتايج تحقيق عماني(1387) نشان داد سن، سطح تحصيل، سابقه در كشاورزي، ميزان زمين زير كشت، درآمد حاصل از محصول، مشاركت اجتماعي، كل تحت مالكيت، امكانات رفاهي و تفريحي، ميزان آشنايي با سازمان هاي روستايي با سطح نگرش جوانان روستايي شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين درآمد حاصل از محصول، عملكرد محصول، كل زمين تحت مالكيت، سطح مكانيزاسيون، سطح تحصيل و مشاركت اجتماعي توانايي تبيين 75/6 درصد تغييرات سطح نگرش جوانان روستايي شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعاليت هاي كشاورزي را دارا مي باشند.
يافته هاي تحقيق ارتياعي و همکاران(1390) از آزمون مقايسه ي ميانگين ها نشان از آن داشت که بين ميانگين مشارکت جوانان روستايي در زمينه ي توسعه ي کشاورزي با توجه به جنسيت و شرکت در آموزش هاي ترويجي،اختلاف معني دار وجود دارد نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره گام به گام نشان داد که متغيرهاي نگرش نسبت به اشتغال در فعاليت هاي کشاورزي، عوامل انگيزشي مؤثر در مشارکت، استفاده از منابع اطلاعاتي و ارتباطي و مسيرهاي شان، ميزان اراضي زراعي و سن، تبيين کننده ي 56.7 درصد از تغييرات در ميزان مشارکت جوانان در زمينه ي توسعه ي کشاورزي است. همچنين نتايج تحقيق علي بيگي(1387) نشان داد تنها متغيري که با نگرش به شغل کشاورزي رابطه ي مثبت و معني دار داشت، ميزان سرمايه ي مادي خانواده هاي روستايي شامل زمين کشاورزي کشاورزي، دام و ماشين هاي کشاورزي بود.

رديف
يافته هاي مطالعاتي
منبع مورد استفاده
متغيرهاي استخراج شده
متغير وابسته
1
هنجار ذهني در پيش‌بيني تمايل رفتاري نقش دارد.
yazdanpanah et al. (2011: 2014); Bumberg & Moste, (2007); Dunstan et al( 2013); Hyde & White, 2013
هنجار ذهني
تمايل
2
کنترل رفتاري درک شده در پيش‌بيني تمايل رفتاري نقش دارد.
yazdanpanah et al. (2011: 2014); Bumberg & Moster, (2007); Dunstan et al( 2013); Hyde & White, 2013
کنترل رفتاري درک شده
تمايل
3
هنجار اخلاقي در پيش‌بيني تمايل رفتاري نقش دارد.
yazdanpanah et al. (2011: 2014); Bumberg & Moster, (2007); Kaiser & Schoethle (2003); Hyde & White, 2013
هنجار اخلاقي
تمايل
4
مفهوم خود در پيش‌بيني تمايل رفتاري نقش دارد.
yazdanpanah et al. (2011: 2014); Spark & Guthrie (1998); cook et al. (2002); Stets & Biga (2003); Hyde & White, 2013
مفهوم خود
تمايل
جدول 1-2. خلاصه مطالعات خارجي

ادامه جدول 1-2 خلاصه مطالعات خارجي
5
خودکارآمدي بر اهداف و مقاصد تاثير دارد.
Sheu et al.( 2010);Kim & Seo(2014); Lent & Brown(2013);
Thogersen & Gronhoj(2010);
Segal & Borgia( 2007); Lent et al.(2014)

خودکارآمدي
تمايل
6
حمايت و موانع در رسيدن به اهداف شغلي مؤثر است.
Lent et al.(2009); Kim & Seo(2014); Duffy & Lent(2009); Lent et al.(2014)
حمايت و موانع
تمايل
7
علاقه در پيش بيني اهداف و تمايلات نقش دارد.
Sheu et al.( 2010); Lent & Brown(2013); Kim & Seo(2014);
علاقه
تمايل
8
نتيجه انتظارات در پيش بيني اهداف و تمايلات نقش دارد.
Sheu et al.( 2010); Lent & Brown(2013); Segal & Borgia (2007); Thogersen & Gronhoj(2010)
نتيجه انتظارات
تمايل

رديف
يافته هاي مطالعاتي
منبع مورد استفاده
متغيرهاي استخراج شده
متغير وابسته
1
نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده در پيش‌بيني تمايل نقش دارد.
طاووسي و همکاران( 1389)؛ طبيبي و هاشميان (1392) ؛ يارمحمدي و همکاران(1390) ؛ بشيريان و همکاران(1390)

نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده
تمايل
2
نگرش نقش مؤثري در پيش‌بيني تمايل دارد.
عليپوردرويشي ودولت آبادي(1391)؛ لگزيان و همکاران(1391)؛ طاووسي و همکاران( 1389)؛ طبيبي و هاشميان (1392) ؛ يارمحمدي و همکاران(1390) ؛ بشيريان و همکاران(1390)، طاووسي و همکاران(1391)
نگرش
تمايل
3
خودكارآمدي در پيش‌بيني تمايل نقش دارد.
ديدارلو (1391)؛ ميکائيلي منيع(1392)؛ ميکائيلي منيع و همکاران(1391)؛
خودكارآمدي
تمايل
4
هنجار اخلاقي بر تمايل تاثير دارد.
طبيبي و هاشميان (1392)،
هنجار اخلاقي
تمايل
5
حمايت در پيش‌بيني تمايل نقش دارد.
ميکائيلي منيع(1392)؛ ميکائيلي منيع و همکاران(1391)؛
حمايت
تمايل
جدول 2-2 خلاصه مطالعات داخلي
27-2 نتيجه گيري
امروزه کشاورزي بخش محوري در رشد و توسعه اقتصادي، بخش راهبردي در تأمين نيازهاي غذايي جمعيت رو به رشد و همچنين منبع کليدي براي اشتغال باقي مانده است. اين در حالي است که امروزه يکي از عوامل مهم در رشد و توسعه هر جامعه اي عامل کار و نيروي انساني است. جوانان روستايي سرمايه هاي انساني و نيروهاي بالقوه ي روستايي مي باشند که نقش مهمي در آينده توسعه کشاورزي دارند و پتانسيل هاي بالقوه و انديشمندي جهت مشارکت در برنامه هاي سازندگي روستايي و سرنوشت سازان فرهنگ و اقتصاد آينده جامعه مي باشند. از اين رو مسئله انتخاب شغل جوانان روستايي و تمايل به سمت حرفه ي کشاورزي اهميت ويژه اي پيدا مي کند. براي سنجش تمايل مانند هر پژوهش ديگري در زمينه سنجش تمايلات رفتاري نياز به مدل هاي جامع بوده، که از بين مدل ها و الگوهاي مربوطه، از دو مدل تئوري رفتار برنامه ريزي شده(TPB) و نظريه شغلي شناختي اجتماعي(SCCT) استفاده شد. در مدل تئوري رفتار برنامه ريزي شده نگرش، هنجار ذهني و کنترل رفتاري درک شده به عنوان سازه هاي اصلي مدل و هنجار اخلاقي، هويت خود و هنجار توصيفي نسبت به اشتغال در حرفه ي کشاورزي به منظور افزايش قدرت پيش بيني کنندگي به مدل اضافه شدند. همچنين در نظريه شغلي شناختي اجتماعي اهداف(تمايل)، خودکارآمدي و نتيجه انتظارات به عنوان سازه هاي اصلي و سازه هاي علاقه، درک رفتار ديگران، حمايت ها و موانع به منظور افزايش قدرت پيش بيني کنندگي به عنوان عوامل مؤثر بر تمايل هاي شغلي در نظر گرفته شدند.

28-2 چارچوب مفهومي پژوهش دو مدل تئوري رفتار برنامه ريزي شده و نظريه شغلي شناختي اجتماعي

شکل3-2. چارچوب نظري پژوهش مدل توسعه يافته تئوري رفتار برنامه ريزي شده

شکل4-2. چارچوب نظري پژوهش نظريه توسعه يافته شغلي شناختي اجتماعي

فصل سوم: روش شناسي پژوهش
1-3 مقدمه
در اين فصل، روش شناسي تحقيق با ملاحظه ي روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري، فرضيه هاي پژوهش، متغيرهاي مطالعه، تعريف مفهومي، ابزار جمع آوري داده ها، تحليل روايي و اعتبار آن، روش هاي تجزيه و تحليل روايي و اعتبار آن، روش هاي تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS(V20)مورد توجه قرار گرفته است.
2-3 روش تحقيق
اين تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از نظر نحوه ي جمع آوري داده ها توصيفي – پيمايشي است. اطلاعات لازم براي انجام اين پژوهش، از طريق توزيع پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري گرديد.
3-3 جامعه و نمونه ي آماري
جامعه آماري اين پژوهش جوانان روستايي 15 تا 29 سال سه دهستان ميداوود، منگشت و ابوالعباس از توابع شهرستان باغملک در استان خوزستان به تعداد 900 نفر بود که بر اساس جدول مورگان نمونه مورد نظر اين تحقيق 270 نفر انتخاب شد. روش نمونه گيري چند مرحله اي خوشه اي در دسترس بود.
4-3 معرفي منطقه مورد مطالعه
شهرستان باغملک يکي از شهرستان هاي استان خوزستان در جنوب غربي ايران است. اين شهرستان تقريبا در شرق استان خوزستان مي باشد در عرض جغرافيايي 31-31 و طول جغرافيايي 49-51 ارتفاع مركزي شهر 917 متر از سطح دريا مي باشد. شهرستان باغملك‌ داراي دو بخش‌ به‌ نامهاي‌ مركزي‌ و صيدون‌، و 7 دهستان‌ دارد و مجموعاً 264 روستا را در خود جاي‌ داده‌ است‌.
شهرستان باغملک از آب‌ و هوايى‌ معتدل‌ برخوردار است‌. دماي‌ هوا در تابستان‌ به‌ 42، و در زمستان‌ به‌ صفر مى‌رسد. ميانگين‌ بارش‌ سالانه‌ نيز در حدود 500

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید