پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3270)

4-1-5- نقشه طبقات زمین شناسی394-2- نقشه کاربری اراضی/پوشش زمین414-2-1- ارزیابی صحت نقشه کاربری اراضی/ پوشش زمین424-3- نتیجه مقایسات زوجی و وزن معیارها و زیرمعیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)434-3-1- نتیجه مقایسات زوجی و میزان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3271)

فهرست مطالب فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………….1 1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-1. تبیین مسألۀ پژوهشی و اهمیت آن ………………………………………………………………………………… 2 2-1. پیشینۀ پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 3 3-1. اهمیت بحث………………………………………………………………………………………………………………. 3 4-1. سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 4 5-1. فرضیههای پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 4 6-1. روش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3272)

1-3 اهداف اصلی تحقیق هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی برخی از خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی دو گونه‌ی قره داغ و رمس تحت تأثیردرجات مختلف دفن در ماسه بادی برای تعیین گونه و یا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (3273)

1-11-2- انواع روشهای رایج پرومته:291-11-2-1- رتبهبندی بخشی پرومته- 1: 291-11-2-2- رتبهبندی کامل پرومته- 2:301-11-3- نمودارهای گزینه ها:311-11-4- مدل فعل و انفعالی دیداری گایا:321-11-4-1- طرح گایا: 321-11-4-2- نمایش گرافیکی گزینهها و معیارها:331-11-4-3- تاثیر وزنهای موجود در Read more…

By 92, ago